ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός του Δήμου Βόλου για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη  (pdf)

Απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου με τίτλο: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΒΑΑ)» η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ. (pdf)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ με Link Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ      

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

 

 

 

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Βόλος 23-04-2018
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                          Αρ. Πρωτ.: 34987
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ &
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY

Ο Δήμαρχος Βόλου διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016. για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», προϋπολογισμού 49.432,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
24%.
1. Εγγύηση συμμετοχής: Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.
4412/2016, η εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται.
2. Η προμήθεια χρηματοδοτείται από Ανταποδοτικά έσοδα, ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ και ΣΑΤΑ 2018.
3. Τα τεύχη του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου στην διεύθυνση: http://
http://www.dimosvolos.gr, (Εφημερίδα της Υπηρεσίας/Διαγωνισμοί-Προμήθειες-Συμβάσεις/Δ/νση
Τεχνικών Υπηρεσιών/Απρίλιος 2018).
4. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 07-05-2018, ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών),
κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Οι προσφορές όπως και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα της
δημοπρασίας πρέπει να έχουν συνταχθεί ή μεταφραστεί στην Ελληνική Γλώσσα.
5. Xρόνος ισχύος προσφορών: 6 μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
6. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης καταβάλλονται από τον ανάδοχο στο Ταμείο του Δήμου Βόλου.
7. Η Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην ημερήσια εφημερίδα ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ . doc

 

ΤΕΥΔ .doc

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

 

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΤΟΠΑΛΗ 14 ( ΔΙΑΥΛΟΣ)

τηλ: 2421031023  Email:koinfarmak@volos-city.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

 

 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Συνοπτικός διαγωνισμός για Εργασίες καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων στις Περιφερειακές Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βόλου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                      Βόλος, 15 Μαρτίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                                               Αρ. πρωτ.: 23867
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ο Δήμος Βόλου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει
τιμής, για το σύνολο των εργασιών, για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Εργασίες καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων στις Περιφερειακές Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βόλου», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 30.300,00€ (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι 37.572,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Κ.Χ. ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 2018

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β-Δ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Κ.Χ. (ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΤΕΥΔ)

 

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή οχήματος τύπου δίκυκλο, τρίκυκλο κλπ με αρ. ΝΗΕ 6908

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή οχήματος τύπου δίκυκλο, τρίκυκλο κλπ με αρ. ΝΗΕ 6908. Χρειάζεται να γίνει: αντικατάσταση ελαστικών λόγω φθοράςΠρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή οχήματος τύπου δίκυκλο, τρίκυκλο κλπ με αρ. ΝΗΕ 6908. Χρειάζεται να γίνει: αντικατάσταση ελαστικών λόγω φθοράς

Παρουσίαση της εκδήλωσης «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΥΚΟΛΕΣ»

Δελτίου Τύπου

01. Το άγχος των εξετάσεων και οι τεχνικές διαχείρισής του
Ομιλητής: Δρ Βάϊος Αχ. Νταφούλης, Παιδοψυχίατρος 

Διευθυντής Παιδοψυχιατρικού Τμήματος Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ


02. Αποτελεσματικές Στρατηγικές Μάθησης
Ομιλητής: Δρ Πέτρος Σταγιόπουλος , Ειδικός Παιδαγωγός, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε


03. Γονείς και Πανελλήνιες εξετάσεις

Ομιλήτρια: Άννα Ασλανίδου, Διευθύντρια Ε.Ε.Ε.ΕΚ.


04. Ο ρόλος της διατροφής κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για τις εξετάσεις

Ομιλητής: Λάμπης Κωνσταντίνος, Διατροφολόγος, Διαιτολόγος, MSc

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Βόλου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

 

Δ” ΤΡΙΜΗΝΟ 2017Δ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017ΨΔΛ0Ω96-ΠΨ2-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018

 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Γ” ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Γ

 

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Οκτωβρίου 2017Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οκτωβρίου 2017

 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Β” ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Β

 

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Σεπτεμβρίου 2017Εκτέλεση Προϋπολογισμού Σεπτεμβρίου 2017

 

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Αυγούστου 2017Εκτέλεση προϋπολογισμού Αυγούστου 2017

 

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιουλίου 2017Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιουλίου 2017

 

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιουνίου 2017Εκτέλεση Προϋπολογισμου Ιουνίου 2017

 

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Μαΐου 2017Εκτέλεση Προϋπολογισμού Μαΐου 2017

 

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Απριλίου 2017Εκτέλεση Προϋπολογισμού Απριλίου 2017

 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟY 2017ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟY 2017

 

 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟY 2016ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟY 2016

 

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Μαρτίου 2017Εκτέλεση Προϋπολογισμού Μαρτίου 2017

 

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Φεβρουαρίου 2017Εκτέλεση Προϋπολογισμού Φεβρουαρίου 2017

 

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2017Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2017

 

 

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Δεκεμβρίου 2016Εκτέλεση Προϋπολογισμού Δεκεμβρίου 2016
Εκτέλεση Προϋπολογισμού Νοεμβρίου 2016Εκτέλεση Προϋπολογισμού Νοεμβρίου 2016

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017

 

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Οκτωβρίου 2016Εκτέλεση Προϋπολογισμού Οκτωβρίου 2016

 

 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟY 2016ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟY 2016

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Σεπτεμβρίου 2016Εκτέλεση Προϋπολογισμού Σεπτεμβρίου 2016

 

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Αυγούστου 2016Εκτέλεση Προϋπολογισμού Αυγούστου 2016

 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Β΄ΤΡΙΜΗΝΟY 2016ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Β΄ΤΡΙΜΗΝΟY 2016

 

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Iουλίου 2016Εκτέλεση Προϋπολογισμού Iουλίου 2016

 

 

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιουνίου 2016Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιουνίου 2016

 

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Μαΐου 2016Εκτέλεση Προϋπολογισμού Μαΐου 2016

 

Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού για το Α” τρίμηνο του έτους 2016 Α

 

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Απριλίου 2016Εκτέλεση Προϋπολογισμού Απριλίου 2016

 

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Μαρτίου 2016Εκτέλεση Προϋπολογισμού Μαρτίου 2016

 

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Φεβρουαρίου 2016Εκτέλεση Προϋπολογισμού Φεβρουαρίου 2016

 

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2016Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2016

 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ” ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δεκεμβρίου 2015 Δήμου ΒόλουΣτοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δεκεμβρίου 2015 Δήμου Βόλου

 

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Νοεμβρίου 2015Εκτέλεση Προϋπολογισμού Νοεμβρίου 2015

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οκτωβρίου 2015 Δήμου ΒόλουΣτοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οκτωβρίου 2015 Δήμου Βόλου

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Γ” ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Γ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προυπολογισμού Σεπτεμβρίου 2015 Δήμου ΒόλουΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΔΗΜΟY ΒΟΛΟΥ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αυγούστου 2015 Δήμου ΒόλουΣτοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αυγούστου 2015 Δήμου Βόλου

 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιουλίου 2015 Δήμου ΒόλουΣτοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιουλίου 2015 Δήμου Βόλου

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Β” ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Β

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιουνίου 2015 Δήμου ΒόλουΣτοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιουνίου 2015 Δήμου Βόλου

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΪΟΥ 2015 ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΪΟΥ 2015 ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΪΟΥ 2015 ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΪΟΥ 2015 ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

EKTEΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015EKTEΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

 

EKTEΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015EKTEΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Α” ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Α

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Από 01/01/2014 έως 31/12/2014ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Από 01/01/2014 έως 31/12/2014

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1-1 ΕΩΣ 30-11-2014 ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1-1 ΕΩΣ 30-11-2014 ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

 

 

Διοργάνωση διημερίδας αφιερωμένη στον μεγάλο Έλληνα συγγραφέα και διανοητή Νίκο Καζαντζάκη, στις 24-25/11/2017

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ‘’ ΙΩΛΚΟΣ’’

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


 

Ο Νίκος Καζαντζάκης στην αυγή του 21ου αιώνα

Το Κέντρο Πολιτισμού « Ιωλκός» , σε συνεργασία με τη Περιφέρεια Θεσσαλίας- Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας & Σποράδων, την Διεύθυνση Πολιτισμού του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ του Δήμου Βόλου, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Μαγνησίας, , τα Γενικά Αρχεία του Κράτους- Aρχεία Ν. Μαγνησίας , την Δ/νση Δευτ/μιας Εκπ/σης και την Κρητική Αδελφότητα Βόλου « Το Αρκάδι», διοργανώνουν διημερίδα αφιερωμένη στον μεγάλο Έλληνα συγγραφέα και διανοητή Νίκο Καζαντζάκη, στις 24 και 25 Νοεμβρίου του 2017 στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ν. Ιωνίας.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή την συμπλήρωση των 60 χρόνων από τον θάνατό του.

Ο Νίκος Καζαντζάκης γεννήθηκε τον Φεβρουάριο του 1883 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Οι γονείς του τον έστειλαν να φοιτήσει σε καθολικό σχολείο στη Νάξο, απομακρύνοντάς τον από την επαναστατημένη Κρήτη. Το 1906 γράφτηκε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών από όπου αποφοίτησε με άριστα και συνέχισε τις σπουδές του στο Παρίσι. Τα χρόνια που ακολούθησαν ταξίδεψε πολύ στην Ευρώπη και την Ασία διψώντας να γνωρίσει τον κόσμο. Ήρθε σε επαφή με ξένους πολιτισμούς, μελέτησε έργα μεγάλων συγγραφέων και έμαθε εφτά γλώσσες. Το 1957 πέθανε στο Φράιμπουργκ της Γερμανίας.

Ο Καζαντζάκης υπήρξε επίσης φιλόσοφος, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας. Το πλούσιο συγγραφικό του έργο, αποτελείται από 12 τραγωδίες, μυθιστορήματα, ταξιδιωτικά βιβλία, το επικό ποίημα «Οδύσσεια», μεταφράσεις μεγάλων συγγραφέων (Νίτσε, Σαίξπηρ, Γκαίτε) και άρθρα σε περιοδικά της εποχής. Η «Οδύσσεια» είναι το μεγαλύτερο ελληνικό επικό ποίημα. Ο Καζαντζάκης άγγιξε όσο κανείς το μυστήριο της ανθρώπινης ψυχής και την αιτία δημιουργίας των πάντων. Σήμερα, αναγνωρίζεται, δικαίως, ως μοναδική, ασύλληπτη περίπτωση διανοούμενου, στοχαστή. Μολαταύτα, την περίοδο της ανθοφορίας του δεν μπορούσε να είναι καθολικά αποδεκτός. Το ελληνικό κράτος στάθηκε ο μεγαλύτερος εχθρός στην προσπάθεια του να είναι υποψήφιος για Νόμπελ Λογοτεχνίας. Σήμερα, αναγνωρίζεται, δικαίως, ως μοναδική, ασύλληπτη περίπτωση διανοούμενου, στοχαστή και ο μεγαλύτερος Έλληνας συγγραφέας της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Ο Κων/νος Δημαράς είναι ίσως ο πιο κοντά στην αλήθεια, καθώς πιστεύει ότι ο Νίκος Καζαντζάκης δεν ανήκει στη λογοτεχνική ιστορία της Ελλάδας αλλά στην ευρύτερη ιστορία της Παιδείας. Ο αιρετικός λογοτέχνης και διανοητής κατάφερνε να μπερδεύει κάθε φορά εκείνους που μόνιμα αναζητούν κρυφά νοήματα πίσω από τις γραμμές και τις λέξεις αλλά ήταν απλά ο εαυτός του. Ο Έλληνας Πικάσο της πέννας. Ενώ ο ίδιος δε δίστασε σε κάποια δεδομένη στιγμή να εξομολογηθεί.

«Από τη νεότητά μου, η θεμελιακή αγωνία μου, απ’ όπου πήγασαν όλες μου οι χαρές κι όλες οι πίκρες, ήταν τούτη: η ακατάπαυστη, ανήλεη εντός μου πάλη ανάμεσα στο πνεύμα και τη σάρκα». Κάποιοι τον είπαν αιρετικό. Όμως, όπως θα έλεγε κι ο Όσκαρ Ουάιλντ ήταν ένας συγγραφέας συνεπής στον εαυτό του.

Η διημερίδα που πραγματοποιείται, έχει σκοπό να δώσει την ευκαιρία στο κοινό που θα την παρακολουθήσει, να γνωρίσει περισσότερο πτυχές από την ζωή και το έργο του μεγάλου ΄Έλληνα και ταυτόχρονα οικουμενικού συγγραφέα της νεότερης Ελλάδας , μέσα από τις παρουσιάσεις -εισηγήσεις των ομιλητών , οι οποίοι έχουν ασχοληθεί διεξοδικά , μέσα από συγκεκριμένες μελέτες για το έργο του.

Στη διημερίδα αυτή συμμετέχουν :

Δημήτρης Δημηρούλης, Καθηγητής Ιστορίας και Θεωρίας της Λογοτεχνίας στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Παντείου Πανεπιστημίου.

Εισαγωγική ομιλία : «Το Φαινόμενο Νίκος Καζαντζάκης»

Μάριος Μπέζγος, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

«Η φιλοσοφία της Θρησκείας του Νίκου Καζαντζάκη»

Νίκος Μαθιουδάκης, Δρ. Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας & Λογοτεχνικής Υφολογίας – N M, Επιστημονικός Σύμβουλος Εκδόσεων Ν. Καζαντζάκη.

Νίκος Καζαντζάκης – «Η αγάπη για τη γλώσσα»

Μαρίτα Παπαρούση, Αναπλ. Καθηγήτρια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και Διδακτικής της Λογοτεχνίαςτου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

«Αναπαραστάσεις σωμάτων και η εκ πνευμάτωση της ύλης στο έργο του Ν. Καζαντζάκη»

Γρηγοροπούλου Μαρίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

«Εικόνες του κόσμου, του βίου, του νου στην Αναφορά στον Γκρέκο του Νίκου Καζαντζάκη»

Δρ Χριστίνα Αργυροπούλου, Επίτιμη Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Συγγραφέας

«Το μουσικό στοιχείο (χορός, τραγούδι, ποίηση, μαντινάδες, μουσικά όργανα) στο έργο του Ν. Καζαντζάκη: Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά»

Κώστας Αρκουδέας , Συγγραφέας

«Το χαμένο Νόμπελ του Καζαντζάκη»

Αποσπάσματα από το έργο «Ασκητική» θα διαβάσει ο σκηνοθέτης- ηθοποιός Δημήτρης Δαχτυλάς, με την συνοδεία κρητικής λύρας. Ενώ από την Κρητική Αδελφότητα Βόλου « Το Αρκάδι» , θα παρουσιαστεί σύντομο μουσικό πρόγραμμα , με τους Γιάννης Πλατάκης, λύρα – τραγούδι και Μιχάλης Λιονάκης, λαούτο -τραγούδι ( αφιερωμένο στον Ν. Καζαντζάκη).
Στο τέλος της διημερίδας θα προβληθεί ντοκιμαντέρ με τίτλο « Ο Νίκος που γνώρισα», παραγωγής Μουσείου Ν. Καζαντζάκη.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα λειτουργήσει έκθεση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Νίκου Καζαντζάκη με υλικό που έχει ευγενικά παραχωρηθεί σε ψηφιακή μορφή από  το Μουσείο Καζαντζάκη και το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης. Την έκθεση επιμελούνται τα  Γενικά Αρχεία του Κράτους Ν. Μαγνησίας.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ


 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ 2017-2018

         ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 2017-2018

Αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων περιόδου 2016 – 2017

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΛΟΓΩ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 2017

   

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ