ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

Βόλος 24-5-2017

Αρ. Πρωτ.: 41989

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ασκών καθήκοντα Δημάρχου Βόλου

 

Έχοντας υπόψη:

-Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α’ 87/7-06 2010)

-Τις διατάξεις του Ν. 1250/1982 «Για την καθιέρωση του πολιτικού γάμου» (ΦΕΚ τ. Α’ 46/7-04-1982)

- Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του ΠΔ. 391/1982 «Για την ρύθμιση λεπτομερειών σχετικά με την τέλεση των πολιτικών γάμων, τη χορήγηση της άδειας γάμου και το περιεχόμενο της βεβαιωτικής πράξης για την τέλεση των πολιτικών ή θρησκευτικών γάμων» (ΦΕΚ τ. Α’ 73/18-06-1982)

- Την αριθ. ΤΑΔΚ 1169/2016 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών«Μερική ανάκληση της αριθ. Φ. 127080/57460/21-12-2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Συγχώνευση Ληξιαρχικών Περιφερειών Δήμου Βόλου» (ΦΕΚ 4123/Β/21-12-2016).

Την αριθ. 847/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου (ΑΔΑ: 7Χ7ΓΩ96-ΠΣΛ) περί ορισμού ασκούντος καθήκοντα Δημάρχου Βόλου.

- Την αριθ. 13351/22-2-2017 απόφασή μας περί ορισμού αντιδημάρχων του Δήμου Βόλου με θητεία από 1-3-2017 έως και 31-8-2019 και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων (ΑΔΑ 6ΘΑ8Ω96-5ΞΦ), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 17258/7-3-2017 απόφασή μας (ΑΔΑ 7ΝΡΝΩ96-1Υ8)

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

- Ορίζουμε ως ημέρα τέλεσης των πολιτικών γάμων στις ληξιαρχικές περιφέρειες Βόλου, Πορταριάς και Ν. Αγχιάλου, την Πέμπτη κάθε εβδομάδας και από ώρας 11:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ

- Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για σοβαρούς λόγους, η τέλεση μπορεί να γίνει σε άλλη ώρα, ή άλλη ημέρα της εβδομάδος, μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμοδίων για την τέλεση πολιτικών γάμων ανά ληξιαρχική περιφέρεια αντιδημάρχων.

- Ως τόποι τέλεσης των πολιτικών γάμων ορίζονται:

α) Για τη ληξιαρχική περιφέρεια Βόλου:

- Η αίθουσα τελετών του Κεντρικού Δημαρχείου Βόλου και εναλλακτικά τα δημοτικά καταστήματα των Δημοτικών Ενοτήτων Ν. Ιωνίας, Αισωνίας, Αγριάς, Αρτέμιδας και Ιωλκού.

β) Για τη ληξιαρχική περιφέρεια Πορταριάς:

- Το δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Πορταριάς και εναλλακτικά το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Μακρινίτσας (Αρχοντικό «Βατσαρέα- Μαυράκη»).

γ) Για τη ληξιαρχική περιφέρεια Ν. Αγχιάλου:

- Το δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Ν. Αγχιάλου.

Με την παρούσα καταργείται κάθε προηγούμενη σχετική απόφαση.

Εσωτερική διανομή με

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

 

- Αντιδημάρχους κ.κ. Ζαρκάδα-Βεργή, Ζέρβα, Λιβογιάννη και Στεφόπουλο

- κ. Γενικό Γραμματέα

- κ. Γενικό Διευθυντή

- Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

- Ληξιαρχεία Βόλου, Πορταριάς και Ν. Αγχιάλου

- Δημοτικές Ενότητες

 

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΟΛΟΥ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

 

 

Πολιτικοί Γάμοι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

Βόλος 24-5-2017

Αρ. Πρωτ.: 41989

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ασκών καθήκοντα Δημάρχου Βόλου

 

Έχοντας υπόψη:

-Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

(ΦΕΚ τ. Α’ 87/7-06-2010)

-Τις διατάξεις του Ν. 1250/1982 «Για την καθιέρωση του πολιτικού γάμου» (ΦΕΚ τ. Α’ 46/7-04-1982)

- Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του ΠΔ. 391/1982 «Για την ρύθμιση λεπτομερειών σχετικά με την τέλεση των πολιτικών γάμων, τη χορήγηση της άδειας

γάμου και το περιεχόμενο της βεβαιωτικής πράξης για την τέλεση των πολιτικών ή

θρησκευτικών γάμων» (ΦΕΚ τ. Α’ 73/18-06-1982)

- Την αριθ. ΤΑΔΚ 1169/2016 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών«Μερική ανάκληση της αριθ. Φ. 127080/57460/21-12-2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Συγχώνευση Ληξιαρχικών Περιφερειών Δήμου Βόλου» (ΦΕΚ 4123/Β/21-12-2016).

Την αριθ. 847/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου (ΑΔΑ: 7Χ7ΓΩ96-

ΠΣΛ) περί ορισμού ασκούντος καθήκοντα Δημάρχου Βόλου.

- Την αριθ. 13351/22-2-2017 απόφασή μας περί ορισμού αντιδημάρχων του Δήμου Βόλου με θητεία από 1-3-2017 έως και 31-8-2019 και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων (ΑΔΑ 6ΘΑ8Ω96-5ΞΦ), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 17258/7-3-2017 απόφασή μας (ΑΔΑ 7ΝΡΝΩ96-1Υ8)

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

- Ορίζουμε ως ημέρα τέλεσης των πολιτικών γάμων στις ληξιαρχικές περιφέρειες Βόλου, Πορταριάς και Ν. Αγχιάλου, την Πέμπτη κάθε εβδομάδας και από ώρας 11:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ

- Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για σοβαρούς λόγους, η τέλεση μπορεί να γίνει σε άλλη ώρα, ή άλλη ημέρα της εβδομάδος, μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμοδίων για την τέλεση πολιτικών γάμων ανά ληξιαρχική περιφέρεια αντιδημάρχων.

- Ως τόποι τέλεσης των πολιτικών γάμων ορίζονται:

α) Για τη ληξιαρχική περιφέρεια Βόλου:

- Η αίθουσα τελετών του Κεντρικού Δημαρχείου Βόλου και εναλλακτικά τα δημοτικά καταστήματα των Δημοτικών Ενοτήτων Ν. Ιωνίας, Αισωνίας, Αγριάς, Αρτέμιδας και Ιωλκού.

β) Για τη ληξιαρχική περιφέρεια Πορταριάς:

- Το δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Πορταριάς και εναλλακτικά το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Μακρινίτσας (Αρχοντικό «Βατσαρέα- Μαυράκη»).

γ) Για τη ληξιαρχική περιφέρεια Ν. Αγχιάλου:

- Το δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Ν. Αγχιάλου.

Με την παρούσα καταργείται κάθε προηγούμενη σχετική απόφαση.

Εσωτερική διανομή με

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

 

- Αντιδημάρχους κ.κ. Ζαρκάδα-Βεργή, Ζέρβα, Λιβογιάννη και Στεφόπουλο

- κ. Γενικό Γραμματέα

- κ. Γενικό Διευθυντή

- Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

- Ληξιαρχεία Βόλου, Πορταριάς και Ν. Αγχιάλου

- Δημοτικές Ενότητες

 

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

 

 

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ