Τμήμα Εμπορίου

Τμήμα Εμπορίου/Αδειών Καταστημάτων

Αρμοδιότητες Χορήγησης Αδειών Εμπορικών και Γενικών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων

1.Εισηγείται την χορήγηση αδειών για την άσκηση εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι άδειες αυτές αφορούν ιδίως:

  1. Την ίδρυση, λειτουργία και εγκατάσταση των καταστημάτων και επιχειρήσεων οι όροι λειτουργίας και εγκατάστασης των οποίων καθορίζονται από την νομοθεσία και τους αντίστοιχους υγειονομικούς κανονισμούς και διατάξεις.
  2. Την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ( άρθρο 80 του ΚΔΚ).
  3. Την εγκατάσταση και λειτουργία κινηματογράφων, θεάτρων και παρεμφερών επιχειρήσεων και τη διενέργεια των προβλεπομένων επιθεωρήσεων.
  4. Την ίδρυση και λειτουργία παιδοτόπων, και διαφόρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (λούνα παρκ, τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίων, μουσικών συναυλιών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
  5. Τα τεχνικά ψυχαγωγικά παίγνια και την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου.
  6. Τη λειτουργία μουσικών οργάνων και των αδειών λειτουργίας μουσικής.
  7. Την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, εμποροπανηγύρεων και υπαίθριων χριστουγεννιάτικων αγορών.
  8. Την εγκατάσταση και λειτουργία στεγνοκαθαριστηρίων, πλυντηρίων ρούχων, σιδηρωτηρίων ρούχων και ταπητοκαθαριστηρίων.
  9. Τα ζωήλατα οχήματα.
  10. Την εγκατάσταση και χρήση του οικήματος για την άσκηση δραστηριότητας από εκδιδόμενα πρόσωπα.
  11. Τη διενέργεια διαφήμισης, την τοποθέτηση πλαισίων υπαίθριας διαφήμισης, την τοποθέτηση επιγραφών προσδιορισμού επαγγελματικής δραστηριότητας σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και την παραχώρηση χώρων για την προβολή δραστηριοτήτων σε νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς.
  12. Τη λειτουργία καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων.
  13. Την ίδρυση υπεραγορών λιανικού εμπορίου.
  14. Την  άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.
  15. Την συμμετοχή σε Κυριακάτικες Αγορές.
  16. Την  παροχή άδειας σε πρόσωπο που διατηρεί κατάστημα πώλησης σκύλων ή γατών, καθώς και σχετικής άδειας λειτουργίας του καταστήματος.
  17. Την άσκηση επαγγέλματος κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών, καθώς και τη συγκρότηση σχετικής εξεταστικής επιτροπής και Πειθαρχικού Συμβουλίου.
  18. Τη λειτουργία εκθέσεων βιβλίου.
  19. Την οργάνωση εκθέσεων (εκτός των Διεθνών), τη ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας τους και την  εποπτεία αυτών.
2.Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των προϋποθέσεων υπό τις οποίες χορηγούνται οι ανωτέρω άδειες και εισηγείται τη λήψη μέτρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ανάκληση άδειας, αφαίρεση άδειας, επιβολή προστίμων).
3.Ελέγχει την  εφαρμογή των διατάξεων περί υπαίθριας διαφήμισης,  των προδιαγραφών των διαφημιστικών πλαισίων και επιγραφών, προβαίνει στην αφαίρεση των παράνομων υπαίθριων διαφημίσεων και επιγραφών και εισηγείται την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων, με τις προϋποθέσεις και όρους που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
4.Εισηγείται τα θέματα που αφορούν την χορήγηση των ανωτέρω αδειών και επισημαίνει τυχόν προβλήματα που παρουσιάζονται σχετικά με αυτή.
5.Εκτελεί κάθε εργασία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους ισχύοντες κανονισμούς που αφορούν τον έλεγχο των παραβάσεων και ειδικότερα :

 • Παρακολουθεί, καταγράφει και ενημερώνει τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων για παραβάσεις και μηνύσεις που έχουν υποβληθεί ύστερα από έλεγχο της αστυνομίας,
 • Εισηγείται την ανάκληση και αφαίρεση των αδειών λειτουργίας λόγω υπέρβασης ή αλλαγής της χρήσης στη Δημοτική αρχή για την επιβολή ποινών.
 • Εισηγείται την σφράγιση των καταστημάτων λόγω παραβάσεων όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.
 • Ελέγχει την εφαρμογή των όρων χορήγησης της αδείας λειτουργίας και μουσικής, ενημερώνει την επιτροπή σφράγισης των άνευ αδείας λειτουργίας καταστημάτων για τις ενέργειες που πρέπει να κάνει, προκειμένου να σφραγίσει τα καταστήματα που λειτουργούν χωρίς άδεια.

Αρμοδιότητες Λαϊκών Αγορών

 • Εισηγείται προτάσεις και μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών.
 • Εισηγείται τη χορήγηση παραγωγικών και επαγγελματικών αδειών των πωλητών που διαθέτουν τα αγροτικά τους προϊόντα τους στις λαϊκές αγορές του Δήμου .
 • Ελέγχει την τήρηση του κανονισμού των λαϊκών αγορών.
 • Διαπιστώνει τις τυχόν παραβάσεις και συντάσσει τις σχετικές εκθέσεις παραβάσεως.
 • Μεριμνά για τον καθορισμό των χώρων και των όρων λειτουργίας των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές και εμποροπανηγύρεις).
 • Μεριμνά για την έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη διάλυση και τον καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περιλαμβανομένης της χορήγησης επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών καθώς και κάθε άλλου συναφούς αντικειμένου.
 • Μεριμνά για τη συγκρότηση Επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών των λαϊκών αγορών.

Αρμοδιότητες  Προστασίας του Καταναλωτή

 • Μεριμνά για την προστασία του καταναλωτή με τη δημιουργία και λειτουργία μηχανισμών ενημέρωσής του (π.χ. Γραφείο Ενημέρωσης Καταναλωτή).
 • Εισηγείται για τη σύσταση της επιτροπής φιλικού διακανονισμού για την εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών, τηρεί αρχεία των πορισμάτων της οικείας επιτροπής καθώς και   μητρώο καταναλωτών.

Αρμοδιότητες Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
1.Μελετά και εισηγείται τη ρύθμιση θεμάτων εμπορικής δραστηριότητας που επηρεάζουν τις λειτουργίες και το περιβάλλον της πόλης και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα θέματα αυτά αφορούν ιδίως :

 • Τον καθορισμό των χώρων και των όρων για την προσωρινή διαμονή μετακινουμένων πληθυσμιακών ομάδων.
 • Τον καθορισμό των προδιαγραφών και των όρων της υπαίθριας διαφήμισης.
 • Τον προσδιορισμό των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και εγκατάσταση καταστημάτων και επιχειρήσεων, στο βαθμό που επηρεάζουν το περιβάλλον και τις λειτουργίες της πόλης.
 • Τον προσδιορισμό των όρων και των ωρών λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα.
 • Τον καθορισμό των ωρών έναρξης και λήξης της εργασίας των ναυτεργατών και των αρτεργατών.
 • Τον καθορισμό των χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων.
 • Τον καθορισμό των ανώτατου αριθμού των αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και τη συγκρότηση της Επιτροπής Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου.
 • Την έγκριση της λειτουργίας Κυριακάτικων Αγορών.
 • Την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων.
 • Τη λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των ωρών ανοίγματος, μεσημβρινής διακοπής και κλεισίματος των φαρμακείων και φαρμακαποθηκών, καθώς και τον καθορισμό για κάθε έτος του αριθμού των φαρμακείων που διημερεύουν και διανυκτερεύουν.

2.Παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή των αποφάσεων των σχετικών με τα  προηγούμενα θέματα εμπορικής δραστηριότητας και εισηγείται τη λήψη μέτρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3.Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς και την τήρηση των διατάξεων της τουριστικής νομοθεσίας από τις επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του νόμου.

 

Παρακαλούμε επιλέξτε από τη διπλανή λίστα το έγγραφο που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, συμπληρώστε τις ηλεκτρονικές αιτήσεις και καταθέσετε τα στην υπηρεσία μας. Ευχαριστούμε.

 

Αποστολή αιτήματος

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ