Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) Ιατρούς Γενικής Ιατρικής

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Δ Η Μ Ο Σ   Β Ο Λ Ο Υ

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο   Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Βόλος 30 . 12 . 2016

Αρ. πρωτ.: 112288

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμαρχος Βόλου

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009 και ισχύουν.

 2. Την αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./110/16848/21-7-2016 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ/33/27-12-2006, όπως ισχύει, για την υλοποίηση της σύναψης δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου στον Δήμο Βόλου, στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2016.

 3. Την αριθμ. 714/2016 (ΑΔΑ: 61Β4Ω96-ΓΨΒ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου με την οποία επικαιροποιήθηκαν οι ειδικότητες των εγκριθεισών συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και τις αριθ. 4862 και 4863/11-4-2016 σχετικές βεβαιώσεις του ΑΣΕΠ.

 4. Την αριθ. 15916/201355/21-11-2016 (ΑΔΑ : ΩΥ1ΚΟΡ1Ο-ΙΩΧ) εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Απευθύνει πρόσκληση

για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) Ιατρούς Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει Ειδικούς Παθολόγους με αντικείμενο έργου την παροχή ιατρικής φροντίδας στους ηλικιωμένους ασθενείς των ιατρείων των ΚΑΠΗ του Δήμου Βόλου.

Ειδικότερα :

 • ο ένας ιατρός θα παρέχει τις υπηρεσίες του στο κεντρικό ΚΑΠΗ, στο ΚΑΠΗ της Νέας Δημητριάδας της Δημοτικής Ενότητας Βόλου, καθώς και στο ΚΑΠΗ της Δημοτικής Ενότητας Αγριάς , για συνολικά εβδομήντα (70) ώρες το μήνα , ενώ

 • ο δεύτερος ιατρός θα παρέχει τις υπηρεσίες του στα τέσσερα παραρτήματα ΚΑΠΗ της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας και στο ΚΑΠΗ Αγίου Βασιλείου της Δημοτικής Ενότητας Βόλου, για συνολικά εβδομήντα (70) ώρες το μήνα.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ένα (1) έτος, με ημερομηνία έναρξης την 2/2/2017.

Απαιτούμενα Προσόντα

 1. Πτυχίο Ιατρικής Σχολής.

 2. Ειδίκευση στη Γενική Ιατρική ή Παθολογία

 3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος.

 4. Πιστοποιητικό εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο. 

 5. Πιστοποίηση στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 1. Αίτηση.

 2. Βιογραφικό σημείωμα.

 3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

 4. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών.

 5. Φωτοαντίγραφο τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας.

 6. Άδεια άσκησης επαγγέλματος.

 7. Βεβαίωση του Ιατρικού Συλλόγου περί εγγραφής στον οικείο σύλλογο, από την οποία να προκύπτει ο αριθμός ΤΣΑΥ.

  • Κριτήριο επιλογής, εκτός των τυπικών προσόντων, θα αποτελέσει η εμπειρία στην άσκηση του επαγγέλματος και ιδιαίτερα η εμπειρία σε αντίστοιχες δομές.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 2/1/2017 ενώ ως καταληκτική ημερομηνία η 9/1/2017.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε να την αποστείλουν ταχυδρομικάμε συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Βόλου, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, κτίριο Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας, Λεωφόρος Ειρήνης 131, Τ.Κ. 38446 Νέα Ιωνία, (τηλ. επικοινωνίας: 24213 53121, 24213 53150).

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00-13:00.

Η εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων που θα αποσταλούν ταχυδρομικά αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο ΑΣΚΩΝ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

(δυνάμει της αριθ. 847/2015

απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΡΟΙ-ΚΑΠΗ 2017/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΠΗ 2017 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογών της 13-12-2016 για την ανάδειξη δύο (2) αιρετών εκπροσώπων μονίμου προσωπικού στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ο.Τ.Α. Ν. Μαγνησίας

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογών της 13-12-2016 για την ανάδειξη δύο (2) αιρετών εκπροσώπων ΙΔΑΧ στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ο.Τ.Α. Ν. Μαγνησίας

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) για το έτος 2017

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) για το έτος 2017

«VOLOS-MAGNESIA 2021″ φάκελος υποψηφιότητας του Βόλου για τον τίτλο «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2021″

«VOLOS-MAGNESIA 2021″ 
ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2021″

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών (3 κηπουρών, 8 εργατών καθαριότητας, 1 χειριστή τρακτέρ)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Βόλος, 20 . 09 . 2016

Αριθ. πρωτ. : 81090

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 και 21 του Ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 3. Τις διατάξεις του εδαφίου ιε της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο».

 4. Την αριθ. 586/2016 (ΑΔΑ: 73ΣΠΩ96-1Γ8)απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου αναφορικά με την πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων για την αντιμετώπιση άμεσων εποχικών υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Πρασίνου.

 5. Την αριθ.2703/148297/12-9-2016 (ΑΔΑ:ΨΚ04ΟΡ10-ΝΑΘ) εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

 6. Την αριθ. 80191/19-9-2016 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων.

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών :

 • τριών (3) Κηπουρών ΔΕ

 • οκτώ (8) Εργατών Καθαριότητας ΥΕ

 • ένα (1) χειριστή τρακτέρ (με καταστροφέα χόρτων και πούμα)

για την αντιμετώπιση άμεσων εποχικών υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Πρασίνου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α. Οι υποψήφιοι για την ειδικότητα του Κηπουρού ΔΕ θα πρέπει να καταθέσουν:

 1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στην οποία, εκτός της ειδικότητας, θα δηλώνουν ότι δεν έχουν κώλυμα πρόσληψηςκατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο δεν απασχολήθηκαν σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

 1. Απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ειδίκευση στον τομέα της Γεωπονίας ή άλλης συναφούς ειδικότητας ενώ σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι με κάποιον από τους προαναφερόμενους τίτλους, οποιονδήποτε τίτλο Δευτεροβάθμιας με αποδεικτικά εξειδικευμένης επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον έξι (6) μηνών ή απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης με αποδεικτικά εξειδικευμένης επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

Β. οι υποψήφιοι για την ειδικότητα του Χειριστή Τρακτέρ θα πρέπει να καταθέσουν:

 

 1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στην οποία, εκτός της ειδικότητας, θα δηλώνουν ότι δεν έχουν κώλυμα πρόσληψηςκατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο δεν απασχολήθηκαν σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

 1. i.Απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσηςή

 

ii. Απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, με αποδεικτικά εξειδικευμένης επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

 1. Ισχύουσα άδεια οδήγησης και χειρισμού γεωργικού ελκυστήρα Τύπου Α΄

Γ. οι υποψήφιοι για την ειδικότητα των Εργατών Καθαριότητας ΥΕ θα πρέπει να καταθέσουν:

 1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στην οποία, εκτός της ειδικότητας, θα δηλώνουν ότι δεν έχουν κώλυμα πρόσληψηςκατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο δεν απασχολήθηκαν σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ηπαρούσα ανακοίνωση να δημοσιευθεί σε μία τοπική εφημερίδα, ενώ ανάρτησήτης να γίνει στο χώρο ανακοινώσεων των καταστημάτων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου www.dimosvolos.gr.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Βόλου, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, κτίριο Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας, Λεωφόρος Ειρήνης 131, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 24213-53121 και 24213-53122), όπου θα διατίθενται και έντυπα αιτήσεων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την επόμενη της δημοσίευσης στην εφημερίδα δηλ. ξεκινά την 22/9/2016 και λήγει την 27/9/2016.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες από 08:00 έως 14:00.

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΟΛΟΥ

(δυνάμει της αριθμ.847/2015

Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου)

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Αντιδήμαρχος Βόλου

ΑΙΤΗΣΗ

Πρόσληψη καθαριστή -ριας με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου στο 2ο ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΝΠΔΔ)

ΤΗΛ. 2421028517

Βόλος, 20/09/2016

Αρ. Πρωτ.415

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψη καθαριστή -ριας με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου από 03/10/2016 έως 30/06/2017

Ο Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Βόλου έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.1892/1990 παράγραφος 5 του άρθρου 113 όπως ισχύει ύστερα από την αντικατάστασή του με το άρθρο 36 του Ν. 3699/08 (ΦΕΚ 199/Α’)

 2. Τις διατάξεις του Ν.4186 (ΦΕΚ Α’ 193/17-09-2013) «Καθαρισμός σχολικών μονάδων».

 3. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4407/2016 (ΦΕΚ 134 Α΄)

 4. Το υπ΄ αριθμ. 606/385/31669 έγγραφο του Ιδρύματος Νεολαίας και δια βίου μάθησης « καθαρισμός σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2016-2017.

 5. Το υπ΄ αριθμ. 606/395/32494 έγγραφο του Ιδρύματος Νεολαίας και δια βίου μάθησης « καθαρισμός σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2016-2017.

 6. Την εισήγηση του διευθυντή του 2ου ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ.

 7. Την υπ’ αριθμ. 80/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Ότι η Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Βόλου θα προβεί σε πρόσληψη προσωπικού μίας θέσης (1) με σύμβαση μίσθωσης έργου για το χρονικό διάστημα από 03/10/2016 έως 30/06/2017 και αντικείμενο τον καθαρισμό των χώρων του παρακάτω σχολείου, από 03/10/2016 έως 30/06/2017, μετά από κενά που δημιουργήθηκαν στο:

- 2ο ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας (Μελίνας Μερκούρη & Αγίου Νεκταρίου / Νέα Ιωνία Βόλου, Τηλ. 2421065925).

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τον καθαρισμό των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων, του προαυλίου καθώς και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου σε καθημερινή βάση.

 

Όσον αφορά την διαδικασία νέων προσλήψεων:

- Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί σε κάθε σχολείο που αφορά, (στο γραφείο Δ/νσης και στην εξωτερική πόρτα), στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου http: dimosvolos.gr καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δ. Βόλου.

- Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων θα είναι μέχρι και την Δευτέρα 26/09/2016 και ώρα 12.00 μ.μ.

Οι υποψήφιοι / υποψήφιες, θα πρέπει να πληρούν κατ” ελάχιστο τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
 2. Ναείναι Έλληνες Πολίτεςήναέχουν την ελληνικήυπηκοότητα.

 3. Να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων.
 4. Να είναι άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι
 5. Να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Βόλου. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί υποψήφιος /α που να είναι δημότης και μόνιμος κάτοικος θα επιλεγεί υποψήφιος που να είναι μόνιμος κάτοικος όμορου Δήμου.

 6. Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόπονοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)

μήνες

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 και άνω

μονάδες

0

0

0

200

275

350

425

500

575

650

725

800

 

2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων

3*

4

5

6

7

8

9

10

11

12

.

μονάδες

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

.

*αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα

 

4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)

αριθμός τέκνων

1

2

3

μονάδες

30

60

110

 

5. . ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων

1

2

3

4

5

.

μονάδες

50

100

150

200

250

.

 

 1. ΓΟΝΕΑΣ ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 67%

 

αριθμός τέκνων

1

2

3

4

5

.

μονάδες

100

200

300

400

500

.

 

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 

 

0€ – 500€ 500 μόρια
500 €-1.000 € 400 μόρια
1.001€ -5.000 € 300 μόρια
5.001€ -10.000 € 100 μόρια
10.001€ -15.000 € 50 μόρια
15.001€ + 0 μόρια

 

 

8..ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφίων βάσει συνέντευξης αποτελούμενη από τους:

 1. Γαλάτης Απόστολος, Πρόεδρος της σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με αντικαταστάτη τον Πράττο Γεώργιο, Αντιπρόεδρο της σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δεύτερο αντικαταστάτη τον Μάνο Δημήτριο μέλος της σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 2. Ανδριανίδης Αντώνιος Δ/ντής 2ου ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας και με αντικαταστάτη τον Καλτσογιάννη Ελευθέριο, υποδιευθυντή του σχολείου.

 3. Μανιάκη Νίκη εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του σχολείου και με αντικαταστάτρια την Καλαντζή Σπυριδούλα.

θα μοριοδοτεί τη καταλληλότητα των ενδιαφερομένων, με μέγιστο αριθμό μορίων τα 1.000.

Κατόπιν θα συνεδριάσει το Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας και αφού αξιολογήσει τις αιτήσεις, οι υποψήφιοι /ες θα κατατάσσονται με σειρά προτεραιότητας.

Σε περίπτωση ισοψηφίας θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση ενώπιον του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής, του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας και των ενδιαφερομένων.

Το πρακτικό του Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας θα τεθεί προς επικύρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Αίτηση

 2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας

 3. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας (φορολογικού έτους 2014 – εισοδήματα από 1/1/14 – 31/12/14). Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση θα κατατεθεί σχετική βεβαίωση της οικείας Οικονομικής Εφορίας.

 4. Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας.

 5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από όπου να προκύπτει με σαφήνεια ο αριθμός των τέκνων που είναι εν ζωή.

 6. Για τους γονείς με τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, Πιστοποιητικό της Υγειονομικής Επιτροπής του Ασφαλιστικού Φορέα τους που να είναι σε ισχύ.

 7. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων.

 8. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

 9. Απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

 10. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας και Βεβαίωση ΟΑΕΔ για χρόνο ανεργίας.

Σημείωση: Η παράλειψη κατάθεσης έστω κι ενός δικαιολογητικού καθιστά την αίτηση μη αξιολογήσιμη.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο, στην κάθε σχολική μονάδα που αφορούν, από Τετάρτη 21/09/2016 έως την Δευτέρα 26/09/2016 και ώρα 12.00 μ.μ

και κατά τις ώρες 9.00 έως 12.00 μ.μ. Ειδικότερα στο:

- 2ο ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας (Μελίνας Μερκούρη & Αγίου Νεκταρίου / Νέα Ιωνία Βόλου, Τηλ. 2421065925)

Η Ανακοίνωση, η Αίτηση και τυχόν διευκρινήσεις και πληροφορίες σχετικά με αυτές θα παρέχονται καθημερινά από Τετάρτη 21/09/2016 κατά τις ώρες 9.00-11.00π.μ. από τη σχολική μονάδα (Γυμνάσιο Αγριάς) ή από τα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου (Κτίριο Αποθηκών Μουρτζούκου), Εφτά Πλατανίων & Ζάχου, τηλ. 2421028517 και 28518 (Εσωτ. 6 ή 7)

Ο υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα υπογράψει σύμβαση έργου για το χρονικό διάστημα από 03/10/2016 έως 30/06/2017 και η αμοιβή του/της (συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών) θα καταβάλλεται από την Σχολική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/Β17-4-2008) Κοινής Απόφασης Υπουργών Οικονομίας Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τη ροή χρηματοδότησης από τον αρμόδιο φορέα.

Οι αποδοχές τους υπολογίζονται βάσει των αιθουσών διδασκαλίας.

Να αναρτηθεί η παρούσα ανακοίνωση στην είσοδο του σχολικού συγκροτήματος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΓΑΛΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Πρότυπο Αίτησης

Υπεύθυνη Δήλωση

Υπεύθυνη Δήλωση κενή

 

Πρόσληψη καθαριστή -ριας με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου στο Γυμνάσιο Αγριάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΝΠΔΔ)

ΤΗΛ. 2421028517

Βόλος, 20/09/2016

Αρ. Πρωτ.414

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψη καθαριστή -ριας με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου από 03/10/2016 έως 30/06/2017

Ο Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Βόλου έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.1892/1990 παράγραφος 5 του άρθρου 113 όπως ισχύει ύστερα από την αντικατάστασή του με το άρθρο 36 του Ν. 3699/08 (ΦΕΚ 199/Α’)

 2. Τις διατάξεις του Ν.4186 (ΦΕΚ Α’ 193/17-09-2013) «Καθαρισμός σχολικών μονάδων».

 3. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4407/2016 (ΦΕΚ 134 Α΄)

 4. Το υπ΄ αριθμ. 606/385/31669 έγγραφο του Ιδρύματος Νεολαίας και δια βίου μάθησης « καθαρισμός σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2016-2017.

 5. Το υπ΄ αριθμ. 606/395/32494 έγγραφο του Ιδρύματος Νεολαίας και δια βίου μάθησης « καθαρισμός σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2016-2017.

 6. Την εισήγηση του διευθυντή του Γυμνασίου Αγριάς.

 7. Την υπ’ αριθμ. 80/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Ότι η Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Βόλου θα προβεί σε πρόσληψη προσωπικού μίας θέσης (1) με σύμβαση μίσθωσης έργου για το χρονικό διάστημα από 03/10/2016 έως 30/06/2017 και αντικείμενο τον καθαρισμό των χώρων του παρακάτω σχολείου, από 03/10/2016 έως 30/06/2017, μετά από κενά που δημιουργήθηκαν στο:

- Γυμνασίο Αγριάς (Αριστοτέλη – Πλάτωνος / Αγριά Τηλ. 2428086864).

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τον καθαρισμό των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων, του προαυλίου καθώς και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου σε καθημερινή βάση.

 

Όσον αφορά την διαδικασία νέων προσλήψεων:

- Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί σε κάθε σχολείο που αφορά, (στο γραφείο Δ/νσης και στην εξωτερική πόρτα), στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου http: dimosvolos.gr καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δ. Βόλου.

- Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων θα είναι μέχρι και την Δευτέρα 26/09/2016 και ώρα 12.00 μ.μ.

Οι υποψήφιοι / υποψήφιες, θα πρέπει να πληρούν κατ” ελάχιστο τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
 2. Να είναι Έλληνες Πολίτες ή να έχουν την ελληνική υπηκοότητα.

 3. Να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων.
 4. Να είναι άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι
 5. Να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Βόλου. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί υποψήφιος /α που να είναι δημότης και μόνιμος κάτοικος θα επιλεγεί υποψήφιος που να είναι μόνιμος κάτοικος όμορου Δήμου.

 6. Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόπονοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)

μήνες

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 και άνω

μονάδες

0

0

0

200

275

350

425

500

575

650

725

800

 

2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων

3*

4

5

6

7

8

9

10

11

12

.

μονάδες

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

.

*αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα

 

4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)

αριθμός τέκνων

1

2

3

μονάδες

30

60

110

 

5. . ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων

1

2

3

4

5

.

μονάδες

50

100

150

200

250

.

 

 1. ΓΟΝΕΑΣ ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 67%

 

αριθμός τέκνων

1

2

3

4

5

.

μονάδες

100

200

300

400

500

.

 

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 

 

0€ – 500€ 500 μόρια
500 €-1.000 € 400 μόρια
1.001€ -5.000 € 300 μόρια
5.001€ -10.000 € 100 μόρια
10.001€ -15.000 € 50 μόρια
15.001€ + 0 μόρια

 

 

8..ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφίων βάσει συνέντευξης αποτελούμενη από τους:

 1. Γαλάτης Απόστολος, Πρόεδρος της σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με αντικαταστάτη τον Πράττο Γεώργιο, Αντιπρόεδρο της σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δεύτερο αντικαταστάτη τον Μάνο Δημήτριο μέλος της σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 2. Μηλίνης Σπυρίδων Δ/ντής του Γυμνασίου Αγριάς και με αντικαταστάτη τον Παναγιώτου Αθανάσιο, εκπαιδευτικό του σχολείου.

 3. Σουλικιά Αντώνιο Πρόεδρο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων και με αντικαταστάτρια τον Αντωνίου Αντώνιο.

θα μοριοδοτεί τη καταλληλότητα των ενδιαφερομένων, με μέγιστο αριθμό μορίων τα 1.000.

Κατόπιν θα συνεδριάσει το Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας και αφού αξιολογήσει τις αιτήσεις, οι υποψήφιοι /ες θα κατατάσσονται με σειρά προτεραιότητας.

Σε περίπτωση ισοψηφίας θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση ενώπιον του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής, του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας και των ενδιαφερομένων.

Το πρακτικό του Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας θα τεθεί προς επικύρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Αίτηση

 2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας

 3. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας (φορολογικού έτους 2014 – εισοδήματα από 1/1/14 – 31/12/14). Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση θα κατατεθεί σχετική βεβαίωση της οικείας Οικονομικής Εφορίας.

 4. Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας.

 5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από όπου να προκύπτει με σαφήνεια ο αριθμός των τέκνων που είναι εν ζωή.

 6. Για τους γονείς με τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, Πιστοποιητικό της Υγειονομικής Επιτροπής του Ασφαλιστικού Φορέα τους που να είναι σε ισχύ.

 7. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων.

 8. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

 9. Απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

 10. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας και Βεβαίωση ΟΑΕΔ για χρόνο ανεργίας.

Σημείωση: Η παράλειψη κατάθεσης έστω κι ενός δικαιολογητικού καθιστά την αίτηση μη αξιολογήσιμη.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο, στην κάθε σχολική μονάδα που αφορούν, από Τετάρτη 21/09/2016 έως την Δευτέρα 26/09/2016 και ώρα 12.00 μ.μ

και κατά τις ώρες 9.00 έως 12.00 μ.μ. Ειδικότερα στο:

- Γυμνάσιο Αγριάς (Αριστοτέλη – Πλάτωνος / Αγριά Τηλ. 2428086864).

Η Ανακοίνωση, η Αίτηση και τυχόν διευκρινήσεις και πληροφορίες σχετικά με αυτές θα παρέχονται καθημερινά από Τετάρτη 21/09/2016 κατά τις ώρες 9.00-11.00π.μ. από τη σχολική μονάδα (Γυμνάσιο Αγριάς) ή από τα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου (Κτίριο Αποθηκών Μουρτζούκου), Εφτά Πλατανίων & Ζάχου, τηλ. 2421028517 και 28518 (Εσωτ. 6 ή 7)

Ο υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα υπογράψει σύμβαση έργου για το χρονικό διάστημα από 03/10/2016 έως 30/06/2017 και η αμοιβή του/της (συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών) θα καταβάλλεται από την Σχολική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/Β17-4-2008) Κοινής Απόφασης Υπουργών Οικονομίας Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τη ροή χρηματοδότησης από τον αρμόδιο φορέα.

Οι αποδοχές τους υπολογίζονται βάσει των αιθουσών διδασκαλίας.

Να αναρτηθεί η παρούσα ανακοίνωση στην είσοδο του σχολικού συγκροτήματος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΓΑΛΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

 

Δ/νση : Πλ. Ρ. Φεραίου

Αρμόδιος: Ζέρβας Ανδρέας

Τηλ.: 2421350100

 

Βόλος, 31-05-2016

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ετήσια εμποροπανήγυρη θα τελεσθεί από τις 4 Ιουλίου 2016 έως 10 Ιουλίου 2016. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή από τις 6 Ιουνίου έως 17 Ιουνίου 2016 στο Δήμο Βόλου.

Γενικά Δικαιολογητικά:

1. Κατάθεση σχετικής αίτησης – δελτίου συμμετοχής, που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία:

- Ονοματεπώνυμο ή την Επωνυμία του αιτούντος

- Όνομα Πατρός

- Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή θεωρημένο διαβατήριο για αλλοδαπούς, με την

αντίστοιχη άδεια παραμονής σε ισχύ

- Διεύθυνση κατοικίας

- ΑΦΜ και ΔΟΥ

- Ακριβή θέση του χώρου

- Αριθμό τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση αν υπάρχει

- Πωλούμενο είδος

2. Απόδειξη Ταμειακής μηχανής.

3. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ ή επανεκτύπωση δραστηριότητας από το TAXISNET.

4. Δημοτική Ενημερότητα από τον Δήμο Βόλου (άρθρο 285 Δ.Κ.Κ.).

Η άδεια συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη ΔΕΝ θα χορηγείται, αν δεν προσκομίζει έκαστος ενδιαφερόμενος βεβαίωση εξόφλησης των τελών χρήσης για το Δήμο.

Επιπλέον δικαιολογητικά για θέσεις ψησταριών, λουκουμάδων και χαλβάδων που θα συμμετάσχουν στην εμποροπανήγυρη (υπάγονται στην κατηγορία «επιχείρηση μαζικής εστίασης – επιχείρηση παρασκευής και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε προσωρινό χώρο»):

1) κάτοψη υπαίθριου χώρου εις τριπλούν υπογεγραμμένη από μηχανικό,

2) διάγραμμα ροής δραστηριότητας καταστήματος με τεχνική έκθεση της επιχείρησης εις τριπλούν,

3) υπεύθυνη δήλωση του πωλητή ή αναγομωτή του πυροσβεστήρα (6 kg) που θα χρησιμοποιήσει ο εκθέτης, για την καλή λειτουργία του,

4) πιστοποιητικό υγείας όλου του προσωπικού που θα απασχολείται,

5) πιστοποιητικό εκπαίδευσης όλου του προσωπικού που θα απασχολείται,

6) υπεύθυνη Δήλωση υγειονομικού και αγορανομικού υπεύθυνου

7) δύο φωτογραφίες.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ :

Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης μαζικής εστίασης θα προηγηθεί ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ και

 

Ο Πρόεδρος

Ζέρβας Ανδρέας

Τα μέλη

1) Γεώργιος Πράττος 2) Απόστολος Μαλαματίνης

3) Χρήστος Στεφόπουλος 4) Σοφία Μαχαίρα

5) Δέσποινα Κούτνα 6) Αποστολία Σόφη

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ

 

 

Βόλος 22 Ιουνίου 2016

Αριθ. Πρωτ: 53660

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

   Ο Δήμαρχος Βόλου κάνει γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2119/93 «περί Μητρώων Αρρένων» ότι από την 27η Ιουνίου 2016 μέχρι και την 29ηΙουλίου 2016, θα βρίσκεται σε δημοσιότητα στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Βόλου ο ονομαστικός κατάλογος των αγοριών που γεννήθηκαν το έτος 2015 που καταρτίστηκε από την αρμόδια επιτροπή.

   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση του παραπάνω ονομαστικού καταλόγου και να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους για το περιεχόμενο του μέχρι 29 Ιουλίου 2016.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΒΟΛΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Παρουσίαση του βιβλίου των Γεωργίου Ι. Σούρλα και Στυλιανού Φ. Γαλούκα με τίτλο « Οι Κένταυροι από το Πήλιο σε όλο τον Κόσμο»

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ‘’ ΙΩΛΚΟΣ΄΄                                                                                                            30/5/2016

     Δελτίο τύπου

       Το Κέντρο Πολιτισμού και Κοινωνικής Παρέμβασης « Ιωλκός» διοργανώνει την παρουσίαση του βιβλίου των Γεωργίου Ι.  Σούρλα και Στυλιανού Φ. Γαλούκα με τίτλο

« Οι Κένταυροι από το Πήλιο σε όλο τον Κόσμο»

H εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016, ώρα 8.00 μ.μ στο κινηματοθέατρο Αχίλλειον.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Δρ. Καμηλάκη –Πολυμέρου Κατερίνα , Δντ/ρια  του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών , ο Δρ. Στυλιανός Γαλούκας , Γεωλόγος-Παλαιοντολόγος- Σπηλαιολόγος , και ο Δρ. Γεώργιος Σούρλας π. Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Διαβαλκανικής Συνεργασίας «Ρήγας Βελεστινλής».

Τον συντονισμό έχει η δημοσιογράφος Ροσσάνα Πόπωτα.

Η εκδήλωση θα κλείσει με ένα σύντομο μουσικό πρόγραμμα από την Βάγια Καρασσάβα στο τραγούδι και τον  Δημήτρη  Γεωργίου στο πιάνο.

Με το έργο της συλλογής των απεικονίσεων που υπάρχουν για τους Κένταυρους κυρίως από το Διαδίκτυο  αποτυπωθηκαν και ταξινομήθηκαν μέσα σε αυτό το βιβλίο ,προέκυψαν σημαντικά στοιχεία όπως η παγκόσμια γεωγραφική τους διασπορά – αποδεικτική της εξάπλωσης της γνώσης του μύθου και των ιδιοτήτων των Κενταύρων. Μάλιστα δε περισσότερο από 200.000 φωτογραφίες τους μπορεί κανείς να συναντήσει ανατρέχοντας στο διαδίκτυο.

Οι Κένταυροι του Πηλίου , απαντώνται σε όλα σχεδόν τα μήκη και τα πλάτη της γης και σε όλες τις εποχές από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα .Στα αρχαία χρόνια ,η ευρεία διασπορά τους , ως όνομα και ως απεικόνιση είναι αποδεκτή της διάχυσης της γνώσης του μύθου τους και αποτυπώνεται σε όλες τις γνωστές τότε μορφές τέχνης.

Χαρακτηριστικό της διασποράς τους στον αρχαίο κόσμο είναι το ότι υπάρχουν και σήμερα σχετικά ευρήματα ακόμα και στα πιο αναπάντεχα μέρη.

Μια περιήγηση τόσο στο διαδίκτυο όσο και στην έντυπη μορφή επιβεβαιώνει περίτρανα την ενασχόληση  με το θέμα αυτό, από τον απλό καλλιτέχνη μέχρι και τις πιο αναγνωρισμένες και διάσημες προσωπικότητες όλων των μορφών της τέχνης , σε όλες τις εποχές. Η απεικόνιση των Κενταύρων παρουσιάζεται σε μεγάλα μνημεία όλου του κόσμου, όπου τονίζονται τα χαρακτηριστικά τους όπως η επιβλητικότητα , η δύναμη , ο φόβος ή το δέος προς το απόκοσμο που αντιπροσώπευαν. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι απεικονίσεις των Κενταύρων υπό μορφή γλυπτών φιλοξενούνται στο Μουσείο του Λούβρου, στο Βρετανικό Μουσείο , στην Πύλη του Βραδεμβούργου, στον Καθεδρικό Ναό της Κρεμόνα στην Ιταλία.

Γεωγραφικά , ο μύθος τοποθετεί την προέλευση των Κενταύρων στη Θεσσαλία   . Εκεί διαδραματίζονται και οι κυριότερες περιπέτειες τους . Σύμφωνα με τον ΄Ομηρο ,οι Κένταυροι κατοικούσαν αρχικά στο Πήλιο. Τους έδιωξε από κεί ο Λαπίθης βασιλιάς Πειρίθους , που τους κυνήγησε ως τα βουνά των Αιθίκων , δηλαδή της Πίνδου, κοντά στις πηγές του Πηνειού. Κατ΄ άλλους ο Χείρωνας και άλλοι Κένταυροι είχαν διωχθεί από την Θεσσαλία μέχρι τη Φενεό και το ακρωτήριο του Μαλέα. Ο Χείρωνας ,ο πιο γνωστός Κένταυρος , είχε ήπιο χαρακτήρα και ήταν διάσημος για την σοφία του. Χρησιμοποιώντας βότανα που φύτρωναν, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα, στις πλαγιές του Πηλίου γιάτρευε τα ζώα. Σύμφωνα με τις μυθολογικές αναφορές ο Απόλλωνας του είχε εμπιστευτεί  την ανατροφή του γιού του του Ασκληπιού , στον οποίο δίδαξε την ιατρική τέχνη. Επίσης κοντά του μαθήτευσαν ο Ιάσονας και ο Αχιλλέας.

 

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ