Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής

 

 

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής (υποβολή αιτήσεων έως 27/3/2017)Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής (υποβολή αιτήσεων έως 27/3/2017)

Απόφαση ορισμού αντιδημάρχων 2017-2019

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

Βόλος 22 . 2 . 2017

 

Αρ. Πρωτ.: 13351

Α Π Ο Φ Α Σ Η


O ασκών καθήκοντα Δημάρχου Βόλου

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου, όπως ισχύει σήμερα.

2. Την αριθ. 847/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου (ΑΔΑ: 7Χ7ΓΩ96-ΠΣΛ) με την οποία ορίστηκε ο κ. Αθανάσιος Θεοδώρου ως ασκών καθήκοντα Δημάρχου.

3. Την αριθ. 11247/28-12-2012 απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού- κατοικιών 2011 που αφορούν στο μόνιμο πληθυσμό της χώρας (ΦΕΚ 3465/Β/28-12-2012), σύμφωνα με την οποία ο πληθυσμός του Δήμου Βόλου ανέρχεται σε 144.449 κατοίκους.

4. Τον αριθμό των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Βόλου που ανέρχονται σε εννέα (9).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους τουΔήμου Βόλου με θητεία από 1-3-2017 έως και 31-8-2019 ως εξής:

1.- Τον κ. Αθανάσιο Σταυρίδη , Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών -Δόμησης -Βιώσιμης Κινητικότητας με αρμοδιότητες:

-Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιακών μονάδων των Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Βιώσιμης Κινητικότητας.

- Την αρμοδιότητα για θέματα κυκλοφορίας και στάθμευσης των τροχοφόρων, πλην της αστυνόμευσης των χώρων στάθμευσης και το συντονισμό, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους αντιδημάρχους, των υπηρεσιών που σχετίζονται με την υλοποίηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

- Τη μέριμνα για θέματα απαλλοτριώσεων, διανοίξεων οδών και διασφάλισης των κοινοχρήστων χώρων.

- Τη μέριμνα και ευθύνη για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων

- Τη χορήγηση άδειας συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 7 της ΚΥΑ Φ.Α/9.2/Οικ. 28425/1245/08.

- Τη συγκρότηση κλιμακίων ελέγχου ανελκυστήρων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 της ΚΥΑ Φ.Α/9.2/Οικ. 28425/1245/08.

- Την έκδοση απόφαση διακοπής λειτουργίας ανελκυστήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 της ΚΥΑ Φ.Α/9.2/Οικ. 28425/1245/08.

- Την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της ΚΥΑ Φ.Α/9.2/Οικ. 28425/1245/08.

- Την εποπτεία και ευθύνη εγκατάστασης και λειτουργίας των Κεραιών Σταθμών Ξηράς.

- Την αρμοδιότητα υπογραφής των συμβολαίων που αφορούν προσκυρώσεις εδαφικών τμημάτων ιδιοκτησίας του Δήμου Βόλου, τα οποία προέρχονται από υφιστάμενους πριν από την έγκριση του σχεδίου πόλεως κοινόχρηστους χώρους σε παρακείμενες ιδιοκτησίες, και μέχρις αξίας έξι χιλιάδων (6.000,00 €), με βάση την εκάστοτε ισχύουσα αντικειμενική αξία των προσκυρωμένων ακινήτων.

- Την αρμοδιότητα υπογραφής παράτασης πέραν των εννιά μηνών για την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

- Την αρμοδιότητα υπογραφής παράτασης ισχύος οικοδομικής άδειας πέραν της τετραετίας.

- Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των αρμοδιοτήτων του.

- Την αρμοδιότητα και ευθύνη υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών των αρμοδιοτήτων του.

- Την υπογραφή των αδειών των προϊσταμένων των Διευθύνσεων αρμοδιότητάς του.

- Την υπογραφή των αποφάσεων μετακίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων που υπηρετούν στις υπηρεσίες αρμοδιότητάς του.

- Την αρμοδιότητα διεκπεραίωσης ειδικών θεμάτων που θα ανατίθενται σ” αυτόν εκ μέρους του ασκούντος καθήκοντα Δημάρχου.

————————————————————————————————————

2.- Τον κ. Χρήστο Στεφόπουλο, Αντιδήμαρχο Ν. Ιωνίας- Αισωνίαςκαι Δημοτικών Κοιμητηρίων με αρμοδιότητες:

-Την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις Δημοτικές Ενότητες Νέας Ιωνίας και Αισωνίας.

-Την εποπτεία της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις Δημοτικές Ενότητες της αρμοδιότητάς του.

-Τη μέριμνα για τη καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται

στις Δημοτικές Ενότητες της αρμοδιότητάς του.

-Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της αρμοδιότητάς του για την επίλυση των προβλημάτων τους.

-Την υπογραφή των αδειών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων και αδειών διαφημίσεων που εκδίδονται εντός των διοικητικών ορίων των Δημοτικών Ενοτήτων Νέας Ιωνίας και Αισωνίας.

-Την υπογραφή των βεβαιώσεων καταγωγής των δημοτών των Δημοτικών Ενοτήτων της αρμοδιότητάς του.

- Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων

-Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας όλων των κοιμητηρίων εντός του Καλλικρατικού Δήμου Βόλου.

-Την αρμοδιότητα για την έκδοση και υπογραφή των πράξεων που αφορούν στη σύσταση και παραχώρηση οικογενειακών τάφων στα Κοιμητήρια του Δήμου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Βόλου και σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά νομικό πλαίσιο που διέπει την σχετική διαδικασία.

- Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων του.

- Την αρμοδιότητα και ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών της αρμοδιότητάς του.

- Την υπογραφή των αδειών του προϊσταμένου της Διεύθυνσης αρμοδιότητάς του.

- Την υπογραφή των αποφάσεων μετακίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων που υπηρετούν στις υπηρεσίες αρμοδιότητάς του.

-Την υπογραφή των βεβαιώσεων καταγωγής των δημοτών των Δημοτικών Ενοτήτων Ν. Ιωνίας και Αισωνίας

-Την υπογραφή βεβαιώσεων περί πραγματοποίησης ή συμμετοχής σε αγροτικές εργασίες, εντός των διοικητικών ορίων των ως άνω Δημοτικών Ενοτήτων ευθύνης του σε οπλίτες, δόκιμους έφεδρους, αξιωματικούς (ΔΕΑ), επίκουρους αξιωματικούς και έφεδρους αξιωματικούς που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, για τη χορήγηση αγροτικών αδειών, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

- Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σ” αυτόν εκ μέρους του ασκούντος καθήκοντα Δημάρχου.

3.- Τον κ. Απόστολο Ζαρκάδα- Βεργή ,Αντιδήμαρχο Τοπικής Ανάπτυξης και Τουρισμού , με αρμοδιότητες:

-Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης συμπεριλαμβανομένου και του Τμήματος Τουρισμού

- Tην αρμοδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (άρθρο 74 παρ. 1 Ν. 3852/2010)»

- Την υπογραφή αδειών λαϊκών αγορών, αδειών και βεβαιώσεων παραγωγών, υπαιθρίου στάσιμου και πλανοδίου εμπορίου.

-Την υπογραφή αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων που υπάγονται στο καθεστώς προέγκρισης του άρθρου 80 του ΔΚΚ.

-Την υπογραφή αδειών ίδρυσης και λειτουργίας δραστηριοτήτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που εξαιρούνται της προέγκρισης (κολυμβητικές δεξαμενές, αυτόματοι πωλητές τροφίμων και ποτών, πώληση τυποποιημένων παγωτών κλπ).

-Την υπογραφή αδειών καταστημάτων και επιχειρήσεων που εξαιρούνται της προέγκρισης.

-Την υπογραφή αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων που αδειοδοτούνται από τους ΟΤΑ και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 80 του ΔΚΚ (πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, καταστήματα πώλησης κατοικίδιων ζώων και ωδικών πτηνών κλπ).

-Την υπογραφή των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς διαδικτύου και αδειών διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων.

-Την υπογραφή των αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων, λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων και κυλικείων σε δημόσια κτίρια.

-Την υπογραφή των αδειών καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων.

-Την υπογραφή των αδειών εγκατάστασης και χρήσης οικήματος προσώπων εκδιδομένων με αμοιβή.

-Την υπογραφή αδειών άσκησης επαγγέλματος κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών καθώς και τη συγκρότηση σχετικής εξεταστικής επιτροπής και πειθαρχικού συμβουλίου.

-Την προσωρινή αφαίρεση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και ανάγονται στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.

-Την εκτέλεση των αποφάσεων της επιτροπής ποιότητας ζωής που αφορούν στην ανάκληση, οριστική αφαίρεση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του Δήμου, καθώς και στην ανάκληση, προσωρινή ή οριστική αφαίρεση των αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και ανάγονται στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.

-Την παροχή εντολής για τη σφράγιση των καταστημάτων, επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων και λοιπών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του Δήμου, που λειτουργούν χωρίς την απαιτούμενη από το Νόμο άδεια και ανάγονται στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.

-Την υπογραφή των αδειών μουσικής καθώς και της παράτασης αυτών, οι οποίες θα χορηγούνται μετά από απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

-Την υπογραφή των αδειών κυκλοφορίας ζωήλατων οχημάτων, οι οποίες θα χορηγούνται μετά από απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

-Την αρμοδιότητα της λήψης και υπογραφής των αποφάσεων που αφορούν στον καθορισμό των ωρών ανοίγματος, μεσημβρινής διακοπής και κλεισίματος των φαρμακείων και φαρμακαποθηκών, καθώς και στον καθορισμό, για κάθε έτος, του αριθμού των φαρμακείων που διημερεύουν και διανυκτερεύουν, σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά νομικό πλαίσιο που διέπει την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής.

-Την αρμοδιότητα και την ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών των αρμοδιοτήτων του.

-Την υπογραφή αδειών άσκησης επαγγέλματος κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών καθώς και τη συγκρότηση σχετικής εξεταστικής επιτροπής και πειθαρχικού συμβουλίου.

-Τη μέριμνα και το συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων των τομέων Τουρισμού, σε συνεργασία με τη Διοίκηση της ΑΝΕΒΟ, τη Δημοτική Επιτροπή Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης και τις άλλες επιτροπές και συμβούλια του Δήμου που ασχολούνται με τα εν λόγω ή παρεμφερή αντικείμενα.

-Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων του.

-Την αρμοδιότητα και την ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών της αρμοδιότητάς του.

- Την υπογραφή των αδειών του προϊσταμένου της Διεύθυνσης αρμοδιότητάς του.

- Την υπογραφή των αποφάσεων μετακίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων που υπηρετούν στις υπηρεσίες αρμοδιότητάς του

- Τα καθήκοντα ληξιάρχου της Ληξιαρχικής Περιφέρειας Βόλου , τα οποία θα ασκεί σε περίπτωση αναπλήρωσης της αρμόδιας Ληξιάρχου Βόλου

- Την τέλεση των πολιτικών γάμων σε περίπτωση αναπλήρωσης του ασκούντος καθήκοντα Δημάρχου, στη ληξιαρχική περιφέρεια Βόλου

- Την υπογραφή αδειών τέλεσης πολιτικών γάμων που εκδίδονται από το Ληξιαρχείο της Ληξιαρχικής Περιφέρειας Βόλου

- Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σ” αυτόν εκ μέρους του ασκούντος καθήκοντα Δημάρχου.

4. Τον κ. Γεώργιο Πράττο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας- Ανακύκλωσης- Πολιτικής Προστασίας με αρμοδιότητες:

-Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Πολιτικής Προστασίας.

-Το συντονισμό, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους αντιδημάρχους, όλων των υπηρεσιών που σχετίζονται με την καθημερινότητα του πολίτη (καθαριότητα, συντήρηση, ηλεκτροφωτισμός κλπ).

-Τη μέριμνα και ευθύνη για τον καθαρισμό των χειμάρρων και των προαστιακών χώρων.

-Την αρμοδιότητα χειρισμού των θεμάτων που αφορούν τη συμμετοχή του Δήμου στη διαδικασία ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων.

-Την υπογραφή των αποφάσεων επιβολής προστίμων, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου.

-Την αρμοδιότητα να ενεργεί για λογαριασμό του Δήμου Βόλου τις συναλλαγές με το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε ό,τι αφορά διαδικασίες προμήθειας Μηχανημάτων Έργου.

-Την αρμοδιότητα να ενεργεί για λογαριασμό του Δήμου Βόλου τις συναλλαγές με τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών σε ό,τι αφορά διαδικασίες προμήθειας ή μεταβίβασης επιβατικών Ι.Χ. και φορτηγών αυτοκινήτων.

-Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των αρμοδιοτήτων του.

-Την υπογραφή των αδειών του προϊσταμένου Διεύθυνσης της αρμοδιότητάς του.

- Την υπογραφή των αποφάσεων μετακίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων που υπηρετούν στις υπηρεσίες αρμοδιότητάς του

-Την αρμοδιότητα και την ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών των αρμοδιοτήτων του.

-Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σ” αυτόν εκ μέρους του ασκούντος καθήκοντα Δημάρχου.

————————————————————————————————————

5. Τον κ. Απόστολο Μαλαματίνη, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Πρασίνου, με αρμοδιότητες:

- Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας της υπηρεσιακής μονάδας Πρασίνου

- Την υπογραφή των αποφάσεων επιβολής προστίμων, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Πρασίνου του Δήμου

- Την επιμέλεια, συντονισμό και παρακολούθηση των θεμάτων προστασίας του περιβάλλοντος.

- Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού , σε συνεργασία με τους συναρμόδιους Αντιδημάρχους, σε ό,τι αφορά τη χάραξη περιβαλλοντικής πολιτικής και το σχεδιασμό και προώθηση περιβαλλοντικών έργων και δράσεων σε χρηματοδοτικά προγράμματα.

- Την υπογραφή των αδειών του προϊσταμένου της Διεύθυνσης αρμοδιότητάς του

- Την υπογραφή των αποφάσεων μετακίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων που υπηρετούν στις υπηρεσίες αρμοδιότητάς του

- Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σ” αυτόν εκ μέρους του ασκούντος καθήκοντα Δημάρχου.

————————————————————————————————————-

6 – Τον κ. Ανδρέα Ζέρβα Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας, με αρμοδιότητες:

- Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των Οικονομικών Υπηρεσιών

- Την αρμοδιότητα του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 74 παρ. 1

Ν. 3852/2010)

- Τον συντονισμό της κατάρτισης και υλοποίησης του ετήσιου προϋπολογισμού του

Δήμου.

- Την συνεργασία με τις Διοικήσεις των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του Δήμου για τη σύνταξη και παρακολούθηση της πιστής εκτέλεσης των προϋπολογισμών τους και τη μετρήσιμη οικονομική λειτουργία του Δήμου και των νομικών του προσώπων ως ενιαίου συνόλου.

- Την υπογραφή των εκθέσεων ανάληψης των πάσης φύσεως δαπανών.

- Την υπογραφή των πάσης φύσεως συμβάσεων και των ενταλμάτων πληρωμής, εφόσον το οικονομικό τους αντικείμενο δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) €, καθώς και τον προέλεγχο και την προσυπογραφή όλων των συμβάσεων και ενταλμάτων, εφόσον το οικονομικό τους αντικείμενο υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000,00) €.

- Την υπογραφή των πάσης φύσεως διακηρύξεων και δημοπρασιών προϋπολογισμού μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000,00) €, καθώς και τον προέλεγχο και την προσυπογραφή όλων των διακηρύξεων και δημοπρασιών, εφόσον το οικονομικό τους αντικείμενο υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000,00) €.

- Την υπογραφή των μισθοδοτικών καταστάσεων και των ενταλμάτων πληρωμής των αποδοχών του μόνιμου και του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού των υπηρεσιών.

- Την αρμοδιότητα της υπογραφής των αποφάσεων για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών ,εργασιών και προμηθειών, μέχρι το χρηματικό όριο που προβλέπεται από τον ΕΚΠΟΤΑ και το Π.Δ 28/1980, όπως κάθε φορά αυτό διαμορφώνεται.

- Την υπογραφή των αδειών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων και αδειών διαφημίσεων που εκδίδονται εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Βόλου.

- Την επιβολή των προστίμων που προβλέπονται από το άρθρο 19 του Ν. 1080/80 ή άλλες διατάξεις της σχετικής με τις προσόδους των Ο.Τ.Α. νομοθεσίας.

- Τη μέριμνα και το συντονισμό των συναρμόδιων υπηρεσιών και της ΑΝΕΒΟ για την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας (πέραν της τρέχουσας διαχείρισής της).

- Την εποπτεία της λειτουργίας του μη αυτοτελούς Γραφείου Δημοτικής Αστυνομίας

- Την ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, στελέχωση και τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών των αρμοδιοτήτων του.

- Την υπογραφή των αδειών προϊσταμένου της Διεύθυνσης αρμοδιότητάς του και του προσωπικού του μη αυτοτελούς Γραφείου Δημοτικής Αστυνομίας.

- Την υπογραφή των αποφάσεων μετακίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων που υπηρετούν στις υπηρεσίες αρμοδιότητάς του.

- Τα καθήκοντα ληξιάρχου της Ληξιαρχικής Περιφέρειας Βόλου , τα οποία θα ασκεί σε περίπτωση αναπλήρωσης της αρμόδιας Ληξιάρχου Βόλου, και απουσίας ή κωλύματος του αντιδημάρχου Τοπικής Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Απόστολου Ζαρκάδα- Βεργή

- Την τέλεση των πολιτικών γάμων σε περίπτωση αναπλήρωσης του ασκούντος καθήκοντα Δημάρχου και απουσίας ή κωλύματος του αντιδημάρχου Τοπικής Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Απόστολου Ζαρκάδα- Βεργή, στη ληξιαρχική περιφέρεια Βόλου

- Την υπογραφή αδειών τέλεσης πολιτικών γάμων που εκδίδονται από το Ληξιαρχείο της Ληξιαρχικής Περιφέρειας Βόλου, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιδημάρχου Τοπικής Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Απόστολου Ζαρκάδα- Βεργή.

- Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σ” αυτόν εκ μέρους του ασκούντος καθήκοντα Δημάρχου.

- Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων του.

————————————————————————————————————-

7. Την κ. Γεωργία Μποντού- Τοκαλή, Αντιδήμαρχο Παιδείας- Πολιτισμού με αρμοδιότητες:

-Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών του Τμήματος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού.

Γενικότερα, τη μέριμνα και το συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων των τομέων Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας, Εθελοντισμού, Νεολαίας, Ισότητας των φύλων, Ένταξης Μεταναστών, σε συνεργασία με τις Διοικήσεις των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του Δήμου που ασχολούνται με τα αντικείμενα αυτά, τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και τις άλλες επιτροπές και συμβούλια του Δήμου που ασχολούνται με τα εν λόγω ή παρεμφερή αντικείμενα.

-Την αρμοδιότητα και την ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών της αρμοδιότητάς της.

- Την υπογραφή των αδειών προϊσταμένου του Τμήματος αρμοδιότητάς της.

- Την υπογραφή των αποφάσεων μετακίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων που υπηρετούν στις υπηρεσίες αρμοδιότητάς της.

-Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται εκ μέρους του ασκούντος καθήκοντα Δημάρχου.

- Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων της.

————————————————————————————————————-

8. Την κ. Αναστασία Μορφογιάννη , Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αρμοδιότητες:

-Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ και Δημόσιας Υγείας.

- Γενικότερα, τη μέριμνα και το συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων των τομέων Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, σε συνεργασία με τις Διοικήσεις των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του Δήμου που ασχολούνται με τα αντικείμενα αυτά και τις άλλες επιτροπές και συμβούλια του Δήμου που ασχολούνται με τα εν λόγω ή παρεμφερή αντικείμενα.

-Την αρμοδιότητα διαχείρισης των αδέσποτων ζώων.

- Την υπογραφή εγγράφων του τομέα της αρμοδιότητάς της.

-Την υπογραφή των αδειών του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ και Δημόσιας Υγείας.

Την υπογραφή των αδειών προϊσταμένου της Διεύθυνσης αρμοδιότητάς της.

- Την υπογραφή των αποφάσεων μετακίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων που υπηρετούν στις υπηρεσίες αρμοδιότητάς της.

-Την αρμοδιότητα και την ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών της αρμοδιότητάς της.

-Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται εκ μέρους του ασκούντος καθήκοντα Δημάρχου.

————————————————————————————————————-

9. Την κ. Βιολέττα Καντόλα, Αντιδήμαρχο λοιπών περιφερειακών ενοτήτων, με αρμοδιότητες:

- Τις σχέσεις του Δήμου με τα Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.

- Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

- Την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκαταστημένες στις Δημοτικές Ενότητες Ν. Αγχιάλου, Αγριάς, Αρτέμιδας, Πορταριάς, Μακρινίτσας, Ιωλκού.

-Την υπογραφή των βεβαιώσεων καταγωγής των δημοτών στις Δημοτικές Ενότητες Βόλου,Ν. Αγχιάλου, Αγριάς, Αρτέμιδας, Πορταριάς, Μακρινίτσας, Ιωλκού.

- Την υπογραφή βεβαιώσεων περί πραγματοποίησης ή συμμετοχής σε αγροτικές εργασίες, εντός των διοικητικών ορίων των ως άνω Δημοτικών Ενοτήτων ευθύνης της, καθώς επίσης και εντός των διοικητικών ορίων της Δ-Ε Βόλου, σε οπλίτες, δόκιμους έφεδρους, αξιωματικούς (ΔΕΑ), επίκουρους αξιωματικούς και έφεδρους αξιωματικούς που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, για τη χορήγηση αγροτικών αδειών, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

- Τα καθήκοντα ληξιάρχου των Ληξιαρχείων Πορταριάς και Ν. Αγχιάλου, τα οποία θα ασκεί σε περίπτωση αναπλήρωσης των ληξιάρχων. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα καθήκοντα αυτά θα ασκούνται από τον αντιδήμαρχο Ν. Ιωνίας- Αισωνίας και Δημοτικών Κοιμητηρίων κ. Στεφόπουλο.

- Την τέλεση των πολιτικών γάμων σε περίπτωση αναπλήρωσης του Δημάρχου, στις ληξιαρχικές περιφέρειες Πορταριάς και Ν. Αγχιάλου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα καθήκοντα αυτά θα ασκούνται από τον αντιδήμαρχο Ν. Ιωνίας- Αισωνίας και Δημοτικών Κοιμητηρίων κ. Στεφόπουλο.

- Την υπογραφή αδειών τέλεσης πολιτικών γάμων που εκδίδονται από τις Ληξιαρχικές Περιφέρειες Πορταριάς και Ν. Αγχιάλου . Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα καθήκοντα αυτά θα ασκούνται από τον αντιδήμαρχο Ν. Ιωνίας- Αισωνίας και Δημοτικών Κοιμητηρίων κ. Στεφόπουλο.

- Την αρμοδιότητα και την ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών της αρμοδιότητάς της.

- Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται εκ μέρους του ασκούντος καθήκοντα Δημάρχου.

- Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων της.

10- Οι αρμοδιότητες των τομέων Στρατηγικού Σχεδιασμού, Διοίκησης και ΚΕΠ θα ασκούνται απευθείας από τον Αντιδήμαρχο και ασκούντα καθήκοντα Δημάρχου κ. Θεοδώρου Αθανάσιο και συγκεκριμένα:

εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών (πλην του Τμήματος Περιβάλλοντος).

-Η εποπτεία και ευθύνη των θεμάτων Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

-Ο συντονισμός της κατάρτισης και υλοποίησης του ετήσιου προγράμματος του Δήμου.

-Ο συντονισμός της προετοιμασίας του Δήμου και των νομικών του προσώπων για τη συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης

-Η εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών, των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, του Γραφείου Διοικητικής Βοήθειας και Επικοινωνίας των Πολιτών με το Δήμο.

-Η εισήγηση στην Εκτελεστική Επιτροπή των σχεδίων: α) Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και β) Χάρτας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων.

-Η συνεργασία με τις Διοικήσεις των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του Δήμου για την εκπόνηση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας και των Κανονισμών τους.

-Η υπογραφή των αποφάσεων που αφορούν : την πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου, την πρόσληψη πατρωνύμου και μητρωνύμου από παιδιά που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων, καθώς και τον εξελληνισμό του ονοματεπωνύμου Ελλήνων του εξωτερικού, ομογενών αλλοδαπών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και παλιννοστησάντων ομογενών που έχουν την ελληνική ιθαγένεια.

-Η εισήγηση στην Εκτελεστική Επιτροπή του Κανονισμού μέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης των δημοτικών υπηρεσιών κατά την ισχύουσα νομοθεσία.

- Η υπογραφή εγγράφων των τομέων των αρμοδιοτήτων του

- Η υπογραφή των αδειών των προϊσταμένων των Διευθύνσεων Προγραμματισμού, Διοικητικών Υπηρεσιών και ΚΕΠ.

-Η υπογραφή των αποφάσεων μετακίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων που υπηρετούν στις προαναφερόμενες υπηρεσίες.

Β) Αναπληρώσεις:

- Τις αρμοδιότητες του αντιδημάρχου κ. Αθανάσιου Σταυρίδη, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Θεοδώρου και αντιστρόφως.

- Τις αρμοδιότητες του αντιδημάρχου κ. Χρήστου Στεφόπουλου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η αντιδήμαρχος κ. Βιολέττα Καντόλα και αντιστρόφως.

- Τις αρμοδιότητες του αντιδημάρχου κ. Απόστολου Ζαρκάδα- Βεργή, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Ζέρβας και αντιστρόφως.

- Τις αρμοδιότητες του αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Πράττου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο αντιδήμαρχος κ. Απόστολος Μαλαματίνης και αντιστρόφως.

- Τις αρμοδιότητες της αντιδημάρχου κ. Γεωργίας Μποντού- Τοκαλή, ασκεί η αντιδήμαρχος κ. Αναστασία Μορφογιάννη και αντιστρόφως.

Γ) Σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπαραγράφων ε΄ και στ’ της παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν.4051/2012ωςέμμισθοι αντιδήμαρχοι, ορίζονται οι κ.κ. : 1) Αθανάσιος Θεοδώρου, 2) Αθανάσιος Σταυρίδης, 3) Γεώργιος Πράττος, 4) Απόστολος Μαλαματίνης, 5) Ανδρέας Ζέρβας 6) Απόστολος Ζαρκάδας- Βεργής και 7) Βιολέττα Καντόλα

Δ) Οι θέσεις των αντιδημάρχων κ.κ. 1) Χρήστου Στεφόπουλου 2) Γεωργίας Τοκαλή- Μποντού και 3) Αναστασίας Μορφογιάννη, είναι άμισθες.

Η άσκηση των κατά τα ανωτέρω ανατεθειμένων αρμοδιοτήτων άρχεται από την 1-3-2017.

Η παρούσανα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 άρθρου 59 Ν. 3852/10, να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ καιστην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Εσωτερική διανομή με

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

- Οριζόμενους Αντιδημάρχους

- Δικηγόρους του Δήμου

- Γενικό Γραμματέα Δήμου Βόλου

- Γενικό Διευθυντή Δήμου Βόλου

- Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων

- Δημοτικές Ενότητες

 

Ο ασκών καθήκοντα

Δημάρχου Βόλου

Αθανάσιος Θεοδώρου

Ανακοίνωση παράτασης του προγράμματος «Στέγαση & Επανένταξη» και στο Δήμο Βόλου έως 31/12/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Με απόφαση του υπουργείου εργασίας παρατείνεται και στο Δήμο Βόλου το πρόγραμμα «Στέγαση & Επανένταξη» που έληξε την 31/12/2016 για ακόμη ένα χρόνο δηλαδή έως και την 31/12/2017. Το πρόγραμμα καλύπτει το ενοίκιο των 25 αστέγων οικογενειών που έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Αναλυτικότερα

Ο Δήμος Βόλου, από τo 2015 υλοποιεί το πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη», το οποίο εγκρίθηκε με την Δ28/ οικ./31354/2352/15-9-2014 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και έχει ως κύριο στόχο την πλήρη επανένταξη και ενσωμάτωση στον κοινωνικό ιστό ανθρώπων που λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας αλλά και για ξεχωριστούς λόγους ο καθένας, βρέθηκαν αντιμέτωποι με το πρόβλημα της έλλειψης στέγης. Προκειμένου οι ωφελούμενοι να επωφεληθούν αποτελεσματικών και ολοκληρωμένων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και επανένταξης, το Υπουργείο Εργασίας κατέθεσε τροπολογία που συμπεριλήφθηκε στο νόμο «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, Ρυθμίσεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85)» με την οποία δόθηκε παράταση στο πρόγραμμα έως 31/12/2017
Με την αριθμ. Δ23/οικ. 61006/4703 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίσθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής του προγράμματος. Σύμφωνα με αυτή, ωφελούμενοι του προγράμματος είναι όσοι συμμετείχαν στις δράσεις του προγράμματος έως 31/12/2016. Από το σύνολο των ενηλίκων ωφελουμένων, ποσοστό κατ’ ελάχιστον, 40% πρέπει να προωθηθεί στην εργασία.
Επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος θεωρούνται η κάλυψη του ενοικίου έως του ποσού των 180€ για μεμονωμένο άτομο, έως 240€ για δύο ή περισσότερους ενήλικες και έως 280€ για οικογένειες και η κάλυψη εξόδων επισκευής υφιστάμενης κατοικίας έως του ποσού των 3.600€. Επίσης, χρηματοδοτείται η εργασιακή επανένταξη, δηλαδή η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με την κάλυψη του κατώτατου βασικού μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις, με τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές (εργαζόμενου και εργοδότη), η δημιουργία επιχείρησης ή μικρής επιχειρηματικής μονάδας μέχρι του ποσού των 6.000€ συνολικά και η απασχόληση στον αγροτικό τομέα επίσης μέχρι του ποσού των 6.000€.
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν από 1/1/2017 έως 31/12/2017.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΕΑ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΕΑ)

Ο Δήμος Βόλου ενημερωνει τους δημότες του, ότι το πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) ξεκινάει από την Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου 2017.

Οι αιτούντες, κατά την προσέλευσής τους στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την υποβολή της αίτησης, θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • ΑΦΜ
 • ΑΜΚΑ
 • Αριθμό ΙΒΑΝ λογαριασμού τραπέζης στον οποίο ο/η αιτών/ούσα είναι κύριος (πρώτος) δικαιούχος
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση (email)
 • Στοιχεία διεύθυνσης της κατοικίας (π.χ. οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας)
 • Έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου (του/της αιτούντα/ούσας)
 • Το έντυπο συναίνεσης μελών του νοικοκυριού (εφόσον απαιτείται) υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο των υπογραφών


Οι δημότες μπορούν να απευθύνονται για τις αιτήσεις στο Πρόγραμμα ΚΕΑ στα ακόλουθα σημεία εξυπηρέτησης:

ΣΗΜΕΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΠΕΡΙΟΧΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΠ Βόλου Τμήμα Α΄ (452)

Ιάσονος 113 – Κουμουνδούρου

2421350082

8.00 – 20.00

ΚΕΠ Βόλου Τμήμα Β΄ (326)

Ν. Γάτσου 20 – 2ας Νοεμβρίου

2421031435

8.00 – 20.00

ΚΕΠ Δ.Ε. Ν. Ιωνίας (0208 )

Νικομηδείας 2 –Ν. Ιωνία

2421091315

8.00 – 20.00

ΚΕΠ Δ.Ε. Αγριάς (1031)

Παπανδρέου – 28ης Οκτωβρίου, Αγριά Βόλου

2428350530

8.00 – 14.00

ΚΕΠ Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου (0676)

Ελευθερίας 23, Νέα Αγχίαλος Βόλου

2428350335

8.00 – 14.00

ΚΕΠ Δ.Ε. Αισωνίας (0451)

Διμήνι Βόλου

2421353605

8.00 – 14.00

ΚΕΠ Δ.Ε. Αρτέμιδας (0804)

Άνω Λεχώνια Βόλου

2428350520

8.00 – 14.00

ΚΕΠ Δ.Ε. Ιωλκού (0805)

Ανακασιά Βόλου

2421353520

8.00 – 14.00

ΚΕΠ Δ.Ε. Πορταριάς (0453)

Πορταριά Πηλίου

2428350112

8.00 – 14.00

Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας (Γραφεία 1 & 7)

Δημαρχιακό Κατάστημα Νέας Ιωνίας, Λ. Ειρήνης 131

2421353137, 2421353134 & 2421353118

2421353127

8.30 – 13.30

Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας

κτίριο Στρεφτάρη, Τοπάλη-Γαλλίας

2421029576, 2421020412

9.00 – 13.00

Κεντρικό ΚΑΠΗ Ν. Ιωνίας

Καισαρείας – Ευφραιμίδου 16 Α

2421081312

9.00 – 13.00

Γραφείο Βοήθειας στο Σπίτι Δ.Ε. Αγριάς – Αρτέμιδας

Πρώην Δημοτικό Κατάστημα Αρτέμιδας, Άνω Λεχώνια

2428093207, εσωτ. 2

9.00 – 13.00

Γραφείο Βοήθειας στο Σπίτι Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου

Ελευθερίας 23, Νέα Αγχίαλος

2428350331

9.00 – 12.00

Γραφείο Βοήθειας στο Σπίτι Δ.Ε. Αισωνίας

Πρώην Δημοτικό Κατάστημα Αισωνίας, Διμήνι

2421353629

Τρίτη – Τετάρτη – Παρασκευή

8.30 – 11.30

Γραφείο Βοήθειας στο Σπίτι Δ.Ε. Νέας Ιωνίας

Δημαρχιακό Κατάστημα Νέας Ιωνίας, Λ. Ειρήνης 131

2421084934

9.00 – 13.00

Κοινωνικό Κέντρο Νέας Δημητριάδας

Δ. Πολιορκητού 15, Νέα Δημητριάδα

2421071291

9.00 – 12.00

Κοινωνικό Κέντρο Αγίου Γεωργίου

Πλατεία Χρυσοχοίδη

2421055502, -5

10.00 – 14.00

Κοινωνικό Κέντρο Αλυκών

Ηρώων Πολυτεχνείου & Βάκχου

2421087394

9.00 – 13.00

Κοινωνικό Κέντρο Αγίων Αναργύρων

Μπότσαρη & Κατσαντώνη 2

2421066175

9.00 – 13.00

Κέντρο Ρομά Αλιβερίου

Δίπλα στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας, Αλιβέρι

2421085841

9.00 – 13.00

Κέντρο Ρομά Αγίας Παρασκευής

Σαρακηνού 13

2421054870

9.00 – 13.00

 


Στον ακόλουθο σύνδεσμο υπάρχουν διαθέσιμα σχετικά αρχεία και πληροφορίες:

keaprogram.gr

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης. Είσοδος για τους Πολίτες

 

Οδηγός ΕφαρμογήςΟδηγός Εφαρμογής

 

KYA ΦΕΚKYA ΦΕΚ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2017

ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ 24.251 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

Δημόσια ΠρόσκλησηΔημόσια Πρόσκληση

 

Παράρτημα 1

 

Παράρτημα 2

 

Παράρτημα 3

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογών της 13-12-2016 για την ανάδειξη δύο (2) αιρετών εκπροσώπων μονίμου προσωπικού στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ο.Τ.Α. Ν. Μαγνησίας

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογών της 13-12-2016 για την ανάδειξη δύο (2) αιρετών εκπροσώπων ΙΔΑΧ στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ο.Τ.Α. Ν. Μαγνησίας

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) για το έτος 2017

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) για το έτος 2017

«VOLOS-MAGNESIA 2021″ φάκελος υποψηφιότητας του Βόλου για τον τίτλο «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2021″

«VOLOS-MAGNESIA 2021″ 
ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2021″

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών (3 κηπουρών, 8 εργατών καθαριότητας, 1 χειριστή τρακτέρ)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Βόλος, 20 . 09 . 2016

Αριθ. πρωτ. : 81090

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 και 21 του Ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 3. Τις διατάξεις του εδαφίου ιε της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο».

 4. Την αριθ. 586/2016 (ΑΔΑ: 73ΣΠΩ96-1Γ8)απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου αναφορικά με την πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων για την αντιμετώπιση άμεσων εποχικών υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Πρασίνου.

 5. Την αριθ.2703/148297/12-9-2016 (ΑΔΑ:ΨΚ04ΟΡ10-ΝΑΘ) εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

 6. Την αριθ. 80191/19-9-2016 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων.

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών :

 • τριών (3) Κηπουρών ΔΕ

 • οκτώ (8) Εργατών Καθαριότητας ΥΕ

 • ένα (1) χειριστή τρακτέρ (με καταστροφέα χόρτων και πούμα)

για την αντιμετώπιση άμεσων εποχικών υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Πρασίνου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α. Οι υποψήφιοι για την ειδικότητα του Κηπουρού ΔΕ θα πρέπει να καταθέσουν:

 1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στην οποία, εκτός της ειδικότητας, θα δηλώνουν ότι δεν έχουν κώλυμα πρόσληψηςκατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο δεν απασχολήθηκαν σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

 1. Απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ειδίκευση στον τομέα της Γεωπονίας ή άλλης συναφούς ειδικότητας ενώ σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι με κάποιον από τους προαναφερόμενους τίτλους, οποιονδήποτε τίτλο Δευτεροβάθμιας με αποδεικτικά εξειδικευμένης επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον έξι (6) μηνών ή απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης με αποδεικτικά εξειδικευμένης επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

Β. οι υποψήφιοι για την ειδικότητα του Χειριστή Τρακτέρ θα πρέπει να καταθέσουν:

 

 1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στην οποία, εκτός της ειδικότητας, θα δηλώνουν ότι δεν έχουν κώλυμα πρόσληψηςκατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο δεν απασχολήθηκαν σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

 1. i.Απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσηςή

 

ii. Απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, με αποδεικτικά εξειδικευμένης επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

 1. Ισχύουσα άδεια οδήγησης και χειρισμού γεωργικού ελκυστήρα Τύπου Α΄

Γ. οι υποψήφιοι για την ειδικότητα των Εργατών Καθαριότητας ΥΕ θα πρέπει να καταθέσουν:

 1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στην οποία, εκτός της ειδικότητας, θα δηλώνουν ότι δεν έχουν κώλυμα πρόσληψηςκατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο δεν απασχολήθηκαν σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ηπαρούσα ανακοίνωση να δημοσιευθεί σε μία τοπική εφημερίδα, ενώ ανάρτησήτης να γίνει στο χώρο ανακοινώσεων των καταστημάτων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου www.dimosvolos.gr.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Βόλου, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, κτίριο Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας, Λεωφόρος Ειρήνης 131, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 24213-53121 και 24213-53122), όπου θα διατίθενται και έντυπα αιτήσεων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την επόμενη της δημοσίευσης στην εφημερίδα δηλ. ξεκινά την 22/9/2016 και λήγει την 27/9/2016.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες από 08:00 έως 14:00.

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΟΛΟΥ

(δυνάμει της αριθμ.847/2015

Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου)

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Αντιδήμαρχος Βόλου

ΑΙΤΗΣΗ

Πρόσληψη καθαριστή -ριας με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου στο 2ο ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΝΠΔΔ)

ΤΗΛ. 2421028517

Βόλος, 20/09/2016

Αρ. Πρωτ.415

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψη καθαριστή -ριας με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου από 03/10/2016 έως 30/06/2017

Ο Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Βόλου έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.1892/1990 παράγραφος 5 του άρθρου 113 όπως ισχύει ύστερα από την αντικατάστασή του με το άρθρο 36 του Ν. 3699/08 (ΦΕΚ 199/Α’)

 2. Τις διατάξεις του Ν.4186 (ΦΕΚ Α’ 193/17-09-2013) «Καθαρισμός σχολικών μονάδων».

 3. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4407/2016 (ΦΕΚ 134 Α΄)

 4. Το υπ΄ αριθμ. 606/385/31669 έγγραφο του Ιδρύματος Νεολαίας και δια βίου μάθησης « καθαρισμός σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2016-2017.

 5. Το υπ΄ αριθμ. 606/395/32494 έγγραφο του Ιδρύματος Νεολαίας και δια βίου μάθησης « καθαρισμός σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2016-2017.

 6. Την εισήγηση του διευθυντή του 2ου ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ.

 7. Την υπ’ αριθμ. 80/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Ότι η Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Βόλου θα προβεί σε πρόσληψη προσωπικού μίας θέσης (1) με σύμβαση μίσθωσης έργου για το χρονικό διάστημα από 03/10/2016 έως 30/06/2017 και αντικείμενο τον καθαρισμό των χώρων του παρακάτω σχολείου, από 03/10/2016 έως 30/06/2017, μετά από κενά που δημιουργήθηκαν στο:

- 2ο ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας (Μελίνας Μερκούρη & Αγίου Νεκταρίου / Νέα Ιωνία Βόλου, Τηλ. 2421065925).

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τον καθαρισμό των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων, του προαυλίου καθώς και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου σε καθημερινή βάση.

 

Όσον αφορά την διαδικασία νέων προσλήψεων:

- Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί σε κάθε σχολείο που αφορά, (στο γραφείο Δ/νσης και στην εξωτερική πόρτα), στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου http: dimosvolos.gr καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δ. Βόλου.

- Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων θα είναι μέχρι και την Δευτέρα 26/09/2016 και ώρα 12.00 μ.μ.

Οι υποψήφιοι / υποψήφιες, θα πρέπει να πληρούν κατ” ελάχιστο τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
 2. Ναείναι Έλληνες Πολίτεςήναέχουν την ελληνικήυπηκοότητα.

 3. Να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων.
 4. Να είναι άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι
 5. Να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Βόλου. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί υποψήφιος /α που να είναι δημότης και μόνιμος κάτοικος θα επιλεγεί υποψήφιος που να είναι μόνιμος κάτοικος όμορου Δήμου.

 6. Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόπονοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)

μήνες

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 και άνω

μονάδες

0

0

0

200

275

350

425

500

575

650

725

800

 

2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων

3*

4

5

6

7

8

9

10

11

12

.

μονάδες

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

.

*αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα

 

4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)

αριθμός τέκνων

1

2

3

μονάδες

30

60

110

 

5. . ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων

1

2

3

4

5

.

μονάδες

50

100

150

200

250

.

 

 1. ΓΟΝΕΑΣ ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 67%

 

αριθμός τέκνων

1

2

3

4

5

.

μονάδες

100

200

300

400

500

.

 

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 

 

0€ – 500€ 500 μόρια
500 €-1.000 € 400 μόρια
1.001€ -5.000 € 300 μόρια
5.001€ -10.000 € 100 μόρια
10.001€ -15.000 € 50 μόρια
15.001€ + 0 μόρια

 

 

8..ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφίων βάσει συνέντευξης αποτελούμενη από τους:

 1. Γαλάτης Απόστολος, Πρόεδρος της σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με αντικαταστάτη τον Πράττο Γεώργιο, Αντιπρόεδρο της σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δεύτερο αντικαταστάτη τον Μάνο Δημήτριο μέλος της σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 2. Ανδριανίδης Αντώνιος Δ/ντής 2ου ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας και με αντικαταστάτη τον Καλτσογιάννη Ελευθέριο, υποδιευθυντή του σχολείου.

 3. Μανιάκη Νίκη εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του σχολείου και με αντικαταστάτρια την Καλαντζή Σπυριδούλα.

θα μοριοδοτεί τη καταλληλότητα των ενδιαφερομένων, με μέγιστο αριθμό μορίων τα 1.000.

Κατόπιν θα συνεδριάσει το Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας και αφού αξιολογήσει τις αιτήσεις, οι υποψήφιοι /ες θα κατατάσσονται με σειρά προτεραιότητας.

Σε περίπτωση ισοψηφίας θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση ενώπιον του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής, του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας και των ενδιαφερομένων.

Το πρακτικό του Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας θα τεθεί προς επικύρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Αίτηση

 2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας

 3. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας (φορολογικού έτους 2014 – εισοδήματα από 1/1/14 – 31/12/14). Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση θα κατατεθεί σχετική βεβαίωση της οικείας Οικονομικής Εφορίας.

 4. Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας.

 5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από όπου να προκύπτει με σαφήνεια ο αριθμός των τέκνων που είναι εν ζωή.

 6. Για τους γονείς με τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, Πιστοποιητικό της Υγειονομικής Επιτροπής του Ασφαλιστικού Φορέα τους που να είναι σε ισχύ.

 7. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων.

 8. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

 9. Απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

 10. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας και Βεβαίωση ΟΑΕΔ για χρόνο ανεργίας.

Σημείωση: Η παράλειψη κατάθεσης έστω κι ενός δικαιολογητικού καθιστά την αίτηση μη αξιολογήσιμη.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο, στην κάθε σχολική μονάδα που αφορούν, από Τετάρτη 21/09/2016 έως την Δευτέρα 26/09/2016 και ώρα 12.00 μ.μ

και κατά τις ώρες 9.00 έως 12.00 μ.μ. Ειδικότερα στο:

- 2ο ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας (Μελίνας Μερκούρη & Αγίου Νεκταρίου / Νέα Ιωνία Βόλου, Τηλ. 2421065925)

Η Ανακοίνωση, η Αίτηση και τυχόν διευκρινήσεις και πληροφορίες σχετικά με αυτές θα παρέχονται καθημερινά από Τετάρτη 21/09/2016 κατά τις ώρες 9.00-11.00π.μ. από τη σχολική μονάδα (Γυμνάσιο Αγριάς) ή από τα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου (Κτίριο Αποθηκών Μουρτζούκου), Εφτά Πλατανίων & Ζάχου, τηλ. 2421028517 και 28518 (Εσωτ. 6 ή 7)

Ο υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα υπογράψει σύμβαση έργου για το χρονικό διάστημα από 03/10/2016 έως 30/06/2017 και η αμοιβή του/της (συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών) θα καταβάλλεται από την Σχολική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/Β17-4-2008) Κοινής Απόφασης Υπουργών Οικονομίας Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τη ροή χρηματοδότησης από τον αρμόδιο φορέα.

Οι αποδοχές τους υπολογίζονται βάσει των αιθουσών διδασκαλίας.

Να αναρτηθεί η παρούσα ανακοίνωση στην είσοδο του σχολικού συγκροτήματος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΓΑΛΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Πρότυπο Αίτησης

Υπεύθυνη Δήλωση

Υπεύθυνη Δήλωση κενή

 

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ