ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΔΗΦ-ΑΜΕΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΔΗΦ-ΑΜΕΑΟΔΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΔΗΦ-ΑΜΕΑ

Press Release – Δωρεάν Παροχή Ψυχολογικής Στήριξης στο Δήμο Βόλου για Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες

 

 

 

 

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

ΝΕΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ

Δωρεάν Παροχή Ψυχολογικής Στήριξης στο Δήμο Βόλου για Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες

Το Τμήμα Δημόσιας Υγείας της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Βόλου, στα πλαίσια Κοινωφελών Δράσεων 2018-2019 με χαρά γνωστοποιεί την έναρξη μιας νέας δυνατότητας για τους συνδημότες μας για παροχή δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης. Το πρόγραμμα αυτό, αναγνωρίζοντας τις δύσκολες μέρες που διανύουμε στοχεύει στην προαγωγή της ψυχικής υγείας των πολιτών του Δήμου Βόλου και δίνει το δικαίωμα στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες -ανέργους, δικαιούχους του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης και του ΤΕΒΑ, άτομα με ιδιαίτερες ικανότητες, δικαιούχους διεθνούς προστασίας- να συμμετέχουν free.

Τις συνεδρίες αναλαμβάνει εφεξής και για έξι μήνες η κ. Γκάμπου Ελένη-Πηνελόπη, Psychologist, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κρήτης, ωφελούμενη της Κοινωφελούς Δράσης 2018-2019. Οι συνεδρίες θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα και Τρίτη 10.00πμ-14.00πμ, στην Αντιδημαρχία Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο κτίριο Στρεφτάρη, Τοπάλης 97 με Γαλλίας, με προγραμματισμένα ραντεβού, κατόπιν συνεννόησης.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος καλείτε Δευτέρα εώς Πέμπτη 09.00 with 13.00 στο τηλ. 2421022745.

Πρόγραμμα Εορταστικών Εκδηλώσεων ’18 – ’19

Πρόγραμμα Εορταστικών ΕκδηλώσεωνΠρόγραμμα Εορταστικών Εκδηλώσεων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΕΑ) (ημερομηνία έναρξης ισχύος 01.08.2018)

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

 

GG – Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΕΩΣ 20/6/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΕΩΣ 20/6/2018ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΕΩΣ 20/6/2018

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ_2018ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ_2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ 2018 Municipality of Volos

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ 2018 Municipality of Volos

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) months, five (5) οδηγών οχημάτων καθαριότητας και είκοσι πέντε (25) εργατών καθαριότητας

SAA: 69ΕΒΩ96-25Β

 

GREEK REPUBLIC

Magnesia Prefecture

W O M A N A L A Y

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ

 

Suspender INTERNET

Volos, 27 . 4 . 2018

No. first. : 36654

A N D S O C I ORGANISATION

for the conclusion of fixed-term contract JOB

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) MONTH

The Mayor of Volos

View:

 1. Article 206 of N. 3584/2007.

 2. Article 14 and 21 of N. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 3. The provisions of subparagraph o of paragraph. 2 Article 1 of N. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο».

 4. The number. 236/2018 (SAA:65Λ2Ω96-Δ9Ρ)απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου αναφορικά με την πρόσληψη τριάντα (30) ατόμων για την αντιμετώπιση άμεσων εποχικών υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

 5. The number.726/44158/28-3-2018 (SAA: ΩΤ3ΚΟΡ10-3ΔΥ) εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Central Greece

 6. The number. 21665/8-3-2018βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων.

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Hiring, by private contract term of two (2) months :

 • Five (5) Οδηγών οχημάτων καθαριότητας με άδεια Γ΄ κατηγορίας ΔΕ

 • Είκοσι πέντε (25) Εργατών Καθαριότητας ΥΕ

για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας.

Applicants must be aged 18 until 65 years.

 

REQUIRED SUPPORTING DOCUMENTS

A. οι υποψήφιοι για την ειδικότητα τουΟδηγών ΔΕθα πρέπει να καταθέσουν :

 1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση in which, εκτός της ειδικότητας, θα δηλώνουν ότι δεν έχουν κώλυμα πρόσληψηςat article 8 of the Civil Code και ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο δεν απασχολήθηκαν σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 Fri. 1 of N. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

 1. i.Απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσηςor

 

ii. Απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, with αποδεικτικά εξειδικευμένης επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον έξι (6) months.

 

 1. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας.

 2. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ),η κατοχή του οποίου αποδεικνύεται είτε με την κατάθεση Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου, είτε με την καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα στην κατηγορία Γ’.

B. οι υποψήφιοι για την ειδικότητα των Εργατών Καθαριότητας ΥΕ θα πρέπει να καταθέσουν:

 1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση in which, εκτός της ειδικότητας, θα δηλώνουν ότι δεν έχουν κώλυμα πρόσληψηςat article 8 of the Civil Code και ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο δεν απασχολήθηκαν σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 Fri. 1 of N. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

PUBLICATION OF NOTICE

Theπαρούσα ανακοίνωση να δημοσιευθεί σε μία τοπική εφημερίδα, ενώ ανάρτησήτης να γίνει στο χώρο ανακοινώσεων των καταστημάτων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων, and the website of the Municipality of Volos www.dimosvolos.gr.

DEADLINE FOR PARTICIPATION

Interested parties should complete the application form and submit it, together with supporting, Department offices at the following address: City of Volos, Department of Administrative Services, Municipal Building Unity N.Ionia, Peace Avenue 131, sending it to the Department of Human Resource Management (tel. Contact: 24213-53122, 53124 & 53130), όπου θα διατίθενται και έντυπα αιτήσεων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την επόμενη εργάσιμη της δημοσίευσης στην εφημερίδα δηλ. ξεκινά την 2/5/2018 and ending on 4/5/2018.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες από 08:00 until 14:00.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΛΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ 2018/ΔΙΜΗΝΑ 2018 /ΔΙΜΗΝΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Volos,10 – 4 – 2018
No. first. :30989

GREEK REPUBLIC
Magnesia Prefecture
Municipality of Volos
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Suspender INTERNET

 

A N D S O C I ORGANISATION
for the conclusion of fixed-term contract JOB
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) MONTH

The Mayor of Volos

 

View:
1. Article 206 of N. 3584/2007.
2. Article 14 and 21 of N. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. The provisions of subparagraph o of paragraph. 2 Article 1 of N. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο».
4. The number. 143/2018 (SAA: 65Ε3Ω96-Υ1Σ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου αναφορικά με την πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων για την αντιμετώπιση άμεσων εποχικών υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Πρασίνου.
5. The number. 665/41551/28-3-2018 (SAA: 6Ε5ΦΟΡ10-ΧΝΟ) εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Central Greece.
6. The number. 18562/1-3-2018 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Hiring, by private contract term of two (2) months :

- three (3) Κηπουρών ΔΕ
- six (6) Εργατών Καθαριότητας ΥΕ
- a (1) χειριστή καλαθοφόρου οχήματος ΔΕ
- a (1) οδηγού με δίπλωμα Γ΄ & Ε΄ κατηγορίας ΔΕ
- a (1) Μηχανοτεχνίτη – τεχνίτη οχημάτων ΔΕ

για την αντιμετώπιση άμεσων εποχικών υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Πρασίνου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΜΗΝΟΥ 2018

 

Πρόσκληση σε σεμινάριο coaching με θέμαΑλλάζουμε τρόπο σκέψης, αλλάζουμε ζωή

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

Set as default language