Δωρεάν έλεγχος μνήμης σε άτομα άνω των 60 ετών

Δωρεάν έλεγχος μνήμης σε άτομα άνω των 60 ετών από εξειδικευμένους ψυχολόγους του κέντρου

(Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας , ΚΕΠ- ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Βόλου με την συνεργασία της Μονάδας Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer)

Αντικατάσταση αντιδημάρχου κας Καντόλα – Ορισμός κ. Λιβογιάννη

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

Βόλος 7-3-2017

Αρ. Πρωτ.: 17258

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ασκών καθήκοντα Δημάρχου Βόλου

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου, όπως ισχύει σήμερα.

2. Την αριθ. πρωτ. 13351/22-2-2017 (ΑΔΑ 6ΘΑ8Ω96-5ΞΦ)απόφασή μας, με την οποία ορίστηκαν δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας ως αντιδήμαρχοι τουΔήμου Βόλου με θητεία από 1-3-2017 μέχρι 31-8-2019, μεταξύ δε αυτών, η δημοτική σύμβουλος Βιολέττα Καντόλα, ως  Αντιδήμαρχος λοιπών περιφερειακών ενοτήτων με τις αρμοδιότητες που σαφώς περιγράφονται στην εν λόγω απόφαση.

3.- Την αριθ. εμπ. πρωτ. 38/3-3-2017 έγγραφη επιστολή- δήλωση παραίτησης της κ. Βιολέττας Καντόλα από τη θέση της Αντιδημάρχουλοιπών περιφερειακών ενοτήτων.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1.- Αποδεχόμαστε την αριθ. εμπ. πρωτ. 38/3-3-2017 έγγραφη επιστολή- δήλωση παραίτησης της κ. Βιολέττας Καντόλα από τη θέση της Αντιδημάρχου λοιπών περιφερειακών ενοτήτων.

2.- Σε αντικατάσταση της κ. Βιολέττας Καντόλα , ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο λοιπών περιφερειακών ενοτήτων , από την έκδοση της παρούσας και για το υπόλοιπο της θητείας αντιδημάρχων, που καθορίστηκε με την αριθ. πρωτ. 13351/22-2-2017 (ΑΔΑ 6ΘΑ8Ω96-5ΞΦ) απόφασή μας, ήτοι έως και 31-8-2019, τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Δημήτριο Λιβογιάννη και μεταβιβάζουμε σ’ αυτόν τις αρμοδιότητες που σαφώς περιγράφονται στην εν λόγω απόφασή μας και οι οποίες είχαν ανατεθεί στην παραιτηθείσα αντιδήμαρχο κ. Βιολέττα Καντόλα.

3.- Συμπληρώνουμε τις αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται δυνάμει της παρούσας στον οριζόμενο Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Λιβογιάννη με την προσθήκη της αρμοδιότητας υπογραφής των αδειών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων και αδειών διαφημίσεων , εντός των διοικητικών ορίων των Δημοτικών Ενοτήτων Ιωλκού, Πορταριάς, Μακρινίτσας, Αγριάς, Αρτέμιδας και Ν. Αγχιάλου.

3.- Τροποποιούμε το 2ο εδάφιο του Β’ μέρους της αριθ. πρωτ.13351/22-2-2017 (ΑΔΑ 6ΘΑ8Ω96-5ΞΦ) απόφασής μας, ως ακολούθως:

- «Τις αρμοδιότητες του αντιδημάρχου κ. Χρήστου Στεφόπουλου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λιβογιάννης και αντιστρόφως».

4.- Τροποποιούμε το Γ’ μέρος της αριθ. πρωτ.13351/22-2-2017 (ΑΔΑ 6ΘΑ8Ω96-5ΞΦ)απόφασής μας ως ακολούθως:

« Σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπαραγράφων ε΄ και στ’ της παρ. 3 του άρθρου 3

του Ν.4051/2012 ως έμμισθοι αντιδήμαρχοι, ορίζονται οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Θεοδώρου, 2) Αθανάσιος Σταυρίδης, 3) Γεώργιος Πράττος, 4) Απόστολος

Μαλαματίνης, 5) Ανδρέας Ζέρβας 6) Απόστολος Ζαρκάδας- Βεργής και 7) Δημήτριος Λιβογιάννης»

Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 άρθρου 59 Ν. 3852/10, να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου .

Εσωτερική διανομή με

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

 

- κ.κ. Αντιδημάρχους

- κ. Γενικό Γραμματέα

- κ. Γενικό Διευθυντή

- Νομικό Τμήμα

- Προϊσταμένους Διευθύνσεων

και Τμημάτων

- Δημοτικές Ενότητες

 

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΟΔΩΡΟΥ

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ (ΤΑΧΙ) αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο

 

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ (ΤΑΞΙ) αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο σύμφωνα, με το Ν. 4070/2012Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ (ΤΑΞΙ) αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο σύμφωνα,  με το Ν. 4070/2012

Δωρεάν εξέταση ψηλάφησης μαστού την Τετάρτη 8/3/2017 Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας από την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας, το ΚΕΠ -Υγείας του Δήμου Βόλου, με την συνεργασία του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ν.Μαγνησίας

 

 

Δωρεάν εξέταση ψηλάφησης μαστού την Τετάρτη 8/3/2017 Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας από την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας, το ΚΕΠ -Υγείας του Δήμου Βόλου, με την συνεργασία του Συλλόγου Καρκινοπαθών Νομού Μαγνησίας Δωρεάν εξέταση ψηλάφησης μαστού την Τετάρτη 8/3/2017 Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας από η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας, το ΚΕΠ -Υγείας του Δήμου Βόλου, με την συνεργασία του Συλλόγου Καρκινοπαθών Νομού Μαγνησίας

Νέα έκθεση στο Μουσείο της Πόλης «Η Θεσσαλία στον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Η Θεσσαλία στον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897»

Νέα έκθεση στο Μουσείο της Πόλης

Το Σάββατο 4 Μαρτίου και ώρα 18.30 γίνονται στο Μουσείο της Πόλης του Βόλου τα εγκαίνια της περιοδικής έκθεσης «Η Θεσσαλία στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897».

Η έκθεση, που οργανώνεται από τη Δ/νση Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου σε συνεργασία με τη Φιλοτελική Ένωση Βόλου και την Εταιρεία Στρατιωτικής Ιατρικής, περιλαμβάνει εφημερίδες εποχής, ξίφη, παράσημα, μετάλλια, έγγραφα, γραμματόσημα και φωτογραφίες από τις συλλογές μελών της Φιλοτελικής Ένωσης Βόλου, του Βασίλειου Νικόλτσιου και του Μουσείου Πόλης του Βόλου, καθώς και εικονογραφικό υλικό του Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα.

Η έκθεση παρουσιάζεται με αφορμή τη συμπλήρωση 120 χρόνων από τον «ατυχή» πόλεμο των 30 ημερών και η εκδήλωση των εγκαινίων πλαισιώνεται από την ημερίδα «Η Θεσσαλία στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897» με το ακόλουθο πρόγραμμα: Δημήτριος Γιαννόγλου, στρατιωτικός ιατρός – ιστορικός, «Το ιστορικό πλαίσιο του ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897», Δρ. Αριστείδης Διαμαντής, πλοίαρχος – ιατρός ΠΝ, Διευθυντής Εκπαιδεύσεως & Έρευνας Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, Ιστορικός της Ιατρικής – συγγραφέας, «Η πανεθνική συστράτευση του υγειονομικού κόσμου στον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897», Δημήτριος Σκοτίδης, πρόεδρος της Φιλοτελικής Ένωσης Βόλου, «Ο Βόλος στον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897». Συντονίζει ο κ. Ιωάννης Κουτής, ιστορικός – Μουσείο της Πόλης του Βόλου. Θα ακολουθήσει ξενάγηση από τον επιμελητή της έκθεσης κ. Δημήτριο Γιαννόγλου. Ο ίδιος στο ενημερωτικό έντυπο της έκθεσης σημειώνει: «Ο ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897 ξεκίνησε στις 6 Απριλίου 1897 με αφορμή την αποστολή ελληνικών στρατευμάτων στην επαναστατημένη Κρήτη. Τα ελληνικά στρατεύματα ήταν άπειρα και απροετοίμαστα, με υποδεέστερο πολεμικό υλικό από τους Οθωμανούς… Η Θεσσαλία, απελευθερωμένη μόλις το 1881, πλήρωσε το αντίτιμο της άνισης μάχης. Μια σειρά πολιτικών, διπλωματικών και στρατηγικών λαθών είχαν ως αποτέλεσμα την ήττα του ελληνικού στρατού, την υποδούλωση της Θεσσαλίας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και την επιβολή βαριάς πολεμικής αποζημίωσης ύψους 4.000.000 λιρών. Με παρέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων, ο οθωμανικός στρατός αποχώρησε από το μεγαλύτερο μέρος των καταληφθέντων εδαφών ένα χρόνο μετά».

Διάρκεια έκθεσης: 4 – 29 Μαρτίου 2017

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, Κυριακή 10.30 – 13.30, Τετάρτη, Παρασκευή: 10.30 – 13.30 και 18.00 – 21.00. Δευτέρα κλειστά. Είσοδος ελεύθερη

Ημερίδα για τη «Βία κατά των Γυναικών – Πρακτικές Παρέμβασης στα Πλαίσια Λειτουργίας του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Βόλου» στις 8/3/2017

ΗΜΕΡΙΔΑ

«Βία κατά των Γυναικών – Πρακτικές Παρέμβασης στα Πλαίσια Λειτουργίας του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Βόλου» που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017 και ώρα 17:00 στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Βόλου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου, Βόλος). Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.

 -   Δελτίο Τύπου

Ανακοίνωση παράτασης του προγράμματος «Στέγαση & Επανένταξη» και στο Δήμο Βόλου έως 31/12/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Με απόφαση του υπουργείου εργασίας παρατείνεται και στο Δήμο Βόλου το πρόγραμμα «Στέγαση & Επανένταξη» που έληξε την 31/12/2016 για ακόμη ένα χρόνο δηλαδή έως και την 31/12/2017. Το πρόγραμμα καλύπτει το ενοίκιο των 25 αστέγων οικογενειών που έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Αναλυτικότερα

Ο Δήμος Βόλου, από τo 2015 υλοποιεί το πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη», το οποίο εγκρίθηκε με την Δ28/ οικ./31354/2352/15-9-2014 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και έχει ως κύριο στόχο την πλήρη επανένταξη και ενσωμάτωση στον κοινωνικό ιστό ανθρώπων που λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας αλλά και για ξεχωριστούς λόγους ο καθένας, βρέθηκαν αντιμέτωποι με το πρόβλημα της έλλειψης στέγης. Προκειμένου οι ωφελούμενοι να επωφεληθούν αποτελεσματικών και ολοκληρωμένων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και επανένταξης, το Υπουργείο Εργασίας κατέθεσε τροπολογία που συμπεριλήφθηκε στο νόμο «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, Ρυθμίσεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85)» με την οποία δόθηκε παράταση στο πρόγραμμα έως 31/12/2017
Με την αριθμ. Δ23/οικ. 61006/4703 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίσθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής του προγράμματος. Σύμφωνα με αυτή, ωφελούμενοι του προγράμματος είναι όσοι συμμετείχαν στις δράσεις του προγράμματος έως 31/12/2016. Από το σύνολο των ενηλίκων ωφελουμένων, ποσοστό κατ’ ελάχιστον, 40% πρέπει να προωθηθεί στην εργασία.
Επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος θεωρούνται η κάλυψη του ενοικίου έως του ποσού των 180€ για μεμονωμένο άτομο, έως 240€ για δύο ή περισσότερους ενήλικες και έως 280€ για οικογένειες και η κάλυψη εξόδων επισκευής υφιστάμενης κατοικίας έως του ποσού των 3.600€. Επίσης, χρηματοδοτείται η εργασιακή επανένταξη, δηλαδή η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με την κάλυψη του κατώτατου βασικού μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις, με τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές (εργαζόμενου και εργοδότη), η δημιουργία επιχείρησης ή μικρής επιχειρηματικής μονάδας μέχρι του ποσού των 6.000€ συνολικά και η απασχόληση στον αγροτικό τομέα επίσης μέχρι του ποσού των 6.000€.
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν από 1/1/2017 έως 31/12/2017.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΕΑ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΕΑ)

Ο Δήμος Βόλου ενημερωνει τους δημότες του, ότι το πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) ξεκινάει από την Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου 2017.

Οι αιτούντες, κατά την προσέλευσής τους στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την υποβολή της αίτησης, θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
  • ΑΦΜ
  • ΑΜΚΑ
  • Αριθμό ΙΒΑΝ λογαριασμού τραπέζης στον οποίο ο/η αιτών/ούσα είναι κύριος (πρώτος) δικαιούχος
  • Ηλεκτρονική διεύθυνση (email)
  • Στοιχεία διεύθυνσης της κατοικίας (π.χ. οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας)
  • Έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου (του/της αιτούντα/ούσας)
  • Το έντυπο συναίνεσης μελών του νοικοκυριού (εφόσον απαιτείται) υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο των υπογραφών


Οι δημότες μπορούν να απευθύνονται για τις αιτήσεις στο Πρόγραμμα ΚΕΑ στα ακόλουθα σημεία εξυπηρέτησης:

ΣΗΜΕΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΠΕΡΙΟΧΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΠ Βόλου Τμήμα Α΄ (452)

Ιάσονος 113 – Κουμουνδούρου

2421350082

8.00 – 20.00

ΚΕΠ Βόλου Τμήμα Β΄ (326)

Ν. Γάτσου 20 – 2ας Νοεμβρίου

2421031435

8.00 – 20.00

ΚΕΠ Δ.Ε. Ν. Ιωνίας (0208 )

Νικομηδείας 2 –Ν. Ιωνία

2421091315

8.00 – 20.00

ΚΕΠ Δ.Ε. Αγριάς (1031)

Παπανδρέου – 28ης Οκτωβρίου, Αγριά Βόλου

2428350530

8.00 – 14.00

ΚΕΠ Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου (0676)

Ελευθερίας 23, Νέα Αγχίαλος Βόλου

2428350335

8.00 – 14.00

ΚΕΠ Δ.Ε. Αισωνίας (0451)

Διμήνι Βόλου

2421353605

8.00 – 14.00

ΚΕΠ Δ.Ε. Αρτέμιδας (0804)

Άνω Λεχώνια Βόλου

2428350520

8.00 – 14.00

ΚΕΠ Δ.Ε. Ιωλκού (0805)

Ανακασιά Βόλου

2421353520

8.00 – 14.00

ΚΕΠ Δ.Ε. Πορταριάς (0453)

Πορταριά Πηλίου

2428350112

8.00 – 14.00

Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας (Γραφεία 1 & 7)

Δημαρχιακό Κατάστημα Νέας Ιωνίας, Λ. Ειρήνης 131

2421353137, 2421353134 & 2421353118

2421353127

8.30 – 13.30

Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας

κτίριο Στρεφτάρη, Τοπάλη-Γαλλίας

2421029576, 2421020412

9.00 – 13.00

Κεντρικό ΚΑΠΗ Ν. Ιωνίας

Καισαρείας – Ευφραιμίδου 16 Α

2421081312

9.00 – 13.00

Γραφείο Βοήθειας στο Σπίτι Δ.Ε. Αγριάς – Αρτέμιδας

Πρώην Δημοτικό Κατάστημα Αρτέμιδας, Άνω Λεχώνια

2428093207, εσωτ. 2

9.00 – 13.00

Γραφείο Βοήθειας στο Σπίτι Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου

Ελευθερίας 23, Νέα Αγχίαλος

2428350331

9.00 – 12.00

Γραφείο Βοήθειας στο Σπίτι Δ.Ε. Αισωνίας

Πρώην Δημοτικό Κατάστημα Αισωνίας, Διμήνι

2421353629

Τρίτη – Τετάρτη – Παρασκευή

8.30 – 11.30

Γραφείο Βοήθειας στο Σπίτι Δ.Ε. Νέας Ιωνίας

Δημαρχιακό Κατάστημα Νέας Ιωνίας, Λ. Ειρήνης 131

2421084934

9.00 – 13.00

Κοινωνικό Κέντρο Νέας Δημητριάδας

Δ. Πολιορκητού 15, Νέα Δημητριάδα

2421071291

9.00 – 12.00

Κοινωνικό Κέντρο Αγίου Γεωργίου

Πλατεία Χρυσοχοίδη

2421055502, -5

10.00 – 14.00

Κοινωνικό Κέντρο Αλυκών

Ηρώων Πολυτεχνείου & Βάκχου

2421087394

9.00 – 13.00

Κοινωνικό Κέντρο Αγίων Αναργύρων

Μπότσαρη & Κατσαντώνη 2

2421066175

9.00 – 13.00

Κέντρο Ρομά Αλιβερίου

Δίπλα στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας, Αλιβέρι

2421085841

9.00 – 13.00

Κέντρο Ρομά Αγίας Παρασκευής

Σαρακηνού 13

2421054870

9.00 – 13.00

 


Στον ακόλουθο σύνδεσμο υπάρχουν διαθέσιμα σχετικά αρχεία και πληροφορίες:

keaprogram.gr

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης. Είσοδος για τους Πολίτες

 

Οδηγός ΕφαρμογήςΟδηγός Εφαρμογής

 

KYA ΦΕΚKYA ΦΕΚ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2017

ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ 24.251 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

Δημόσια ΠρόσκλησηΔημόσια Πρόσκληση

 

Παράρτημα 1

 

Παράρτημα 2

 

Παράρτημα 3

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ για την πρόσληψη προσωπικού στην καθαριότητα σχολείων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΝΠΔΔ)

ΤΗΛ. 2421028517, 18

Βόλος, 12/01/2017

Αρ. Πρωτ. 32

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Για την πρόσληψη προσωπικού στην καθαριότητα σχολείων,

με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου, μέχρι τις 30/6/2017.

(Σχετική ανακοίνωση αρ.πρωτ. 423/23-12-2106)

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Βόλου, λαμβάνοντας υπόψη τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα που κράτησαν κλειστά τα σχολεία για το διάστημα από 9/1 έως και 12/1/17, παρατείνει το διάστημα υποβολής αιτήσεων για τηνπρόσληψη προσωπικού, ενός (1) ατόμου στην καθαριότητα σχολείων, με σύμβασημίσθωσηςέργουορισμένου χρόνου και αντικείμενο τον καθαρισμό των χώρων των 23ο Δημ. Σχ. & 23ο Ν/Γ Βόλου, Νεαπόλεως τέρμα, τηλ. 2421085734 (1 θέση – 14 αίθουσες – από 23/01/2017 έως 30/6/2017).

Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο σχολείο, στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου http://dimosvolos.gr καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Δ. Βόλου.

- Η ΝΕΑ προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων θα είναι μέχρι και την Πέμπτη 19/1/2017.

Η Ανακοίνωση, η Αίτηση και τυχόν διευκρινήσεις και πληροφορίες σχετικά με αυτές θα παρέχονται από το σχολείο, καθώς και από τα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου (Κτίριο Αποθηκών Μουρτζούκου), Εφτά Πλατανίων & Ζάχου, τηλ. 2421028517, 28518 (Εσωτ. 5 ή 8).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΚΟΤΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ