Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ένταξη ωφελούμενων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βόλου

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ένταξη ωφελούμενων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου ΒόλουΠρόσκληση ενδιαφέροντος για την ένταξη ωφελούμενων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βόλου

Πρόσκληση για τη σύνταξη του στρατολογικού πίνακα των αρρένων που γεννήθηκαν το 2003

GREEK REPUBLIC
Magnesia Prefecture
Municipality of Volos
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΗΤΡΩΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ


Volos 14 February 2019


No.. Primary. 13650

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλούνται  οι  άρρενες  που γεννήθηκαν  το  έτος  2003  και  είναι  γραμμένοι  στα  Μητρώα  Αρρένων του Δήμου Βόλου, καθώς και για τους άρρενες που είναι

γραμμένοι στα  Μητρώα Αρρένων των  Δημοτικών ενοτήτων,  Αγριάς, Aisonia, Artemis, Iolkos, Makrinitsa, New Anchialos ,Νέας Ιωνίας και Πορταριάς να

προσέλθουν μέχρι τη 15η Μαρτίου 2019, από το γραφείο  Δημοτολογίου & Μητρώων Αρρένων στην οδό Τοπάλη 12 στον Πρώτο όροφο προκειμένου να δώσουν

στοιχεία για τη Σύνταξη του στρατολογικού πίνακα .

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ

ΜΗΤΡΩΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ

 

 

 

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης άδειας Ε.Δ.Χ. ΤΑΧΙ σε Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘΗ ΕΙΔΜΙΣΘ και αντίστροφα, σύμφωνα νε το ν. 4070/12

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης άδειας Ε.Δ.Χ. ΤΑΧΙ σε Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘΗ ΕΙΔΜΙΣΘ και αντίστροφα, σύμφωνα νε το ν. 4070/12, as amended and in forceΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης άδειας Ε.Δ.Χ. ΤΑΧΙ σε Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘΗ ΕΙΔΜΙΣΘ και αντίστροφα, σύμφωνα νε το ν. 4070/12, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης άδειας Ε.Δ.Χ. ΤΑΧΙ σε Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ και αντίστροφα σύμφωνα νε το ν. 4070/12

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης άδειας Ε.Δ.Χ. ΤΑΧΙ σε Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ και αντίστροφα, σύμφωνα νε το ν. 4070/12, as amended and in forceΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης άδειας Ε.Δ.Χ. ΤΑΧΙ σε Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ και αντίστροφα, σύμφωνα νε το ν. 4070/12, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Ενημερωτική αφίσα ποινών για κακοποίηση ζώου

Ημέρα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων

Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) Ιατρούς Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει Ειδικής Παθολογίας

 

GREEK REPUBLIC

Magnesia Prefecture

W O M A N A L A Y

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ

Suspender INTERNET

Volos 1 . 2 . 2019

No.. Ref: 9459

 

INVITATION

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

The Mayor of Volos

View:

 1. Article 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009 και ισχύουν.

 2. The number. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./167/18433/4-6-2018 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 Fri. 1 της αριθ. 33/27-12-2006 ΠΥΣ, as applicable, για την υλοποίηση της σύναψης δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου στον Δήμο Βόλου, στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2018, and the number. 6613/20-4-2018 σχετική βεβαίωση του ΑΣΕΠ.

 3. The number. 850/3-12-2018 (SAA: Ω0ΞΕΩ96-Γ3Β) City Council's decision Volos, με την οποία καθορίστηκαν οι ειδικότητες των δύο (2) εγκριθεισών συμβάσεων μίσθωσης έργου.

 4. The number. 20157/207241/17-12-2018 (SAA :Ω14ΜΟΡ10-ΜΙΟ) εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Απευθύνει πρόσκληση

για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με two (2) Ιατρούς Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει Ειδικής Παθολογίας με αντικείμενο έργου την παροχή ιατρικής φροντίδας στους ηλικιωμένους ασθενείς των ιατρείων των ΚΑΠΗ του Δήμου Βόλου.

Specifically :

 • ο ένας ιατρός θα παρέχει τις υπηρεσίες του στο κεντρικό ΚΑΠΗ, στο ΚΑΠΗ της Νέας Δημητριάδας της Δημοτικής Ενότητας Βόλου, καθώς και στο ΚΑΠΗ της Δημοτικής Ενότητας Αγριάς , για συνολικά εβδομήντα (70) ώρες το μήνα , while

 • ο δεύτερος ιατρός θα παρέχει τις υπηρεσίες του στα τέσσερα παραρτήματα ΚΑΠΗ της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας και στο ΚΑΠΗ Αγίου Βασιλείου της Δημοτικής Ενότητας Βόλου, για συνολικά εβδομήντα (70) ώρες το μήνα.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της.

Απαιτούμενα Προσόντα

 1. Πτυχίο Ιατρικής Σχολής.

 2. Ειδίκευση στη Γενική Ιατρική ή στην Ειδική Παθολογία

 3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος

 4. Πιστοποιητικό εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο

 5. Δικαίωμα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ασφαλισμένων στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Required documents

 1. Application.

 2. Curriculum vitae.

 3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

 4. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών.

 5. Φωτοαντίγραφο τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Ειδικής Παθολογίας.

 6. Άδεια άσκησης επαγγέλματος.

 7. Βεβαίωση του Ιατρικού Συλλόγου περί εγγραφής στον οικείο σύλλογο, από την οποία να προκύπτει ο αριθμός ΤΣΑΥ.

  • Κριτήριο επιλογής, εκτός των τυπικών προσόντων, θα αποτελέσει η εμπειρία στην άσκηση του επαγγέλματος και ιδιαίτερα η εμπειρία σε αντίστοιχες δομές.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 4/2/2019 ενώ ως καταληκτική ημερομηνία η 8/2/2019.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, person, or other authorized person, είτε να την αποστείλουν postby registered letter, Department offices at the following address: City of Volos, Department of Administrative Services, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Municipal Building Unity N.Ionia, Peace Avenue 131, PC. 38446 Nea Ionia, (tel. Contact : 24213 53121, 24213 53125).

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00-13:00.

Η εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων που θα αποσταλούν ταχυδρομικά αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

The Mayor of Volos

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ

 

 

 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΡΟΙ-ΚΑΠΗ 2019/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΠΗ 2019

ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΔΗΦ-ΑΜΕΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΔΗΦ-ΑΜΕΑΟΔΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΔΗΦ-ΑΜΕΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΑΓΡΙΑΣ »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΑΓΡΙΑΣ »ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΑΓΡΙΑΣ »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ»ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ»

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

Set as default language