Πρόσληψη δύο (2) καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου από 08/05/2017 έως 20/6/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΝΠΔΔ)

ΤΗΛ. 2421028517, 18

Βόλος, 27/04/2017

Αρ. Πρωτ. 1892

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψη δύο (2) καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου

από 08/05/2017 έως 20/6/2017.

Η Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Βόλου έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.1892/1990 παράγραφος 5 του άρθρου 113 όπως ισχύει ύστερα από την αντικατάστασή του με το άρθρο 36 του Ν. 3699/08 (ΦΕΚ 199/Α’)

 2. Τις διατάξεις του Ν.4186/2013 άρθρο 50 (ΦΕΚ 193/Α’ 17/9/2013)

 3. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου από 26/8/2015, ΦΕΚ 102 “Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης”

 4. Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/Β17-4-2008) Κοινής Απόφασης Υπουργών Οικονομίας Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

 5. Το υπ’αριθμ.Φ6/62/1-2-2017 έγγραφο του 11ου Δημ. Σχ. Βόλου και το υπ’ αριθμ. Φ31/10/01-02-2017 έγγραφο του 2ου Δημ. Σχ. Αγριάς «Γεωργιάδειο», περί συνταξιοδότησης των μονίμων καθαριστριών των σχολικών μονάδων.

 6. Τις με αριθμ. 11/2017 και 27/2017 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Ότι η ΣχολικήΕπιτροπήΑ/θμιαςΕκπηςΔήμου Βόλουθαπροβεί σε πρόσληψη προσωπικού, δύο (2) ατόμων στην καθαριότητα σχολείων, με σύμβασημίσθωσηςέργουορισμένου χρόνου και αντικείμενο τον καθαρισμό των χώρων των παρακάτω σχολείων, μετά από κενό που δημιουργήθηκε λόγω συνταξιοδότησης μονίμων καθαριστριών.

 • 2ο Δημ. Σχ. Αγριάς «Γεωργιάδειο», Τέρμα Πορφυρογένη, Αγριά, τηλ. 2428091393 (1 θέση – 11 αίθουσες – από 08/05/2017 έως 20/6/2017)

 • 11ο Δημ. Σχ. Βόλου, Ροζού 65, Βόλος, τηλ. 2421039578 (1 θέση – 15 αίθουσες – από 08/05/2017 έως 20/6/2017)

Ο ανάδοχοςαναλαμβάνειτονκαθαρισμό των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων, τουπροαυλίου καθώςκαι όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείουσε καθημερινήβάση.

 

Όσον αφορά την διαδικασία νέων προσλήψεων:

- Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί σε κάθε σχολείο που αφορά (στο γραφείο Δ/νσης και στην εξωτερική πόρτα), στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου http://dimosvolos.gr καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Δ. Βόλου.

- Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων θα είναι μέχρι και την Τετάρτη 03/05/2017.

Οι υποψήφιοι / υποψήφιες, θα πρέπει να πληρούν κατ” ελάχιστο τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
 2. Ναείναι Έλληνες Πολίτεςήναέχουν την ελληνικήυπηκοότητα.

 3. Να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων.
 4. Να είναι άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι
 5. Να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Βόλου. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί υποψήφιος /α που να είναι δημότης και μόνιμος κάτοικος θα επιλεγεί υποψήφιος που να είναι μόνιμος κάτοικος όμορου Δήμου.

 6. Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόπονοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

 

Κατόπιν θα συνεδριάσει η Επιτροπή Αξιολόγησης κι Επιλογής και αφού αξιολογήσει τις αιτήσεις, οι υποψήφιοι /ες θα κατατάσσονται με σειρά προτεραιότητας βάση του παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)

μήνες

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 και άνω

μονάδες

0

0

0

200

275

350

425

500

575

650

725

800

 

2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων

3*

4

5

6

7

8

9

10

11

12

.

μονάδες

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

.

*αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα

 

3. ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ: 50 μονάδες

4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)

αριθμός τέκνων

1

2

3

μονάδες

30

60

110

 

5. . ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων

1

2

3

4

5

.

μονάδες

50

100

150

200

250

.

 

 1. ΓΟΝΕΑΣ ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 67%
αριθμός τέκνων

1

2

3

4

5

.

μονάδες

100

200

300

400

500

.

 

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 

0€ – 500€ 500 μόρια
500 €-1.000 € 400 μόρια
1.001€ -5.000 € 300 μόρια
5.001€ -10.000 € 100 μόρια
10.001€ -15.000 € 50 μόρια
15.001€ + 0 μόρια

 

 

8..ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης κι Επιλογής των υποψηφίων, βάσει συνέντευξης, θα μοριοδοτεί την καταλληλότητα των ενδιαφερομένων, με μέγιστο αριθμό μορίων τα 1.000 και θα αποτελείται από τους: (α) Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης με αναπληρωτή τον Αντιπρόεδρο, (β) Τον /την Διαχειριστή /στρια του ΣΣΚ με αναπληρωτή που θα ορίζει το ΣΣΚ, (γ) Εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων με αναπληρωτή του.

Σε περίπτωση ισοψηφίας θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση ενώπιον του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής, του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας και των ενδιαφερομένων.

Το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης κι Επιλογής θα τεθεί προς επικύρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

   1. Αίτηση.

   2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.

   3. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας (φορολογικού έτους 2015 – εισοδήματα από 1/1/15-31/12/15). Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση θα κατατεθεί σχετική βεβαίωση της οικείας Οικονομικής Εφορίας.

   4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από όπου να προκύπτει με σαφήνεια ο αριθμός των τέκνων που είναι εν ζωή.

   5. Για τους γονείς με τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, Πιστοποιητικό της Υγειονομικής Επιτροπής του Ασφαλιστικού Φορέα τους.

   6. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων.

   7. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

   8. Απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Υ.Ε. εννοείται το απολυτήριο δημοτικού μέχρι το 1980 και το απολυτήριο γυμνασίου από το 1981 και μετά)

   9. Φωτοαντίγραφο της κάρτας ανεργίας και

   10. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

Σημείωση: Η παράλειψη κατάθεσης έστω κι ενός δικαιολογητικού καθιστά την αίτηση μη αξιολογήσιμη.

ΠΡΟΣΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο, στην κάθε σχολική μονάδα, από Πέμπτη 27/4 έως και Τετάρτη 03/05/2017 και κατά τις ώρες λειτουργίας των σχολείων.

Η Ανακοίνωση, η Αίτηση και τυχόν διευκρινήσεις και πληροφορίες σχετικά με αυτές θα παρέχονται από το σχολείο, καθώς και από τα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου (Κτίριο Αποθηκών Μουρτζούκου), Εφτά Πλατανίων & Ζάχου, τηλ. 2421028517, 28518 (Εσωτ. 5 ή 8).

Ο υποψήφιοςπου θα επιλεγεί θα υπογράψει σύμβαση έργου και η αμοιβή τουης(συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών) θα καταβάλεται από την Σχολική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/Β17-4-2008)Κοινής Απόφασης Υπουργών Οικονομίας Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με την ροή χρηματοδότησης από τον αρμόδιο φορέα.

Οι αποδοχέςτους υπολογίζονται βάσει των αιθουσών διδασκαλίας.

Να αναρτηθεί η παρούσα ανακοίνωση στην είσοδο του κάθε σχολικού συγκροτήματος.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΚΟΤΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες Μελετών, Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών του Δήμου, έτους 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

 

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες Έργων του Δήμου, έτους 2017 (Άρθρο 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΡΓΩΝ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

Πανελλαδική Εκστρατεία των ΚΕΠ Υγείας των Δήμων του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων για την πρόληψη του Καρκίνου του παχέος εντέρου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ CA ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ CA ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

 

Ανακοίνωση για τη Συγχώνευση Οικογενειακών μερίδων Δημοτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Δ Η Μ Ο Σ  Β Ο Λ Ο Υ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Αστικής και Δημοτικής κατάστασης

Πληροφορίες :Γκίκα Χαρίκλεια

Τηλέφωνα:(24210) 25536 και
(24210) 37513

 

Βόλος 15 –03 -2017

Αριθ. Πρωτ.:19878

 

ΘΕΜΑ: Συγχώνευση Οικογενειακών μερίδων Δημοτών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Βόλου καλεί τους δημότες – συζύγους που είναι διπλοεγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του , (λόγω εγγραφής των συζύγων σε διαφορετικούς –πρώην- ΟΤΑ οι οποίοι σήμερα αποτελούν δημοτικές ενότητες του ίδιου Δήμου) ,να επιλέξουν με υπεύθυνη δήλωση, την οικογενειακή μερίδα που επιθυμούν να παραμείνει ενεργή και στην οποία θα μεταφερθούν όλες οι κανονικές εγγραφές.

Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να κατατεθεί στo Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης – κτίριο Σκενδεράνη , Δημητριάδος – Τοπάλη 1ος Όροφος έως και την 30η Απριλίου 2017.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας και εφόσον δεν έχουν κατατεθεί οι παραπάνω αναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις, αυτεπάγγελτα οι υπηρεσίες του Δήμου βάσει της αρ. 42/2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών ,θα προβούν στην συγχώνευση των διπλών οικογενειακών μερίδων σε μία και, συγκεκριμένα ,σε εκείνη του ενός εκ των συζύγων που περιλαμβάνει τις περισσότερες κανονικές εγγραφές.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν έως και την καταληκτική ημερομηνία της 30ης Απριλίου 2017 την επιλογή τους. Σε αντίθετη περίπτωση και με την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας,οι υπηρεσίες του Δήμου Βόλου θα ενεργήσουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για πληροφορίες οι Δημότες θα απευθύνονται στα τηλέφωνα :

. Δημοτική Ενότητα Βόλου :τηλέφωνα 24210 25536,24210 37513

. Δημοτική Ενότητα Νέας Ιωνίας: 24210 53105

. Δημοτική Ενότητα Ν. Αγχιάλου :24283 50312      

Δωρεάν έλεγχος μνήμης σε άτομα άνω των 60 ετών

Δωρεάν έλεγχος μνήμης σε άτομα άνω των 60 ετών από εξειδικευμένους ψυχολόγους του κέντρου

(Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας , ΚΕΠ- ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Βόλου με την συνεργασία της Μονάδας Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer)

Αντικατάσταση αντιδημάρχου κας Καντόλα – Ορισμός κ. Λιβογιάννη

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

Βόλος 7-3-2017

Αρ. Πρωτ.: 17258

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ασκών καθήκοντα Δημάρχου Βόλου

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου, όπως ισχύει σήμερα.

2. Την αριθ. πρωτ. 13351/22-2-2017 (ΑΔΑ 6ΘΑ8Ω96-5ΞΦ)απόφασή μας, με την οποία ορίστηκαν δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας ως αντιδήμαρχοι τουΔήμου Βόλου με θητεία από 1-3-2017 μέχρι 31-8-2019, μεταξύ δε αυτών, η δημοτική σύμβουλος Βιολέττα Καντόλα, ως  Αντιδήμαρχος λοιπών περιφερειακών ενοτήτων με τις αρμοδιότητες που σαφώς περιγράφονται στην εν λόγω απόφαση.

3.- Την αριθ. εμπ. πρωτ. 38/3-3-2017 έγγραφη επιστολή- δήλωση παραίτησης της κ. Βιολέττας Καντόλα από τη θέση της Αντιδημάρχουλοιπών περιφερειακών ενοτήτων.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1.- Αποδεχόμαστε την αριθ. εμπ. πρωτ. 38/3-3-2017 έγγραφη επιστολή- δήλωση παραίτησης της κ. Βιολέττας Καντόλα από τη θέση της Αντιδημάρχου λοιπών περιφερειακών ενοτήτων.

2.- Σε αντικατάσταση της κ. Βιολέττας Καντόλα , ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο λοιπών περιφερειακών ενοτήτων , από την έκδοση της παρούσας και για το υπόλοιπο της θητείας αντιδημάρχων, που καθορίστηκε με την αριθ. πρωτ. 13351/22-2-2017 (ΑΔΑ 6ΘΑ8Ω96-5ΞΦ) απόφασή μας, ήτοι έως και 31-8-2019, τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Δημήτριο Λιβογιάννη και μεταβιβάζουμε σ’ αυτόν τις αρμοδιότητες που σαφώς περιγράφονται στην εν λόγω απόφασή μας και οι οποίες είχαν ανατεθεί στην παραιτηθείσα αντιδήμαρχο κ. Βιολέττα Καντόλα.

3.- Συμπληρώνουμε τις αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται δυνάμει της παρούσας στον οριζόμενο Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Λιβογιάννη με την προσθήκη της αρμοδιότητας υπογραφής των αδειών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων και αδειών διαφημίσεων , εντός των διοικητικών ορίων των Δημοτικών Ενοτήτων Ιωλκού, Πορταριάς, Μακρινίτσας, Αγριάς, Αρτέμιδας και Ν. Αγχιάλου.

3.- Τροποποιούμε το 2ο εδάφιο του Β’ μέρους της αριθ. πρωτ.13351/22-2-2017 (ΑΔΑ 6ΘΑ8Ω96-5ΞΦ) απόφασής μας, ως ακολούθως:

- «Τις αρμοδιότητες του αντιδημάρχου κ. Χρήστου Στεφόπουλου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λιβογιάννης και αντιστρόφως».

4.- Τροποποιούμε το Γ’ μέρος της αριθ. πρωτ.13351/22-2-2017 (ΑΔΑ 6ΘΑ8Ω96-5ΞΦ)απόφασής μας ως ακολούθως:

« Σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπαραγράφων ε΄ και στ’ της παρ. 3 του άρθρου 3

του Ν.4051/2012 ως έμμισθοι αντιδήμαρχοι, ορίζονται οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Θεοδώρου, 2) Αθανάσιος Σταυρίδης, 3) Γεώργιος Πράττος, 4) Απόστολος

Μαλαματίνης, 5) Ανδρέας Ζέρβας 6) Απόστολος Ζαρκάδας- Βεργής και 7) Δημήτριος Λιβογιάννης»

Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 άρθρου 59 Ν. 3852/10, να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου .

Εσωτερική διανομή με

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

 

- κ.κ. Αντιδημάρχους

- κ. Γενικό Γραμματέα

- κ. Γενικό Διευθυντή

- Νομικό Τμήμα

- Προϊσταμένους Διευθύνσεων

και Τμημάτων

- Δημοτικές Ενότητες

 

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΟΔΩΡΟΥ

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ (ΤΑΧΙ) αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο

 

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ (ΤΑΞΙ) αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο σύμφωνα, με το Ν. 4070/2012Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ (ΤΑΞΙ) αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο σύμφωνα, με το Ν. 4070/2012

Δωρεάν εξέταση ψηλάφησης μαστού την Τετάρτη 8/3/2017 Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας από την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας, το ΚΕΠ -Υγείας του Δήμου Βόλου, με την συνεργασία του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ν.Μαγνησίας

 

 

Δωρεάν εξέταση ψηλάφησης μαστού την Τετάρτη 8/3/2017 Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας από την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας, το ΚΕΠ -Υγείας του Δήμου Βόλου, με την συνεργασία του Συλλόγου Καρκινοπαθών Νομού Μαγνησίας Δωρεάν εξέταση ψηλάφησης μαστού την Τετάρτη 8/3/2017 Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας από η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας, το ΚΕΠ -Υγείας του Δήμου Βόλου, με την συνεργασία του Συλλόγου Καρκινοπαθών Νομού Μαγνησίας

Νέα έκθεση στο Μουσείο της Πόλης «Η Θεσσαλία στον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Η Θεσσαλία στον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897»

Νέα έκθεση στο Μουσείο της Πόλης

Το Σάββατο 4 Μαρτίου και ώρα 18.30 γίνονται στο Μουσείο της Πόλης του Βόλου τα εγκαίνια της περιοδικής έκθεσης «Η Θεσσαλία στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897».

Η έκθεση, που οργανώνεται από τη Δ/νση Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου σε συνεργασία με τη Φιλοτελική Ένωση Βόλου και την Εταιρεία Στρατιωτικής Ιατρικής, περιλαμβάνει εφημερίδες εποχής, ξίφη, παράσημα, μετάλλια, έγγραφα, γραμματόσημα και φωτογραφίες από τις συλλογές μελών της Φιλοτελικής Ένωσης Βόλου, του Βασίλειου Νικόλτσιου και του Μουσείου Πόλης του Βόλου, καθώς και εικονογραφικό υλικό του Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα.

Η έκθεση παρουσιάζεται με αφορμή τη συμπλήρωση 120 χρόνων από τον «ατυχή» πόλεμο των 30 ημερών και η εκδήλωση των εγκαινίων πλαισιώνεται από την ημερίδα «Η Θεσσαλία στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897» με το ακόλουθο πρόγραμμα: Δημήτριος Γιαννόγλου, στρατιωτικός ιατρός – ιστορικός, «Το ιστορικό πλαίσιο του ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897», Δρ. Αριστείδης Διαμαντής, πλοίαρχος – ιατρός ΠΝ, Διευθυντής Εκπαιδεύσεως & Έρευνας Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, Ιστορικός της Ιατρικής – συγγραφέας, «Η πανεθνική συστράτευση του υγειονομικού κόσμου στον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897», Δημήτριος Σκοτίδης, πρόεδρος της Φιλοτελικής Ένωσης Βόλου, «Ο Βόλος στον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897». Συντονίζει ο κ. Ιωάννης Κουτής, ιστορικός – Μουσείο της Πόλης του Βόλου. Θα ακολουθήσει ξενάγηση από τον επιμελητή της έκθεσης κ. Δημήτριο Γιαννόγλου. Ο ίδιος στο ενημερωτικό έντυπο της έκθεσης σημειώνει: «Ο ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897 ξεκίνησε στις 6 Απριλίου 1897 με αφορμή την αποστολή ελληνικών στρατευμάτων στην επαναστατημένη Κρήτη. Τα ελληνικά στρατεύματα ήταν άπειρα και απροετοίμαστα, με υποδεέστερο πολεμικό υλικό από τους Οθωμανούς… Η Θεσσαλία, απελευθερωμένη μόλις το 1881, πλήρωσε το αντίτιμο της άνισης μάχης. Μια σειρά πολιτικών, διπλωματικών και στρατηγικών λαθών είχαν ως αποτέλεσμα την ήττα του ελληνικού στρατού, την υποδούλωση της Θεσσαλίας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και την επιβολή βαριάς πολεμικής αποζημίωσης ύψους 4.000.000 λιρών. Με παρέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων, ο οθωμανικός στρατός αποχώρησε από το μεγαλύτερο μέρος των καταληφθέντων εδαφών ένα χρόνο μετά».

Διάρκεια έκθεσης: 4 – 29 Μαρτίου 2017

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, Κυριακή 10.30 – 13.30, Τετάρτη, Παρασκευή: 10.30 – 13.30 και 18.00 – 21.00. Δευτέρα κλειστά. Είσοδος ελεύθερη

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ