Προκήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος «ΠΗΛΕΑΣ»

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
& ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Λεωφ. Ειρήνης 131

Ταχ. Κώδικας : 38446 –Ν.Ιωνία Βόλου

Πληροφορίες : Επ.Μαρίτσης

Τηλέφωνα : 2421 3 53149
2421 3 53155

Βόλος, 6/4/2017 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΠΗΛΕΑΣ»

Ο Δήμος Βόλου διενεργεί Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών για την εκμίσθωση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος «Πηλέας» (ξενοδοχειακή μονάδα και γήπεδο) που βρίσκεται στα Χάνια Πηλίου της Δ.Ε.Αγριάς

Η εκμίσθωση γίνεται με δημοπρασία κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 βάσει των παρακάτω όρων που καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με την αριθμ. 143/2017 απόφασή της και αφού έλαβε υπ΄όψιν της :

 • Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περιπτ. ε του Ν.3852/2010, του ΠΔ 270/81, τα άρθρα 574 – 618 Α.Κ.

 • Την υπ’ αριθμ. 143/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος «Πηλέας» (ξενοδοχειακή μονάδα και γήπεδο) που βρίσκεται στα Χάνια Πηλίου της Δ.Ε.Αγριάς

 • Τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 στοιχείο ε του ΠΔ 34/1995 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί «εμπορικών μισθώσεων» σύμφωνα με την οποία δεν είναι εμπορικές οι μισθώσεις χώρων εντός δημοσίων, δημοτικών ή κοινοτικών κήπων, αλσών, πλατειών και εν γένει κοινόχρηστων χώρων.

Άρθρο 1

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα «Πηλέας» βρίσκεται στα Χάνια Πηλίου της Δ.Ε.Αγριάς. Η ξενοδοχειακή μονάδα αποτελείται από:

-υπόγειο εμβαδού 121,09 τμ, που αποτελείται από αποθηκευτικούς χώρους

-το β΄ ισόγειο εμβαδού 97,80 τμ, που αποτελείται από χώρο γυμναστηρίου,

2 WC ανδρών και γυναικών και χώρο σάουνας

-ισόγειο εμβαδού 647,28 τμ, που αποτελείται από χώρο καθιστικού-καφέ, χώρο αναμονής, χώρο εστίασης, κοινόχρηστο διάδρομο-reception, καθιστικό-χώρο αναμονής-bar, W.C. ανδρών-γυναικών και ΑΜΕΑ, λεβητοστάσιο, αποθήκες, κουζίνα, χώρο προσωπικού, 2 γραφεία διευθυντή, 2 μονόκλινα υπνοδωμάτια με λουτρό, 1 μονόκλινο υπνοδωμάτιο ΑΜΕΑ με λουτρό, 1 δίκλινο υπνοδωμάτιο ΑΜΕΑ με λουτρό

-όροφο εμβαδού 238,73 τμ, που αποτελείται από 2 μονόκλινα υπνοδωμάτια με λουτρό, 6 δίκλινα υπνοδωμάτια με λουτρό, 1 τρίκλινο υπνοδωμάτιο με λουτρό, το εσωτερικό κλιμακοστάσιο, ημιυπαίθριο χώρο εμβαδού 17,53 τμ και μεγάλο μπαλκόνι στην πρόσοψη,

-ανεξάρτητη ισόγεια οικοδομή εμβαδού 22,75 τμ, που αποτελείται από 1 ενιαίο χώρο πιθανόν βοηθητικό και

-γήπεδο ποδοσφαίρου (όπισθεν του ξενοδοχείου με διαστάσεις 60χ100 μέτρα) με την περίφραξή του.

Άρθρο 2

Η δημοπρασία θα είναι φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στο πρώην Δημαρχιακό Κατάστημα Ν. Ιωνίας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19/4/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, που έχει οριστεί με την αριθμ. 25/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που η δημοπρασία είναι άγονη, θα διεξαχθεί επαναληπτική την 26/4/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 με τους ίδιους όρους και στον ίδιο χώρο.

Άρθρο 3

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε εννιά (9) σε έτη και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται της πληρωμής του μισθώματος εάν δεν έκανε χρήση αυτού χωρίς υπαιτιότητα του Δήμου.

Άρθρο 4

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν στην αρμόδια επιτροπή φάκελο με τα κάτωθι δικαιολογητικά όλα επί ποινή αποκλεισμού:

  1. Για να γίνει δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σ’ αυτό από αυτόν, που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, το οποίο ορίστηκε σε δώδεκα χιλιάδες (12.000,00)ευρώ ετησίως, ήτοι χίλια διακόσια (1.200,00)ευρώ που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη, ποσού ίσου με το 50% του μισθώματος του πρώτου έτους.

4.2 Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Πιστοποιητικό εγγραφής σε Δήμο ή Κοινότητα ή Κράτους μέλους της Ε.Ε. ή φωτοτυπία της ταυτότητας.

 2. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (πρόσφατο)

 3. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής ότι δεν διώκεται ως φυγόδικος ή φυγόποινος.

 4. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου ότι δεν έχει πτωχεύσει, ούτε εκκρεμεί εναντίον του σχετική αίτηση, ούτε βρίσκεται σε πτωχευτικό συμβιβασμό ή πτωχευτική εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη πτωχευτική διαδικασία.

 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους και αποδέχεται πλήρως καθώς και της πραγματικής κατάστασης του μισθίου μετά των εγκαταστάσεών του.

 6. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.

 7. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας των ιδίων και των εργαζομένων τους.

 8. Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου ότι δεν οφείλει σ’ αυτόν.

 9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν οφείλει σε κανένα από τα νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και Οργανισμούς του Δήμου Βόλου.

 10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα αναφέρει ότι δεν μετέχει σε οποιασδήποτε μορφής εταιρεία η οποία οφείλει στο Δήμο.

Όταν στην πρόσκληση συμμετέχει εταιρεία:

Ι) Στο όνομα της εταιρείας θα εκδίδονται τα με αριθμούς 4, 5, 6, 7, 8 και 9 δικαιολογητικά.

ΙΙ) Στο όνομα όλων των ομορρύθμων εταίρων προκειμένου περί Ο.Ε. ή Ε.Ε. και στο όνομα των νομίμων εκπροσώπων περί ΕΠΕ ή ΑΕ θα εκδίδονται τα με αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 δικαιολογητικά.

ΙΙΙ) Όλες οι εταιρείες θα προσκομίζουν τα καταστατικά ή εταιρικά τους καθώς και όλες τις τροποποιήσεις τους. Επιπλέον, οι μεν ΑΕ πιστοποιητικό της αρμόδιας Υπηρεσίας Εμπορίου περί του καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεών του, καθώς και τα ΦΕΚ που έχουν δημοσιευθεί, οι δε λοιπές (ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ) πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου που θα αναφέρεται η σύσταση και οι τροποποιήσεις που έχουν γίνει και οι εξ αυτών ΕΠΕ τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δημοσιευθεί.

Τα συμμετέχοντα από κοινού φυσικά ή νομικά πρόσωπα ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον.

Η έλλειψη ενός ή περισσοτέρων εκ των παραπάνω δικαιολογητικών αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία της συμμετοχής.

Την ευθύνη για την συγκέντρωση και την εμπρόθεσμη κατάθεση των δικαιολογητικών την φέρει αποκλειστικά και μόνο ο ενδιαφερόμενος.

Επίσης, αποκλείονται από την διαδικασία επιλογής:

Α) όσοι έχουν καταδικαστεί:

α) για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, εκβίαση, πλαστογραφία,

δωροδοκία, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

β) για παραβίαση των διατάξεων των νόμων περί ηθών και λεσχών

γ) για παράβαση της περί συναλλάγματος νομοθεσίας. Σε περίπτωση εταιρείας αυτό ισχύει για όλους τους ομόρρυθμους εταίρους σε Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. και όλα τα μέλη του Δ.Σ. για Α.Ε.

δ) για παράβαση της περί ναρκωτικών νομοθεσίας, και

ε) όσοι βρίσκονται σε πτώχευση ή εκκρεμεί εναντίον τους σχετική αίτηση ή βρίσκονται σε πτωχευτικό συμβιβασμό ή πτωχευτική εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη πτωχευτική διαδικασία. Και

Β) Όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δήμο Βόλου, στα νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και Οργανισμούς του Δήμου.

Άρθρο 5

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την έναρξη του συναγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει το για το σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο.

Άρθρο 6

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

 

Άρθρο 7

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Άρθρο 8

Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών, που θα διαπιστωθεί μετά τον έλεγχο και πριν την υπογραφή σύμβασης μίσθωσης, θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος εκείνου, του οποίου τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή. Η απόφαση αποκλεισμού θα ανακοινώνεται και θα κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και θα είναι πλήρως αιτιολογημένη ως προς τους λόγους του αποκλεισμού.

Άρθρο 9

Οι φάκελοι δικαιολογητικών θα κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού μέχρι στις 10.00 της ημέρας της δημοπρασίας (δηλ. 19/4/2017) στην Επιτροπή. Στη διαδικασία μπορούν να προσέλθουν όλοι οι νόμιμοι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων. Αν κάποιος δεν πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, αυτό θα του ανακοινωθεί πριν την έναρξη της διαδικασίας των προφορικών προσφορών.

Άρθρο 10

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

Άρθρο 11

Η τιμή εκκίνησης της πλειοδοσίας ορίζεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000,00) ετησίως, ήτοι χιλίων (1.000,00) ευρώ μηνιαίως, αναπροσαρμοζόμενου κατ’ έτος, σε ποσοστό ίσο με το ύψος του ετήσιου πληθωρισμού (δείκτης Τιμών Καταναλωτή) όπως αυτός υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) μέχρι τη λήξη της συμβάσεως, πλέον χαρτοσήμου υπέρ του Δημοσίου 3,6%. Ο μισθωτής δε δικαιούται σε μείωση του αναπροσαρμοζόμενου κατ’ έτος μισθώματος από την κατακύρωση της μίσθωσης και εφ’ εξής.

Άρθρο 12

Το μίσθωμα θα προκαταβάλλεται τις πέντε πρώτες ημέρες εκάστου μήνα στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Άρθρο 13

Τον μισθωτή βαρύνουν όλες οι δαπάνες για υδροληψία, φωτισμό, δημοτικά τέλη κάθε μορφής, καθώς και δαπάνες κάθε μορφής για τη συντήρηση του μισθίου. Οι δαπάνες για επισκευές ακόμη και όταν πρόκειται για αναγκαίες βαρύνουν αποκλειστικά τον μισθωτή. Επίσης, τον μισθωτή βαρύνει και ολόκληρο το αναλογούν ποσοστό χαρτοσήμου, καθώς και κάθε άλλο ισοδύναμο τέλος ή φόρος που τυχόν θα θεσπιστούν.

Άρθρο 14

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης του αρμοδίου οργάνου, για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και ενέχονται και οι δύο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια.

Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού το πρόσωπο που θα επιλεγεί υποχρεούται να καταθέσει στο Δήμο Βόλου Εγγυητική Επιστολή Ελληνικής Τράπεζας αόριστης διάρκειας που θα εγγυάται την καλή εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης μίσθωσης που θα υπογραφεί. Το ύψος της ως άνω Εγγυητικής Επιστολής θα είναι ίσο με το 50% του μισθώματος του πρώτου έτους.

Άρθρο 15

Ο μισθωτής έχει ακέραια την ευθύνη για αποζημίωση για ζημιές ή βλάβες, που θα προκληθούν σε πρόσωπα ή πράγματα, έναντι οποιουδήποτε είτε από τον ίδιο, είτε από το προσωπικό του, είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία αναγόμενη στη σφαίρα της αντικειμενικής του ευθύνης.

Άρθρο 16

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου. Εξ’ άλλου ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα μείωσης του μισθώματος, για βλάβη από θεομηνία ή οποιαδήποτε άλλη αιτία που τυχόν επέλθει μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 17

Ο Δήμος Βόλου έχει το δικαίωμα να λύσει μονομερώς τη σύμβαση όταν πρόκειται να ιδιοχρησιμοποιηθεί το μίσθιο, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης. Το μίσθιο θα παραδοθεί εντός έξι (6) μηνών από την έγγραφη ειδοποίηση, εκτός εάν ο μισθωτής δεσμεύεται αποδεδειγμένα με μακροχρόνιες συμφωνίες, οπότε ο χρόνος παράδοσης παρατείνεται για χρονικό διάστημα και όχι πέραν των δώδεκα (12) μηνών, άσχετα με τη λήξη των συμφωνιών του μισθωτή.

Άρθρο 18

Κατά τη λήξη της μίσθωσης, ο μισθωτής υποχρεώνεται να παραδώσει αμέσως το μίσθιο με πρωτόκολλο παραδόσεως σε καλή κατάσταση. Αλλιώς θα αποβληθεί βιαίως και θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει στο Δήμο Βόλου ποσό ίσο προς το 1/10 του καταβαλλομένου, κατά τη λήξη της μίσθωσης, μηνιαίου μισθώματος, για κάθε μέρα παραμονής του στο μίσθιο, από την ημέρα της λήξης της μίσθωσης.

Σε περίπτωση κατά την οποία για οποιοδήποτε λόγο και αιτία εγκαταλειφθούν οι εκμισθούμενοι χώροι από το μισθωτή πριν από τη λήξη της σύμβασης, θα οφείλονται και θα καθίστανται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά 12 μηνιαία μισθώματα από τη ημέρα αποχώρησής του από το μίσθιο παράλληλα δε, θα εκπίπτει και η κατατεθείσα στο Δήμο Βόλου εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Άρθρο 19

Αν ο μισθωτής καθυστερήσει να καταβάλει το μίσθωμα ή παραβεί ολικά ή μερικά οποιονδήποτε από τους όρους αυτούς, οι οποίοι θα συμπεριλαμβάνονται και στη σύμβαση μισθώσεως και οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, θα συνεπάγεται:

α. τη λύση της σύμβασης και την έκπτωση του μισθωτή από κάθε δικαίωμα από τη σύμβαση και την αποβολή του από το μίσθιο κατά τη νόμιμη διαδικασία.

β. την κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ του Δήμου Βόλου ως εύλογης και ρητά συμφωνηθείσας ποινικής ρήτρας.

Άρθρο 20

Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρά αναμίσθωση, υπεκμίσθωση καθώς και υπομίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή. Επίσης, απαγορεύεται η πρόσληψη συνεταίρων και η σύσταση εταιρείας οποιασδήποτε μορφής χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου.

Άρθρο 21

Ο εκμισθωτής, δηλαδή ο Δήμος Βόλου, δεν υποχρεώνεται να κάνει οποιαδήποτε επισκευή του μισθίου, έστω και αναγκαία. Κάθε επισκευή ή προσθήκη στο μίσθιο, όπως και οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση θα μπορεί να γίνει από το μισθωτή μόνο μετά από έγγραφη συναίνεση του Δήμου, περιέρχεται δε στην κυριότητα του Δήμου μετά τη λήξη ή τη διάλυση της μίσθωσης, χωρίς καμία απολύτως αποζημίωση του μισθωτή.

Άρθρο 22

Τον πλειοδότη και τελικό μισθωτή του μισθίου επιβαρύνουν τα έξοδα δημοσιεύσεων της διακηρύξεως, τα τέλη της συμβάσεως (νόμιμες κρατήσεις, τέλη χαρτοσήμου).

Άρθρο 23

Η μίσθωση εξαιρείται από την προστασία του νόμου περί εμπορικών μισθώσεων (άρθρο 4 παρ. 1 στοιχείο ε του ΠΔ 34/1995) που αφορά στην κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί «εμπορικών μισθώσεων» σύμφωνα με την οποία δεν είναι εμπορικές οι μισθώσεις χώρων εντός δημοσίων, δημοτικών ή κοινοτικών κήπων, αλσών, πλατειών και εν γένει κοινόχρηστων χώρων.

Άρθρο 24

Η σύμβαση μίσθωσης θα καταρτιστεί οριστικά μετά την έγκριση του αποτελέσματος από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

 

Άρθρο 25

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού, να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση και γενικά να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

 

Άρθρο 26

Πληροφορίες για τη διακήρυξη του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Διεύθυνση Οικονομικών- Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας & Κληροδοτημάτων, Διεύθυνση: Λ. Ειρήνης 131–Δημαρχείο πρώην Δήμου Ν. Ιωνίας τηλ. 2421353149 και 2421353155.

Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί σε μία τοπική εφημερίδα, θα τοιχοκολληθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, τουλάχιστον δέκα πλήρεις ημέρες πριν τη δημοπρασία.

 

Ο ΑΣΚΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Έρευνα αγοράς για απευθείας ανάθεση εργασιών μέσω διαπραγμάτευσης για την «Αποκομιδή απορριμμάτων Μακρινίτσας με ζώα»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Βόλος, 16 .11.2016

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                   Αρ. Πρωτ. : 99639

ΔΗΜΟΣ «ΒΟΛΟΥ»

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Πρός : Κάθε Ενδιαφερόμενο

Ταχ. Δ/νση: ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ 5

Τηλ: 2421080959

Fax: 2421080344

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Αποκομιδή των απορριμμάτων του οικισμού της Μακρινίτσας με ζώα»«

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Η Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Βόλου, προτίθεται να αναθέσει τις εργασίες αποκομιδή των απορριμμάτων του οικισμού της Μακρινίτσας με ζώα καθαρισμού .

 

Συγκεκριμένα:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤ.

(σε ημέρες)

ΤΙΜΗ Μ

( ανα ημέρα ).

ΔΑΠΑΝΗ

1.1

Αποκομιδή των απορριμμάτων του οικισμού της Μακρινίτσας με ζώα.

20 εβδομάδες * 2 φορές ανά εβδ. &

32 εβδομάδες * 3 φορές ανα εβδ ,

για το έτος 2017

( από 01-01-2017 έως 31-12-2017) &

2 εβδομάδες *3 φορές ανά εβδ και

11 εβδομάδες *2 φορές ανά εβδ.

Για το έτος 2018 (από 01-01-2018 έως 31-03-2018).

164

90,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

14.760,00

 

ΦΠΑ(24%)

3.542,40

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

18.302,40

 

Το κόστος των παραπάνω δεν υπερβαίνει το ποσό των 14.760,00 € χωρίς ΦΠΑ (18.302,40 € συμπεριλαμβανομένουτου Φ.Π.Α. 24%) και θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 20-6277.001 του Δήμου Βόλου και θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της εργασίας «Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων ( άρθρο 61 του ν. 3979/20011 )».

Έχοντας υπόψη τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να προσκομίσουν κλειστές οικονομικές προσφορές έως τη Δευτέρα 21.11.2016 και ώρα 12.00 π.μ στα γραφεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας ( Χατζηπέτρου 5 άμεσα. 

Πληροφορίες θα παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 14:30 στο τηλέφωνο 2421080959 (κ. Παπαθανασίου Σταυρούλα στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βόλου).

Επισυνάπτεται η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ και ο  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΑΤΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

,

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού «Εργασίες κλαδέματος σε αστικό και περιαστικό πράσινο του Δήμου Βόλου»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

«Εργασίες κλαδέματος σε αστικό και περιαστικό πράσινο του Δήμου Βόλου, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 47.585,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.».

 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ