ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ακύρωσης προγραμματισμένης διενέργειας δημοπρασίας εκποίησης χρησιμοποιημένων αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών (ΗΣ) και Συσσωρευτών.

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                     Bόλος       11/9/2017                                                               

 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                                                    Aριθ.Πρωτ.   76896

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                         

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο Δήμος Βόλου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους, ότι ακυρώνεται η προγραμματισμένη για την 12η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 διενέργεια δημοπρασίας εκποίησης   χρησιμοποιημένων αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών (ΗΣ) και Συσσωρευτών.

Θα ακολουθήσει νέα προκήρυξη και νέος ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού.

 

 

 

                                                                                                                               Ο  ΑΣΚΩΝ

                                                                                                                   ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ     

                                                                                                                   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

                                                                                  Βόλος, 07/01/2016

                                                                       Αριθ. Πρωτ.: 800

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                                            

Δ/ΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου

Ταχ. Κώδικας : 380 01 Βόλος

Υπεύθυνος : ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Τηλέφωνα : 2421 3 50126

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011, όπως τροποποιήθηκε από τηνπαρ. 1 του άρθρου 201 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/τ. Α’/08-08-2014).

2. Τις διατάξεις της υπ” αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)

3. Την υπ” αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

5. Τις αριθμ. 13/2014 και 22/2014 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

6. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπών βάσει της 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ) και του ΠΔ 28/80.

Γνωστοποιούμε

ότι η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιώντην Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2016 και από ώρα 13:00 θα διεξάγει στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα στο Κεντρικό Δημαρχείο Βόλου, κλήρωση ανάμεσα στους δημοτικούς υπαλλήλους για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν:

Α. 1) Την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών – αξιολόγησης προσφορών – γνωμοδοτήσεων και παρακολούθησης συμβάσεων για προμήθειες της Διεύθυνσης Οικονομικών ή μίας εκ των λοιπών Διευθύνσεων εκτός των Δ/νσεων Τεχνικής Υπηρεσίας, Πρασίνου και Καθαριότητας & Ανακύκλωσης (άρθρο 46 της 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ))

2) Την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών – αξιολόγησης προσφορών – γνωμοδοτήσεων και παρακολούθησης συμβάσεων για προμήθειες που αφορούν τουλάχιστον 2 εκ του συνόλου των Δ/νσεων του Δήμου μας (άρθρο 46 της 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ))

3) Την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών – αξιολόγησης προσφορών – γνωμοδοτήσεων και παρακολούθησης συμβάσεων για προμήθειες μελανιών – γραφικής ύλης – χαρτιού φωτοαντιγραφικού, ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφών μηχανημάτων – ανταλλακτικών Η/Υ και συναφών μηχανημάτων – προγραμμάτων όλων των Διευθύνσεων του Δήμου μας (άρθρο 46 της 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ))

4) Την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών – αξιολόγησης προσφορών – γνωμοδοτήσεων και παρακολούθησης συμβάσεων για προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών όλων των Διευθύνσεων καθώς και των Επιχειρήσεων και των Νομικών Προσώπων του Δήμου μας (άρθρο 46 της 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ) και άρθρο 4 Ν.4111/2013)

5) Την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών – αξιολόγησης προσφορών – γνωμοδοτήσεων και παρακολούθησης συμβάσεων για προμήθειες τροφίμων – λοιπών ειδών παντοπωλείου – φαρμάκων όλων των Διευθύνσεων καθώς και των Επιχειρήσεων και των Νομικών Προσώπων του Δήμου μας (άρθρο 46 της 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ) και άρθρο 4 Ν.4111/2013)

Β. 1) Την Επιτροπή παραλαβής προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και αυτοτελών Τμημάτων του Δημαρχείου (άρθρο 28 της 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ)

2) Την Επιτροπή παραλαβής προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (άρθρο 28 της 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ)

3) Την Επιτροπή παραλαβής προμηθειών της Δημοτικής Ενότητας Αγριάς, Αισωνίας, Αρτέμιδας (άρθρο 28 της 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ)

4) Την Επιτροπή παραλαβής προμηθειών της Δημοτικής Ενότητας Ιωλκού, Πορταριάς και Μακρινίτσας (άρθρο 28 της 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ)

Γ. Την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών – αξιολόγησης προσφορών – γνωμοδοτήσεων και παρακολούθησης συμβάσεων υπηρεσιών, εργασιών και μεταφορών της Διεύθυνσης Οικονομικών και λοιπών Διευθύνσεων εκτός των Δ/νσεων Τεχνικής Υπηρεσίας, Πρασίνου και Καθαριότητας & Ανακύκλωσης (ΠΔ 28/80)

Δ. Την Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών, εργασιών και μεταφορών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και λοιπών Διευθύνσεων του Δήμου εκτός των Δ/νσεων Τεχνικής Υπηρεσίας, Πρασίνου και Καθαριότητας & Ανακύκλωσης (άρθρο 67 του ΠΔ 28/80) και

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Στις ανωτέρω Επιτροπές θα κληρωθούν όλοι οι υπάλληλοι των αντίστοιχων Διευθύνσεων με εξαίρεση τους υπαλλήλους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Οι Υπάλληλοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης θα κληρωθούν μαζί με τους υπόλοιπους των άλλων Διευθύνσεων μόνο στις Επιτροπές παραλαβής προμηθειών.

Εξαιρούνται όσοι κατά Νόμο δεν είναι υπόχρεοι να συμμετέχουν ή έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να παρευρεθούν.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του κεντρικού Δημαρχείου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Έρευνα Αγορας,για την προμήθεια τόνερ εκτυπωτικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔIEYΘYNΣH OIKONOMIKΩN Bόλος: 5-10-2015

TMHMA ΠPOMHΘΔΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 96632

Πληροφορίες: Αιβαλή Μαριάννα96632

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1

Tηλέφωνο: 2421350102

Fax: 2421097610

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Για την προμήθεια τόνερ εκτυπωτικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Βόλου.

Συγκεκριμένα απαιτείται η προμήθεια των παρακάτω ειδών :

Α/Α

ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

1

HP LASERJET5200

HP16A

12000

2

197,00

394,00

2

CANON 2025

2025

8300

2

25,02

50,04

3

PANASONIC KXFA411X

411X

2000

1

34,10

34,10

4

SAMSUNG M-2675N

M-2675N

3000

1

32,20

32,20

5

HP OFFICEJET 4300

21-22 σετ

1

25,89

51,78

6

PANASONIC WORKID DP-1510P

DP-1510P

10000

1

38,11

0,00

7

HP LASERJET1160

49Ένα

2200

1

73,07

73,07

ΣΥΝΟΛΟ

673,30

ΦΠΑ

154,85

ΣΥΝΟΛΟ

828,15

Το κόστος της εν λόγω προμήθειας θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6613.105 «Προμήθεια υλικών εκτυπωτικών μηχανημάτων και FAX (Οικονομικών)».

Ανάδοχος θα αναδειχθεί αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ (€), ανά είδος.

Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να αναγράφουν τον πλήρη κωδικό αναλωσίμου στη συσκευασία του κάθε αναλωσίμου.

Ακολουθεί υπόδειγμα πίνακα οικονομικής προσφοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές καλούνται να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν τις προσφορές τους στο Τμήμα Προμηθειών έως την Πέμπτη 8-10-2015 και ώρα 12.00μ.μ.σε κλειστό φάκελο με αναγραφόμενη την επωνυμία του ενδιαφερομένου με τα πλήρη στοιχεία, τον αριθμό πρωτοκόλλου, τον τίτλο της Έρευνας Αγοράς.

Η Προϊσταμένη

του Τμήματος Προμηθειών

Κεχαΐδου Αρετή

Α/Α

ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ο Προσφέρων

……………………………………………..

(Επωνυμία, υπογραφή)

Κλήρωση για τη ανάδειξη μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής

                                                                         Βόλος, 07/07/2015
Αριθ. Πρωτ.: 65639

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου
Ταχ. Κώδικας : 380 01 Βόλος
Υπεύθυνος : ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΤΣΑΚΟΣ
Τηλέφωνα : 2421 3 50126

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 201 του Ν. 4281/2014 και από το άρθρο 37 του Ν. 4320/2015
2. Τις διατάξεις της υπ” αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
3. Την υπ” αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
5. Την αριθμ. 225/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
6. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής βάσει των διατάξεων του ΠΔ 28/80

Γνωστοποιούμε
ότι την Πέμπτη 09 Ιουλίου 2015 και ώρα 09:30 θα διεξαχθεί στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα στο Κεντρικό Δημαρχείο Βόλου, κλήρωση ανάμεσα στους δημοτικούς υπαλλήλους των Τμημάτων Δημοτικής Περιουσίας και Κληροδοτημάτων, Ισολογισμού – Διπλογραφικού και Οικονομικής Πληροφόρησης και Προμηθειών για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού – αξιολόγησης προσφορών – γνωμοδοτήσεων και παρακολούθησης συμβάσεως για «Υπηρεσίες εξειδικευμένου συμβούλου στην κατάρτιση ολοκληρωμένου προγράμματος προσέλκυσης επενδύσεων σε τοπικό επίπεδο και στην εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας» (ΠΔ 28/80)
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να παρευρεθούν.
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Κεντρικού Δημαρχείου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΤΣΑΚΟΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ