Ανοικτός, διεθνής, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ LEASING (ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ-ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ) ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

Προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια με
χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) επιβατικών-ημιφορτηγών διάρκειας πέντε (5) ετών,
ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 719.200,00€ με ΦΠΑ».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ω8ΑΖΩ96-6ΧΑΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ω8ΑΖΩ96-6ΧΑ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλώσιμων μεταφορικών μέσων Δήμου Βόλου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                               Βόλος, 22/8/ 2018
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                                       Αριθ. Πρωτ. : 69432
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Διεύθυνση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου
Ταχ. Κώδικας: 38333
Πληρ: Μ. Παπαϊωάννου
Τηλ: 2421350177, 2421350119
E-mail: m.papaioannou@volos-city.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Βόλου διακηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλώσιμων μεταφορικών μέσων Δήμου Βόλου» εκτιμώμενης αξίας 56.583,60€ (πενήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και εξήντα λεπτών) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 70.163,66€ (εβδομήντα χιλιάδων εκατόν εξήντα τριών ευρώ και εξήντα έξι λεπτών) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-Γ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ISOΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ISO

 

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ISOΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ISO  (31/8/2018)

Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση οχημάτων μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων έργου (Επιβατικά-Ημιφορτηγά) διάρκειας πέντε (5) ετών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                   Βόλος, 13. 7 . 2018
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                                           Αριθ. Πρωτ.: 59586
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩ                                                                                                                                                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

Προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση οχημάτων μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων έργου (Επιβατικά-Ημιφορτηγά) διάρκειας πέντε (5) ετών, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 738.196,80€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ».

 

ΩΔΕΒΩ96-55Ω-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΠΟΑΝΑΡΤΗΣΗ της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επανασχεδίαση της κεντρικής διαδικτυακής πύλης ( portal) του Δήμου Βόλου της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών

ΑΠΟΑΝΑΡΤΗΣΗ
λόγω εντοπισμού λάθους στις τεχνικές προδιαγραφές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                      Bόλος  31/05/2018

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                              Αριθ. Πρωτ.: 46219

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Α. Ζέρβα

Τηλέφωνο: 2421350104

email: a.zerva@volos-city.gr

    

                                                                                                 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

   Ο Δήμος Βόλου προτίθεται να αναθέσει, για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών, την επανασχεδίαση της κεντρικής διαδικτυακής πύλης ( portal) του Δήμου Βόλου, η οποία είναι προσβάσιμη από τη ηλεκτρονική διεύθυνση www.dimosvolos.gr.

 

Eπανασχεδίαση της κεντρικής διαδικτυακής πύλης ( portal) του Δήμου ΒόλουEπανασχεδίαση της κεντρικής διαδικτυακής πύλης ( portal) του Δήμου Βόλου

Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΒΥΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ / ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠ1 ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

Προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΒΥΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ / ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠ1 ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ), ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 917.673,80€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ».

 

6ΒΛΟΩ96-ΕΒΠ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ6ΒΛΟΩ96-ΕΒΠ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Aνοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων, τριπλών κάδων αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών και καλαθιών απορριμμάτων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Βόλος, 2 . 5 . 2018

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                         Αριθ. Πρωτ.:37325


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ


Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ


Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων, τριπλών κάδων αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών και καλαθιών απορριμμάτων, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 101.866,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ».

ΩΞΒΜΩ96-Ν0Π-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΩΞΒΜΩ96-Ν0Π-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΔΩΝΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΔΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Συνοπτικός διαγωνισμός για Εργασίες καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων στις Περιφερειακές Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βόλου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                      Βόλος, 15 Μαρτίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                                               Αρ. πρωτ.: 23867
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ο Δήμος Βόλου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει
τιμής, για το σύνολο των εργασιών, για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Εργασίες καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων στις Περιφερειακές Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βόλου», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 30.300,00€ (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι 37.572,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Κ.Χ. ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 2018

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β-Δ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Κ.Χ. (ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΤΕΥΔ)

 

Συνοπτικός διαγωνισμός για τις «Εργασίες Καθαρισμού Δημοτικών Οικοπέδων για Πυροπροστασία στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βόλου»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                                            Βόλος, 14 /03/2018
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                                                                    Αρ. πρωτ.: 23711
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ


Ο Δήμαρχος προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για τις «Εργασίες Καθαρισμού Δημοτικών Οικοπέδων για Πυροπροστασία στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βόλου» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 19.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι 23,560,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 72Ψ4Ω96-ΥΧΝ-1

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

Συνοπτικός διαγωνισμός για Εργασίες καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων στις Περιφερειακές Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βόλου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                      Βόλος, 15 Μαρτίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                                               Αρ. πρωτ.: 23867
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ο Δήμος Βόλου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει
τιμής, για το σύνολο των εργασιών, για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Εργασίες καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων στις Περιφερειακές Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βόλου», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 30.300,00€ (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι 37.572,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Κ.Χ. ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 2018

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β-Δ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Κ.Χ. (ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΤΕΥΔ)

 

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη «Προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής του Δήμου Βόλου»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 41.992,60EUR ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%

 

Όροι διακήρυξης και μελέτη για υλικά καθαριότηταςΌροι διακήρυξης και μελέτη για υλικά καθαριότητας

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

ΤΕΥΔ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ