ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλώσιμων μεταφορικών μέσων Δήμου Βόλου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                               Βόλος, 22/8/ 2018
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                                       Αριθ. Primary. : 69432
Municipality of Volos
N / DEPARTMENT OF FINANCE
PURCHASING DEPARTMENT
Address: Rigas Ferreos square
Post. Code: 38333
Info: M. Papaioannou
Phone: 2421350177, 2421350119
E-mail: m.papaioannou@volos-city.gr

DECLARATION
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Βόλου διακηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλώσιμων μεταφορικών μέσων Δήμου Βόλου» εκτιμώμενης αξίας 56.583,60€ (πενήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και εξήντα λεπτών) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 70.163,66€ (εβδομήντα χιλιάδων εκατόν εξήντα τριών ευρώ και εξήντα έξι λεπτών) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-Γ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ISOΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ISO

 

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ISOΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ISO  (31/8/2018)

Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση οχημάτων μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων έργου (Επιβατικά-Ημιφορτηγά) διάρκειας πέντε (5) years

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                   Βόλος, 13. 7 . 2018
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                                           Αριθ. Prot: 59586
Municipality of Volos
N / DEPARTMENT OF FINANCE
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩ                                                                                                                                                                                                 Suspender INTERNET

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

The Mayor of Volos

Προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση οχημάτων μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων έργου (Επιβατικά-Ημιφορτηγά) διάρκειας πέντε (5) years, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 738.196,80€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ».

 

ΩΔΕΒΩ96-55Ω-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

TERMS OF INQUIRY

ΑΠΟΑΝΑΡΤΗΣΗ της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επανασχεδίαση της κεντρικής διαδικτυακής πύλης ( portal) του Δήμου Βόλου της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Sustainability and New Technologies

ΑΠΟΑΝΑΡΤΗΣΗ
λόγω εντοπισμού λάθους στις τεχνικές προδιαγραφές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                      Bόλος  31/05/2018

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                              Αριθ. Prot: 46219

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

PURCHASING DEPARTMENT

Information: A. Ζέρβα

Phone: 2421350104

email: a.zerva@volos-city.gr

    

                                                                                                 

INVITATION

 

   Ο Δήμος Βόλου προτίθεται να αναθέσει, για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Sustainability and New Technologies, την επανασχεδίαση της κεντρικής διαδικτυακής πύλης ( portal) Municipality of Volos, η οποία είναι προσβάσιμη από τη ηλεκτρονική διεύθυνση www.dimosvolos.gr.

 

Eπανασχεδίαση της κεντρικής διαδικτυακής πύλης ( portal) Municipality of VolosEπανασχεδίαση της κεντρικής διαδικτυακής πύλης ( portal) του Δήμου Βόλου

Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΒΥΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ / ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠ1 ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Magnesia Prefecture
Municipality of Volos
N / DEPARTMENT OF FINANCE
PURCHASING DEPARTMENT

The Mayor of Volos

Προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΒΥΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ / ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠ1 ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ), ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 917.673,80€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ».

 

6ΒΛΟΩ96-ΕΒΠ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ6ΒΛΟΩ96-ΕΒΠ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

TERMS OF INQUIRYΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Aνοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων, τριπλών κάδων αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών και καλαθιών απορριμμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Βόλος, 2 . 5 . 2018

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                         Αριθ. Prot:37325


Municipality of Volos


N / DEPARTMENT OF FINANCE


PURCHASING DEPARTMENT

Suspender INTERNET


The Mayor of Volos


Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων, τριπλών κάδων αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών και καλαθιών απορριμμάτων, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 101.866,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ».

ΩΞΒΜΩ96-Ν0Π-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΩΞΒΜΩ96-Ν0Π-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΔΩΝΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΔΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Συνοπτικός διαγωνισμός για Εργασίες καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων στις Περιφερειακές Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βόλου

Suspender INTERNET

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                      Βόλος, 15 March 2018
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                                               Αρ. Ref: 23867
Municipality of Volos
DEPARTMENT OF FINANCE
PURCHASING DEPARTMENT

Ο Δήμος Βόλου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει
τιμής, για το σύνολο των εργασιών, για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Εργασίες καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων στις Περιφερειακές Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βόλου», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 30.300,00€ (VAT), ήτοι 37.572,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Κ.Χ. MUNICIPAL UNITS 2018

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β-Δ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Κ.Χ. (ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΤΕΥΔ)

 

Συνοπτικός διαγωνισμός για τις «Εργασίες Καθαρισμού Δημοτικών Οικοπέδων για Πυροπροστασία στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βόλου»

Suspender INTERNET

GREEK REPUBLIC
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                                            Βόλος, 14 /03/2018
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                                                                    Αρ. Ref: 23711
N / DEPARTMENT OF FINANCE
PURCHASING DEPARTMENT


Ο Δήμαρχος προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για τις «Εργασίες Καθαρισμού Δημοτικών Οικοπέδων για Πυροπροστασία στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βόλου» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 19.000,00€ (VAT), ήτοι 23,560,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 72Ψ4Ω96-ΥΧΝ-1

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

Συνοπτικός διαγωνισμός για Εργασίες καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων στις Περιφερειακές Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βόλου

Suspender INTERNET

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                      Βόλος, 15 March 2018
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                                               Αρ. Ref: 23867
Municipality of Volos
DEPARTMENT OF FINANCE
PURCHASING DEPARTMENT

Ο Δήμος Βόλου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει
τιμής, για το σύνολο των εργασιών, για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Εργασίες καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων στις Περιφερειακές Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βόλου», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 30.300,00€ (VAT), ήτοι 37.572,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Κ.Χ. MUNICIPAL UNITS 2018

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β-Δ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Κ.Χ. (ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΤΕΥΔ)

 

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τηΠρομήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής του Δήμου Βόλου

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 41.992,60EUR ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%

 

Όροι διακήρυξης και μελέτη για υλικά καθαριότηταςΌροι διακήρυξης και μελέτη για υλικά καθαριότητας

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

ΤΕΥΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ (LIFE) ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

GREEK REPUBLIC

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                         Βόλος     28/8/2018

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                                                 Αριθ. first.  71470

N / DEPARTMENT OF FINANCE

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

 

                          ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ (LIFE) ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

 

MAYOR VOLOU

Declares that:

Εκτίθεται  σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία  η εκποίηση   χρησιμοποιημένων αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών (LIFE) και Συσσωρευτών όπως αυτά περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί και προκύπτουν από το πρακτικό της επιτροπής καταμέτρησης και εκτίμησης των εκποιούμενων ειδών την 28/7/2017 και γι΄ αυτά που προέκυψαν μέχρι σήμερα και θα προκύψουν μέχρι την λήξη της σύμβασης   με τον   πλειοδότη

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

AUCTION TERMS OF INQUIRY

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

Set as default language