Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ

ΑΔΑ: 62ΦΖΩ96-3ΥΠ 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

Δ Η Μ Ο Σ  Β Ο Λ Ο Υ

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ            

                                              

                                       Βόλος,  14   .  04    . 2016

 

                   Αριθ. πρωτ. : 32245

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΒΟΛΟΥ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 και 21 του Ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
  3. Τις διατάξεις του εδαφίου ιε της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο».
  4. Την αριθ. 166/02-03-2016 (ΑΔΑ: 74Δ8Ω96-3Χ1) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου αναφορικά με την πρόσληψη τριάντα έξι (36) ατόμων για την αντιμετώπιση άμεσων εποχικών υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης  Πρασίνου.
  5. Την αριθ. 1036/57893/5-4-2016 (ΑΔΑ:7ΨΡΞΟΡ10-ΚΝ1) εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
  6. Την αριθ. 18459/2-3-2016 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων.

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

 

            Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών :

-   Ενός (1) Γεωπόνου ΠΕ

-   Ενός (1) Τεχνολόγου Γεωπόνου ΤΕ

-   Έξι (6) Κηπουρών ΔΕ

-   Δύο (2) Κηπουρών ΔΕ με δίπλωμα χειριστή τρακτέρ

-   Δύο (2) Οδηγών ΔΕ

-   Ενός (1) Μηχανοτεχνίτη ΔΕ

-   Δύο (2) Τεχνιτών Υδραυλικών ΔΕ

-   Ενός (1) Χειριστή Μηχανήματος Έργου ΔΕ

-   Είκοσι (20) Εργατών Καθαριότητας ΥΕ

για την αντιμετώπιση άμεσων εποχικών υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης  Πρασίνου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟ 2016 , ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΜΗΝΟΥ 2016

Κλήρωση ανάμεσα στους δημοτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Πρασίνου, για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των επιτροπών

 

                ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Δ Η Μ Ο Σ  Β Ο Λ Ο Υ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

                    

                      Βόλος 8 / 1/ 2016

                      Αρ. Πρωτ.: 1180

 

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία ΔιμηνίουΤΚ 38500 – Διμήνι

Πληροφορίες: Αντωνιάδης Δ.

Τηλέφωνο: 24213 53612

Fax: 24213 53613

  

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.  1 του άρθρου 201 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/τ. Α’/08-08-2014).

2. Τις διατάξεις της υπ” αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)

3. Την υπ” αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

5. Τις αριθμ. 13/2014 και 22/2014 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

6. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπών βάσει της 11389/1993  Υπουργικής Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ) και του ΠΔ 28/80.

 

Γνωστοποιούμε

 

ότι η Διεύθυνση Πρασίνου την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2016 και από ώρα 11:00 θα διεξάγει στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα στο Κεντρικό Δημαρχείο Βόλου, κλήρωση ανάμεσα στους δημοτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Πρασίνου, για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν:

 

Α.  1) Την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών – αξιολόγησης προσφορών – γνωμοδοτήσεων και παρακολούθησης συμβάσεων για προμήθειες της Διεύθυνσης Πρασίνου (άρθρο 46 της 11389/1993  Υπουργικής Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ))

2) Την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών – αξιολόγησης προσφορών – γνωμοδοτήσεων και παρακολούθησης συμβάσεων υπηρεσιών, εργασιών και μεταφορών της Διεύθυνσης Πρασίνου (Π.Δ. 28/80)

Β. 1) Την Επιτροπή παραλαβής προμηθειών της Διεύθυνσης Πρασίνου (άρθρο 28 της 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ)

 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Στις ανωτέρω Επιτροπές θα κληρωθούν όλοι οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης με εξαίρεση τους υπαλλήλους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Οι Υπάλληλοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης θα κληρωθούν μόνο στις Επιτροπές παραλαβής προμηθειών.

Εξαιρούνται όσοι κατά Νόμο δεν είναι υπόχρεοι να συμμετέχουν ή έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να παρευρεθούν.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του κεντρικού Δημαρχείου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

 

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ