Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 – ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ. Ε. ΒΟΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                      Βόλος, 23 – 08 – 2018
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                                               Αρ. Πρωτ.: 69773
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 Ο Δήμος Βόλου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 – ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ» μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: “Κυκλοφοριακή Μελέτη υλοποίησης της διαμόρφωσης των οδών Ζάχου και Καραμπατζάκη, ως οδών ήπιας κυκλοφορίας”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

ΜΕΛΕΤΗ: Κυκλοφοριακή Μελέτη υλοποίησης της
διαμόρφωσηςτων οδών Ζάχου και Καραμπατζάκη,
ως οδών ήπιας κυκλοφορίας

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Κ.Α 70.7413.702
CPV:             71320000-7

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο Δήμος Βόλου

διακηρύσσει

Συνοπτικό διαγωνισμό
για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:
Κυκλοφοριακή Μελέτη υλοποίησης της διαμόρφωσης των οδών Ζάχου και Καραμπατζάκη, ως οδών ήπιας κυκλοφορίας”
Εκτιμώμενης αξίας 48.001,78 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΣΗΔΗΣ_signedΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΣΗΔΗΣ_signed

Διακήρυξη Σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΓΟΡΙΤΣΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΛΟΥ – ΑΓΡΙΑΣ» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

                                                                                                                        Βόλος, 10-01-2018
                                                                                                            Αρ. πρωτ.: 2071

 

Διακήρυξη Σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΓΟΡΙΤΣΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΛΟΥ – ΑΓΡΙΑΣ» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 220.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

Διακήρυξη Σύμβασης για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΓΟΡΙΤΣΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΛΟΥ – ΑΓΡΙΑΣ

Ο Δήμος Βόλου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Διαγράμμιση οδικού δικτύου Δ. Βόλου και διαγραμμίσεις –πιλοτικές εφαρμογές νέων υλικών»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                     Βόλος, 23-3-2016
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                                               Αρ. πρωτ. 25075
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

«ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ-ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

Ο Δήμος Βόλου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 6 του Ν.3669/2008 ΚΔΕ) για την ανάθεση του έργου: «Διαγράμμιση οδικού δικτύου Δ. Βόλου και διαγραμμίσεις –πιλοτικές εφαρμογές νέων υλικών» με προϋπολογισμό 120.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ & της αναθεώρησης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Τεύχος διακήρυξης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών φύλαξης και συντήρησης σήραγγας Γορίτσας της Περιφερειακής οδού Βόλου – Αγριάς για δεκατρείς (13) μήνες και επτά (7) ημέρες, με ημερομηνία έναρξης την ημέρα υπογραφής της σύμβασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Βόλος 18.03.2016
Αρ. Πρωτ.: 23356

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του E.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 12/04/2016 – ώρα 15:00 μμ

Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση: 100.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% (81.300,81€ μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) Κ.Α.Ε. 69.7336.001 του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου

Χρονική διάρκεια έργου : Δεκατρείς (13) μήνες και επτά (7) ημέρες

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών:  18.04.2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ: 24.03.2016

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ