Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 – ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ. E. Volos

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                      Βόλος, 23 – 08 – 2018
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                                               Αρ. Prot: 69773
Municipality of Volos
Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 Ο Δήμος Βόλου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 – ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ» μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: “Κυκλοφοριακή Μελέτη υλοποίησης της διαμόρφωσης των οδών Ζάχου και Καραμπατζάκη, ως οδών ήπιας κυκλοφορίας”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
Municipality of Volos
ADDRESS SUSTAINABLE MOBILITY

 

STUDY: Κυκλοφοριακή Μελέτη υλοποίησης της
διαμόρφωσηςτων οδών Ζάχου και Καραμπατζάκη,
ως οδών ήπιας κυκλοφορίας

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Etc. 70.7413.702
CPV:             71320000-7

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

The Municipality of Volos

διακηρύσσει

Συνοπτικό διαγωνισμό
για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:
Κυκλοφοριακή Μελέτη υλοποίησης της διαμόρφωσης των οδών Ζάχου και Καραμπατζάκη, ως οδών ήπιας κυκλοφορίας”
Εκτιμώμενης αξίας 48.001,78 € (plus VAT. 24%)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΣΗΔΗΣ_signedΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΣΗΔΗΣ_signed

Διακήρυξη Σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΓΟΡΙΤΣΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΛΟΥΑΓΡΙΑΣ» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

                                                                                                                        Βόλος, 10-01-2018
                                                                                                            Αρ. Ref: 2071

 

Διακήρυξη Σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΓΟΡΙΤΣΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΛΟΥΑΓΡΙΑΣ» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 220.000,00 EUR with VAT

Διακήρυξη Σύμβασης για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΓΟΡΙΤΣΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΛΟΥ – WILD

The Municipality of Volos, announces an open competition for the award: «Διαγράμμιση οδικού δικτύου Δ. Βόλου και διαγραμμίσεις –πιλοτικές εφαρμογές νέων υλικών»

GREEK REPUBLIC
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                     Βόλος, 23-3-2016
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                                               Αρ. first. 25075
ADDRESS SUSTAINABLE MOBILITY

 

«ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ. Volos & ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ-ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

The Municipality of Volos, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (article 6 N.3669/2008 of RPS) for the award: «Διαγράμμιση οδικού δικτύου Δ. Βόλου και διαγραμμίσεις –πιλοτικές εφαρμογές νέων υλικών» με προϋπολογισμό 120.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ & της αναθεώρησης.

SUMMARY INQUIRY

Τεύχος διακήρυξης

TECHNICAL DESCRIPTION

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών φύλαξης και συντήρησης σήραγγας Γορίτσας της Περιφερειακής οδού Βόλου – Αγριάς για δεκατρείς (13) μήνες και επτά (7) days, με ημερομηνία έναρξης την ημέρα υπογραφής της σύμβασης

GREEK REPUBLIC
Magnesia Prefecture
Municipality of Volos

Volos 18.03.2016
No.. Prot: 23356

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του E.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 12/04/2016 – ώρα 15:00 pm

Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση: 100.000,00€ including VAT. 23% (81.300,81€ μη
including VAT) Κ.Α.Ε. 69.7336.001 του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου

Χρονική διάρκεια έργου : Thirteen (13) μήνες και επτά (7) days

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών:  18.04.2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ: 24.03.2016

 

ABSTRACT

DECLARATION

TEXNIKΗ ΠEPICPAFThe

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

INVOICE

BUDGET

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

Set as default language