Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων πληροφοριών και δεδομένων του Δήμου Βόλου και των εποπτευομένων νομικών του προσώπων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4305/2014

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                        Βόλος , 22-4-2016
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                                                                 Αρ. Πρωτ.: 35178
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Ομάδα Διοίκησης Έργου
Προγράμματος «Διαύγεια»
Τηλ. 2421 353 170, 2421 353 181

 

ΘΕΜΑ: “ Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων πληροφοριών και δεδομένων του Δήμου Βόλου

και των εποπτευομένων νομικών του προσώπων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4305/2014»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ237/Α΄/31-10-2014) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α’ 57) , προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ,περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας ,ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ. Δ.Α και άλλες διατάξεις»
2. Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ ΔΗΔ/Φ.40/407/8-1-2015. Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Εφαρμογή των διατάξεων του κεφ. Α’ του ν. 4305/2014(ΦΕΚ 367/Α’)»
3. Τις διατάξειςτου Ν.2472/1997(ΦΕΚ50/Α΄/10-4-1997) «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 5 : “ Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνον όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει την συγκατάθεση του»
4. Την υπ. αρ. ΔΗΔ/Φ/ 19710 /16-6-2015 Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με Θέμα «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων πληροφοριών και δεδομένων του Δημοσίου τομέα σύμφωνα με το κεφ. Α του ν. 4305/2014»
5. Την υπ΄αρ. Αρ. Πρωτ.: 29448/6-4-2016 απόφαση Δημάρχου με την οποία επικαιροποιήθηκε η ομάδα Διοίκησης έργου (ΟΔΕ) του προγράμματος Διαύγεια στο 2
Δ. Βόλου που είχε συγκροτηθεί με την αρ. Πρωτ. 13217/ΓΠ3371/14-2-2011 απόφαση Δημάρχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή του Δήμου Βόλου , όπως καταγράφηκαν από τις Υπηρεσίες του Δήμου και από τα Εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα και συγκεντρώθηκαν από την συντονιστική ομάδα του Προγράμματος «Διαύγεια», περιγράφονται αναλυτικά και αξιολογούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 άρθρου 10 Ν.3448/2006, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης.
Ειδικότερα περιγράφονται :
α)τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που κατέχει ο Δήμος
β)τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που θα διατεθούν σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, εφαρμόζοντας την αρχή της ανοικτής διάθεσης της δημόσιας πληροφορίας.
γ)τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που θα διατεθούν με επιβολή όρων μέσω αδειοδότησης ή τελών, σύμφωνα με τα άρθρα 7 έως 9 του N.3448/06.
Αντίγραφα των φυσικών αρχείων, που διατίθενται για περαιτέρω χρήση και αξιοποίηση ,λαμβάνονται κατόπιν υποβολής γραπτής αιτήσεως και η σχετική δαπάνη αναπαραγωγής βαρύνει τον αιτούντα.
δ) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που υπόκεινται στους περιορισμούς που τίθενται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Ν.3448/2006 και δεν διατίθενται για περαιτέρω αξιοποίηση και χρήση.
Ο αποκλεισμός της περαιτέρω χρήσης των συνόλων εγγράφων ,πληροφοριών και δεδομένων ,που περιγράφονται στο κεφ. (δ) του Παραρτήματος Α’ ,γίνεται μόνο για λόγους νομιμότητας και αιτιολογείται ειδικώς .
Κοινοποίηση :
- Γραφείο Δημάρχου
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
- Γεν. Δ/ντή Δ.Βόλου
- Διευθύνσεις του Δήμου Βόλου
- Λοιπά Αυτοτελή Τμήματα
- Εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα Δήμου Βόλου

Ο Ασκών καθήκοντα
Δημάρχου Βόλου
Θεοδώρου Αθανάσιος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Καθορισμός των αδειών χρήσης για την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Δήμου Βόλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4305/2014

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός των αδειών χρήσης για την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση των συνόλων εγγράφων,

πληροφοριών και δεδομένων του Δήμου Βόλου,σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4305/2014»

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ