ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών Δήμου Βόλου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Bόλος 21 -02– 2019

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ   Αρ. Πρωτ: 15841

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες : κ. Ελισσάβετ Μαϊπά
Ταχ. Δ/νση : Μικρασιατών 81-Μακρινίτσης
Κτίριο Σπίρερ, 38333, Βόλος
Τηλέφωνο : 24210 94034
Φαξ : 24210 23492
E-mail : emaipa@volos-city.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών του Δήμου, έτους 2019.
(Άρθρο 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016)

Ο Δήμος Βόλου, διά της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών με την διαδικασία της απ’ευθείας ανάθεσης) μέσω Δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για το έτος 2019
καλεί
τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 και 6 του Ν. 4412/2016 (απ’ ευθείας ανάθεση μέχρι 20.000 €) και την Υπουργική Απόφαση ΔΝΣγ/οικ. 15299/ΦΝ 466/2.3.2017 (ΦΕΚ 900 Β/17.3.2017) για την επιλογή αναδόχων στην παρακάτω κατηγορία μελετών:
 (11) Μελέτες Λιμενικών Έργων
να υποβάλουν εντός είκοσι (20) ημερών από τη παρούσα ανακοίνωση, σχετική αίτηση και, υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτονται στην παρούσα), προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο του μελετητικού τους Πτυχίου, είτε ηλεκτρονικά ψηφιακά υπογεγραμμένα με θέμα «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016» στο e-mail: gtexn@volos-city.gr, είτε θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου {(Διεύθυνση: Μικρασιατών 81-Μακρινίτσης (κτίριο Σπίρερ), ΤΚ 38333, Βόλος, τηλ: 2421094020} προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο του μελετητικού τους πτυχίου έως και την 14η Μαρτίου 2019.
Αν επιλεχθεί ο 1ος τρόπος, τα παραπάνω υποβάλλονται ηλεκτρονικά ψηφιακά υπογεγραμμένα {Αίτηση ψηφιακά υπογεγραμμένη, Υπεύθυνη Δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη και Πτυχίο (ηλεκτρονικό αρχείο σκαναρισμένο το Πτυχίο Μελετητή)}.
Αν επιλεχθεί ο 2ος τρόπος (hard copy), τα παραπάνω (Αίτηση, Υπεύθυνη Δήλωση και Πτυχίο) υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (ατομικά-μία αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε κάθε φάκελο), έξω από τον οποίο θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου και τα εξής:
«ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016» είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου), είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, έως και την 14η Μαρτίου 2019.
Το Μελετητικό τους τους Πτυχίο να είναι σε ισχύ και το οποίο αποδεικνύει ότι έχουν τα απαραίτητα προσόντα για να συμπεριληφθούν στον υπό σύνταξη κατάλογο.
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου http://dimosvolos.gr.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ  2019

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ
κ.α.α.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΝ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ του Δήμου Βόλου για την ανάθεση του έργου «ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ                                ΕΡΓΟ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:3           Κ.Α. 70.7333.708   
Αριθ. Πρωτ:  29376 / 02 – 04 – 2018

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ
Μ Ε Σ Ω  Τ Ο Υ  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν
( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )
Γ Ι Α   Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ   Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ
Ε Ρ Γ Ο Υ

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ


Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Εκτιμώμενης αξίας 120.967,74 Ευρώ

(πλέον Φ.Π.Α. 24% )

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ


Πρόσκληση για την κατάρτηση καταλόγων ανά κατηγορίες έργων του Δήμου , έτους 2018

Πρόσκληση για την κατάρτηση καταλόγων ανά κατηγορίες έργων του Δήμου , έτους 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΡΓΩΝΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ εργων 6-2-2018  

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΛΠΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  ΚΛΠ

Πρόσκληση για την κατάρτηση καταλόγων ανά κατηγορίες μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Δήμου , έτους 2018

Πρόσκληση για την κατάρτηση καταλόγων ανά κατηγορίες μελετών και παροχής τεχνικών

και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Δήμου , έτους 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ μελετών 6-2-2018ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ μελετών 6-2-2018

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Βόλος, 11-04-2017
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                Αρ. Πρωτ.: 28338
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

1. Ο Δήμαρχος Βόλου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΟΥΣ
2017» με προϋπολογισμό 200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται
από την κατηγορία εργασιών ΟΔΟΠΟΪΊΑΣ με προϋπολογισμό 160.780,41€ (δαπάνη εργασιών,
ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
2. Τα τεύχη Δημοπράτησης (εκτός του εντύπου οικονομικής προσφοράς) θα είναι αναρτημένα
στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου στην ηλεκτρονική διεύθυνση (http://dimosvolos.gr/Εφημερίδα
της Υπηρεσίας/Διαγωνισμοί – Προμήθειες – Συμβάσεις/Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών/ Απρίλιος
2017) από όπου θα μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.
Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς χορηγείται στους ενδιαφερόμενους μέχρι τις
11/05/2017. Πληροφορίες: Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου & Τεχνικής Διαχείρισης, τηλ.: 24210
97503- 2421094034.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16-05-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης
παραλαβής προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου
(Μικρασιατών 81 – κτίριο «Σπίρερ») και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι των
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην A2 τάξη και άνω, σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους
3.226,00 € και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του
διαγωνισμού.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ (150.000€) & ΤΑΚΤΙΚΑ (50.000€). Προκαταβολή δε θα
χορηγηθεί.
7. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες και η προθεσμία εκτέλεσης του έργου
είναι δώδεκα (12) μήνες.
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.
Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί, σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες του Νομού
Μαγνησίας ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑ, σε μία εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα του Νομού
Μαγνησίας ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ και σε δύο ημερήσιες οικονομικές πανελλήνιες
εφημερίδες ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ.(Άρθρο 20
της διακήρυξης).
Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνει τον ανάδοχο του έργου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

EΣΥEΣΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

 

ΤΕΥΔ

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Βόλος, 11/04/2017
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                 Αρ. Πρωτ.: 28507
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

1. Ο Δήμαρχος Βόλου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017» με προϋπολογισμό 100.000,00€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΔΟΠΟΪΊΑΣ
με προϋπολογισμό 80.220,41€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
2. Τα τεύχη Δημοπράτησης (εκτός του εντύπου οικονομικής προσφοράς) θα είναι αναρτημένα
στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου στην ηλεκτρονική διεύθυνση (http://dimosvolos.gr/Εφημερίδα
της Υπηρεσίας/Διαγωνισμοί – Προμήθειες – Συμβάσεις/Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών/Απρίλιος
2017) από όπου θα μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.
Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς χορηγείται στους ενδιαφερόμενους μέχρι τις
25/05/2017. Πληροφορίες: Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου & Τεχνικής Διαχείρισης, τηλ.: 24210
97503- 2421094034.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30-05-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης
παραλαβής προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου
(Μικρασιατών 81 – κτίριο «Σπίρερ») και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι των
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην A1 τάξη και άνω, σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους
1.613,00 € και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του
διαγωνισμού.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ (70.000€) & ΤΑΚΤΙΚΑ (30.000€). Προκαταβολή δε θα
χορηγηθεί.
7. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες και η προθεσμία εκτέλεσης του έργου
είναι δώδεκα (12) μήνες.
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.
Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί, σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες του Νομού
Μαγνησίας ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑ, σε μία εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα του Νομού
Μαγνησίας ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ και σε δύο ημερήσιες οικονομικές πανελλήνιες
εφημερίδες ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ.(Άρθρο 20 της
διακήρυξης).
Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνει τον ανάδοχο του έργου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

EΣΥEΣΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

 

ΤΕΥΔ

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΠΛΗΝ ΒΟΛΟΥ – Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Βόλος, 11 /04/2017
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                Αρ. Πρωτ.: 28329
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
1. Ο Δήμαρχος Βόλου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΠΛΗΝ ΒΟΛΟΥ – Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017» με
προϋπολογισμό 200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται από την
κατηγορία εργασιών ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 160.828,86€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και
ΟΕ και απρόβλεπτα).
2. Τα τεύχη Δημοπράτησης (εκτός του εντύπου οικονομικής προσφοράς) θα είναι αναρτημένα
στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου στην ηλεκτρονική διεύθυνση (http://dimosvolos.gr/Εφημερίδα
της Υπηρεσίας/Διαγωνισμοί – Προμήθειες – Συμβάσεις/Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών/ Απρίλιος
2017) από όπου θα μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.
Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς χορηγείται στους ενδιαφερόμενους μέχρι τις
22/05/2017. Πληροφορίες: Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου & Τεχνικής Διαχείρισης, τηλ.: 24210
97503- 24210 94034.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25-05-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης
παραλαβής προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου
(Μικρασιατών 81 – κτίριο «Σπίρερ») και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι των
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην A2 τάξη και άνω, σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους
3.226,00 € και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του
διαγωνισμού.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ (170.000€) & ΤΑΚΤΙΚΑ (30.000€). Προκαταβολή δε θα
χορηγηθεί.
7. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες και η προθεσμία εκτέλεσης του έργου
είναι δώδεκα (12) μήνες.
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.
Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί, σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες του Νομού
Μαγνησίας ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑ, σε μία εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα του Νομού
Μαγνησίας ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ και σε δύο ημερήσιες οικονομικές πανελλήνιες
εφημερίδες ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ.(Άρθρο 20
της διακήρυξης).
Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνει τον ανάδοχο του έργου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

EΣΥEΣΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΤΕΥΔ

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ – Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Βόλος, 11 /04/2017
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                        Αρ. Πρωτ.: 28339
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

1. Ο Δήμαρχος Βόλου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ – Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017» με προϋπολογισμό
500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών
ΟΔΟΠΟΪΊΑΣ με προϋπολογισμό 402.587,16€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
2. Τα τεύχη Δημοπράτησης (εκτός του εντύπου οικονομικής προσφοράς) θα είναι αναρτημένα
στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου στην ηλεκτρονική διεύθυνση (http://dimosvolos.gr/Εφημερίδα
της Υπηρεσίας/Διαγωνισμοί – Προμήθειες – Συμβάσεις/Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών/Απρίλιος
2017) από όπου θα μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.
Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς χορηγείται στους ενδιαφερόμενους μέχρι τις
18/05/2017. Πληροφορίες: Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου & Τεχνικής Διαχείρισης, τηλ.: 24210
97503- 2421094034.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23-05-2017 , ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης
παραλαβής προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου
(Μικρασιατών 81 – κτίριο «Σπίρερ») και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι των
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην 1η τάξη και άνω του ΜΕΕΠ και κοινοπραξία Α2 σε έργα κατηγορίας
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους
8.065,00 € και ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής
του διαγωνισμού.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ (450.000€) & ΤΑΚΤΙΚΑ (50.000€). Προκαταβολή δε θα
χορηγηθεί.
7. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες και η προθεσμία εκτέλεσης του έργου
είναι δώδεκα (12) μήνες.
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.
Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί, σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες του Νομού
Μαγνησίας ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑ, σε μία εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα του Νομού
Μαγνησίας ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ και σε δύο ημερήσιες οικονομικές πανελλήνιες
εφημερίδες ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ.(Άρθρο 20 της διακήρυξης).
Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνει τον ανάδοχο του έργου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

EΣΥEΣΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

 

ΤΕΥΔ

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΡΙΑΣ Τ11»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Βόλος, 11/04/2017
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                   Αρ. Πρωτ.: 28334
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

1. Ο Δήμαρχος Βόλου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΡΙΑΣ Τ11» με προϋπολογισμό 1.260.000,00€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών οικοδομικά
με προϋπολογισμό 515.227,32€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και
ηλεκτρομηχανολογικά με προϋπολογισμό 482.569,56€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και
απρόβλεπτα).
2. Τα τεύχη Δημοπράτησης (εκτός του εντύπου οικονομικής προσφοράς) θα είναι αναρτημένα
στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου στην ηλεκτρονική διεύθυνση (http://dimosvolos.gr/Εφημερίδα
της Υπηρεσίας/Διαγωνισμοί – Προμήθειες – Συμβάσεις/Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών/Απρίλιος
2017) από όπου θα μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.
Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς χορηγείται στους ενδιαφερόμενους μέχρι τις
08/05/2017. Πληροφορίες: Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου & Τεχνικής Διαχείρισης, τηλ.: 24210
97503- 24210 94034.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11-05-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης
παραλαβής προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου
(Μικρασιατών 81 – κτίριο «Σπίρερ») και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι των
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην 1η τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & στην 1η
τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους
20.323,00 € και ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής
του διαγωνισμού.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΠΔΕ ΣΑΕΠ117 (400.180,84€ Κ.Α. 64-7321.001
ΕΤΟΥΣ 2017) & ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 (859.819,16€). Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
7. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες και η προθεσμία εκτέλεσης του έργου
είναι δέκα (10) μήνες.
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.
Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί, σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες του Νομού
Μαγνησίας ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑ, σε μία εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα του Νομού
Μαγνησίας ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ και σε δύο ημερήσιες οικονομικές πανελλήνιες
εφημερίδες ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ.(Άρθρο 20 της διακήρυξης).
Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνει τον ανάδοχο του έργου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΣΥΕΣΥ

 

ΤΕΥΔ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΞΥΛΙΝΟ ΔΑΠΕΔΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣΞΥΛΙΝΟ ΔΑΠΕΔΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/ΜΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Βόλος, 11 -04-2017
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                 Αρ. Πρωτ.: 28336
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

1. Ο Δήμαρχος Βόλου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017» με προϋπολογισμό 350.000,00€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΔΟΠΟΪΊΑΣ
με προϋπολογισμό 281.595,51€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
2. Τα τεύχη Δημοπράτησης (εκτός του εντύπου οικονομικής προσφοράς) θα είναι αναρτημένα
στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου στην ηλεκτρονική διεύθυνση (http://dimosvolos.gr/Εφημερίδα
της Υπηρεσίας/Διαγωνισμοί – Προμήθειες – Συμβάσεις/Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών/Απρίλιος
2017) από όπου θα μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.
Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς χορηγείται στους ενδιαφερόμενους μέχρι τις
15/05/2017. Πληροφορίες: Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου & Τεχνικής Διαχείρισης, τηλ.: 24210
97503- 2421094034.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18-05-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης
παραλαβής προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου
(Μικρασιατών 81 – κτίριο «Σπίρερ») και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι των
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην A2 τάξη και άνω, σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους
5.646,00 € και ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής
του διαγωνισμού.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ (320.000€) & ΤΑΚΤΙΚΑ (30.000€). Προκαταβολή δε θα
χορηγηθεί.
7. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες και η προθεσμία εκτέλεσης του έργου
είναι δώδεκα (12) μήνες.
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.
Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί, σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες του Νομού
Μαγνησίας ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑ, σε μία εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα του Νομού
Μαγνησίας ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ και σε δύο ημερήσιες οικονομικές πανελλήνιες
εφημερίδες ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ.(Άρθρο 20 της
διακήρυξης).
Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνει τον ανάδοχο του έργου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΔΩΝ 2017 ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΔΩΝ 2017 ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

EΣΥEΣΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

 

ΤΕΥΔ

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ