ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ του Δήμου Βόλου για την ανάθεση του έργου «ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ                                ΕΡΓΟ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Magnesia Prefecture
Municipality of Volos
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:3           Κ.Α. 70.7333.708   
No. Primary:  29376 / 02 – 04 – 2018

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ
Μ Ε Σ Ω  Τ Ο Υ  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν
( E . Σ . The . Δ Η . Σ . )
Γ Ι Α   Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ   Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ
Ε Ρ Γ Ο Υ

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ


Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Εκτιμώμενης αξίας 120.967,74 Euro

(plus VAT. 24% )

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ


Πρόσκληση για την κατάρτηση καταλόγων ανά κατηγορίες έργων του Δήμου , year 2018

Πρόσκληση για την κατάρτηση καταλόγων ανά κατηγορίες έργων του Δήμου , year 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΡΓΩΝΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ εργων 6-2-2018  

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΛΠΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  ΚΛΠ

Πρόσκληση για την κατάρτηση καταλόγων ανά κατηγορίες μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Δήμου , year 2018

Πρόσκληση για την κατάρτηση καταλόγων ανά κατηγορίες μελετών και παροχής τεχνικών

και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Δήμου , year 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ μελετών 6-2-2018ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ μελετών 6-2-2018

DECLARATIONΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Βόλος, 11-04-2017
PREFECTURE MAGNISIAS No.. Prot: 28338
Municipality of Volos
N / TECHNICAL SERVICES DIVISION
QUALITY CONTROL DEPARTMENT AND
TECHNICAL MANAGEMENT

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

1. The Mayor of Volos, announces an open competition for the award
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΟΥΣ
2017» με προϋπολογισμό 200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται
από την κατηγορία εργασιών ΟΔΟΠΟΪΊΑΣ με προϋπολογισμό 160.780,41€ (δαπάνη εργασιών,
ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
2. Τα τεύχη Δημοπράτησης (εκτός του εντύπου οικονομικής προσφοράς) θα είναι αναρτημένα
στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου στην ηλεκτρονική διεύθυνση (http://dimosvolos.gr/Εφημερίδα
της Υπηρεσίας/Διαγωνισμοί – ΠρομήθειεςΣυμβάσεις/Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών/ Απρίλιος
2017) από όπου θα μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.
Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς χορηγείται στους ενδιαφερόμενους μέχρι τις
11/05/2017. Information: Quality Control Department & Technical Management, tel: 24210
97503- 2421094034.
3. The contest will be held on 16-05-2017, Tuesday at 10:00 am. (ώρα λήξης
παραλαβής προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου
(Mikrasiaton 81 - Building "Spirer") και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι των
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην A2 τάξη και άνω, σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
5. To participate in the contest requiring the submission of letters of guarantee
3.226,00 € και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) months 30 days, μετά την ημέρα διεξαγωγής του
Competition.
6. The project is funded by SATA (150.000€) & ΤΑΚΤΙΚΑ (50.000€). Προκαταβολή δε θα
χορηγηθεί.
7. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες και η προθεσμία εκτέλεσης του έργου
είναι δώδεκα (12) months.
8. The result of the auction will be approved by the Economic Commission.
Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί, σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες του Νομού
Μαγνησίας ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, MAGNISIA, σε μία εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα του Νομού
Μαγνησίας ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ και σε δύο ημερήσιες οικονομικές πανελλήνιες
εφημερίδες ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ.(Article 20
the Declaration).
The cost of publication of the summary of the declaration will be borne by the contractor.

ABSTRACTΠΕΡΙΛΗΨΗ

DECLARATIONΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

BUDGETΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

EΣΥEΣΥ

TECHNICAL DESCRIPTIONΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

INVOICEΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

 

ΤΕΥΔ

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Βόλος, 11/04/2017
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                 Αρ. Prot: 28507
Municipality of Volos
N / TECHNICAL SERVICES DIVISION
QUALITY CONTROL DEPARTMENT AND
TECHNICAL MANAGEMENT

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

1. The Mayor of Volos, announces an open competition for the award
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017» με προϋπολογισμό 100.000,00€
including VAT. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΔΟΠΟΪΊΑΣ
με προϋπολογισμό 80.220,41€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
2. Τα τεύχη Δημοπράτησης (εκτός του εντύπου οικονομικής προσφοράς) θα είναι αναρτημένα
στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου στην ηλεκτρονική διεύθυνση (http://dimosvolos.gr/Εφημερίδα
της Υπηρεσίας/Διαγωνισμοί – ΠρομήθειεςΣυμβάσεις/Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών/Απρίλιος
2017) από όπου θα μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.
Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς χορηγείται στους ενδιαφερόμενους μέχρι τις
25/05/2017. Information: Quality Control Department & Technical Management, tel: 24210
97503- 2421094034.
3. The contest will be held on 30-05-2017, Tuesday at 10:00 am. (ώρα λήξης
παραλαβής προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου
(Mikrasiaton 81 - Building "Spirer") και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι των
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην A1 τάξη και άνω, σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
5. To participate in the contest requiring the submission of letters of guarantee
1.613,00 € και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) months 30 days, μετά την ημέρα διεξαγωγής του
Competition.
6. The project is funded by SATA (70.000€) & ΤΑΚΤΙΚΑ (30.000€). Προκαταβολή δε θα
χορηγηθεί.
7. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες και η προθεσμία εκτέλεσης του έργου
είναι δώδεκα (12) months.
8. The result of the auction will be approved by the Economic Commission.
Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί, σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες του Νομού
Μαγνησίας ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, MAGNISIA, σε μία εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα του Νομού
Μαγνησίας ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ και σε δύο ημερήσιες οικονομικές πανελλήνιες
εφημερίδες ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ.(Article 20 of
Declaration).
The cost of publication of the summary of the declaration will be borne by the contractor.

ABSTRACTΠΕΡΙΛΗΨΗ

DECLARATIONΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

BUDGETΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

EΣΥEΣΥ

TECHNICAL DESCRIPTIONΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

INVOICEΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

 

ΤΕΥΔ

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΠΛΗΝ ΒΟΛΟΥ – Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Βόλος, 11 /04/2017
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                Αρ. Prot: 28329
Municipality of Volos
N / TECHNICAL SERVICES DIVISION
QUALITY CONTROL DEPARTMENT AND
TECHNICAL MANAGEMENT
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
1. The Mayor of Volos, announces an open competition for the award
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΠΛΗΝ ΒΟΛΟΥ – Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017» with
προϋπολογισμό 200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται από την
κατηγορία εργασιών ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 160.828,86€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και
ΟΕ και απρόβλεπτα).
2. Τα τεύχη Δημοπράτησης (εκτός του εντύπου οικονομικής προσφοράς) θα είναι αναρτημένα
στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου στην ηλεκτρονική διεύθυνση (http://dimosvolos.gr/Εφημερίδα
της Υπηρεσίας/Διαγωνισμοί – ΠρομήθειεςΣυμβάσεις/Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών/ Απρίλιος
2017) από όπου θα μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.
Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς χορηγείται στους ενδιαφερόμενους μέχρι τις
22/05/2017. Information: Quality Control Department & Technical Management, tel: 24210
97503- 24210 94034.
3. The contest will be held on 25-05-2017, Thursday at 10:00 am. (ώρα λήξης
παραλαβής προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου
(Mikrasiaton 81 - Building "Spirer") και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι των
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην A2 τάξη και άνω, σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
5. To participate in the contest requiring the submission of letters of guarantee
3.226,00 € και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) months 30 days, μετά την ημέρα διεξαγωγής του
Competition.
6. The project is funded by SATA (170.000€) & ΤΑΚΤΙΚΑ (30.000€). Προκαταβολή δε θα
χορηγηθεί.
7. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες και η προθεσμία εκτέλεσης του έργου
είναι δώδεκα (12) months.
8. The result of the auction will be approved by the Economic Commission.
Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί, σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες του Νομού
Μαγνησίας ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, MAGNISIA, σε μία εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα του Νομού
Μαγνησίας ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ και σε δύο ημερήσιες οικονομικές πανελλήνιες
εφημερίδες ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ.(Article 20
the Declaration).
The cost of publication of the summary of the declaration will be borne by the contractor.

ABSTRACTΠΕΡΙΛΗΨΗ

DECLARATIONΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

BUDGETΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

EΣΥEΣΥ

INVOICEΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

TECHNICAL DESCRIPTIONΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΤΕΥΔ

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ – Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Βόλος, 11 /04/2017
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                        Αρ. Prot: 28339
Municipality of Volos
N / TECHNICAL SERVICES DIVISION
QUALITY CONTROL DEPARTMENT AND
TECHNICAL MANAGEMENT

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

1. The Mayor of Volos, announces an open competition for the award
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ – Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017» with a budget
500.000,00€ including VAT. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών
ΟΔΟΠΟΪΊΑΣ με προϋπολογισμό 402.587,16€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
2. Τα τεύχη Δημοπράτησης (εκτός του εντύπου οικονομικής προσφοράς) θα είναι αναρτημένα
στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου στην ηλεκτρονική διεύθυνση (http://dimosvolos.gr/Εφημερίδα
της Υπηρεσίας/Διαγωνισμοί – ΠρομήθειεςΣυμβάσεις/Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών/Απρίλιος
2017) από όπου θα μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.
Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς χορηγείται στους ενδιαφερόμενους μέχρι τις
18/05/2017. Information: Quality Control Department & Technical Management, tel: 24210
97503- 2421094034.
3. The contest will be held on 23-05-2017 , Tuesday at 10:00 am. (ώρα λήξης
παραλαβής προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου
(Mikrasiaton 81 - Building "Spirer") και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι των
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην 1η τάξη και άνω του ΜΕΕΠ και κοινοπραξία Α2 σε έργα κατηγορίας
ROAD.
5. To participate in the contest requiring the submission of letters of guarantee
8.065,00 € και ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) months 30 days, μετά την ημέρα διεξαγωγής
του διαγωνισμού.
6. The project is funded by SATA (450.000€) & ΤΑΚΤΙΚΑ (50.000€). Προκαταβολή δε θα
χορηγηθεί.
7. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες και η προθεσμία εκτέλεσης του έργου
είναι δώδεκα (12) months.
8. The result of the auction will be approved by the Economic Commission.
Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί, σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες του Νομού
Μαγνησίας ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, MAGNISIA, σε μία εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα του Νομού
Μαγνησίας ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ και σε δύο ημερήσιες οικονομικές πανελλήνιες
εφημερίδες ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ.(Article 20 the Declaration).
The cost of publication of the summary of the declaration will be borne by the contractor.

ABSTRACTΠΕΡΙΛΗΨΗ

DECLARATIONΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

EΣΥEΣΥ

BUDGETΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

TECHNICAL DESCRIPTIONΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

INVOICEΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

 

ΤΕΥΔ

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΡΙΑΣ Τ11»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Βόλος, 11/04/2017
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                   Αρ. Prot: 28334
Municipality of Volos
N / TECHNICAL SERVICES DIVISION
QUALITY CONTROL DEPARTMENT AND
TECHNICAL MANAGEMENT

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

1. The Mayor of Volos, announces an open competition for the award
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΡΙΑΣ Τ11» με προϋπολογισμό 1.260.000,00€
including VAT. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών οικοδομικά
με προϋπολογισμό 515.227,32€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) and
ηλεκτρομηχανολογικά με προϋπολογισμό 482.569,56€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και
Contingency).
2. Τα τεύχη Δημοπράτησης (εκτός του εντύπου οικονομικής προσφοράς) θα είναι αναρτημένα
στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου στην ηλεκτρονική διεύθυνση (http://dimosvolos.gr/Εφημερίδα
της Υπηρεσίας/Διαγωνισμοί – ΠρομήθειεςΣυμβάσεις/Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών/Απρίλιος
2017) από όπου θα μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.
Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς χορηγείται στους ενδιαφερόμενους μέχρι τις
08/05/2017. Information: Quality Control Department & Technical Management, tel: 24210
97503- 24210 94034.
3. The contest will be held on 11-05-2017, Thursday at 10:00 am. (ώρα λήξης
παραλαβής προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου
(Mikrasiaton 81 - Building "Spirer") και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι των
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην 1η τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & στην 1η
τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.
5. To participate in the contest requiring the submission of letters of guarantee
20.323,00 € και ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) months 30 days, μετά την ημέρα διεξαγωγής
του διαγωνισμού.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΠΔΕ ΣΑΕΠ117 (400.180,84€ Κ.Α. 64-7321.001
ΕΤΟΥΣ 2017) & ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 (859.819,16€). Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
7. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες και η προθεσμία εκτέλεσης του έργου
είναι δέκα (10) months.
8. The result of the auction will be approved by the Economic Commission.
Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί, σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες του Νομού
Μαγνησίας ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, MAGNISIA, σε μία εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα του Νομού
Μαγνησίας ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ και σε δύο ημερήσιες οικονομικές πανελλήνιες
εφημερίδες ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ.(Article 20 the Declaration).
The cost of publication of the summary of the declaration will be borne by the contractor.

ABSTRACTΠΕΡΙΛΗΨΗ

DECLARATIONΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

BUDGETΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΣΥΕΣΥ

 

ΤΕΥΔ

INVOICEΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΞΥΛΙΝΟ ΔΑΠΕΔΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣΞΥΛΙΝΟ ΔΑΠΕΔΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/ΜΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ

TECHNICAL REPORTΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Βόλος, 11 -04-2017
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                 Αρ. Prot: 28336
Municipality of Volos
N / TECHNICAL SERVICES DIVISION
QUALITY CONTROL DEPARTMENT AND
TECHNICAL MANAGEMENT

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

1. The Mayor of Volos, announces an open competition for the award
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017» με προϋπολογισμό 350.000,00€
including VAT. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΔΟΠΟΪΊΑΣ
με προϋπολογισμό 281.595,51€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
2. Τα τεύχη Δημοπράτησης (εκτός του εντύπου οικονομικής προσφοράς) θα είναι αναρτημένα
στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου στην ηλεκτρονική διεύθυνση (http://dimosvolos.gr/Εφημερίδα
της Υπηρεσίας/Διαγωνισμοί – ΠρομήθειεςΣυμβάσεις/Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών/Απρίλιος
2017) από όπου θα μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.
Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς χορηγείται στους ενδιαφερόμενους μέχρι τις
15/05/2017. Information: Quality Control Department & Technical Management, tel: 24210
97503- 2421094034.
3. The contest will be held on 18-05-2017, Thursday at 10:00 am. (ώρα λήξης
παραλαβής προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου
(Mikrasiaton 81 - Building "Spirer") και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι των
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην A2 τάξη και άνω, σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
5. To participate in the contest requiring the submission of letters of guarantee
5.646,00 € και ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) months 30 days, μετά την ημέρα διεξαγωγής
του διαγωνισμού.
6. The project is funded by SATA (320.000€) & ΤΑΚΤΙΚΑ (30.000€). Προκαταβολή δε θα
χορηγηθεί.
7. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες και η προθεσμία εκτέλεσης του έργου
είναι δώδεκα (12) months.
8. The result of the auction will be approved by the Economic Commission.
Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί, σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες του Νομού
Μαγνησίας ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, MAGNISIA, σε μία εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα του Νομού
Μαγνησίας ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ και σε δύο ημερήσιες οικονομικές πανελλήνιες
εφημερίδες ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ.(Article 20 of
Declaration).
The cost of publication of the summary of the declaration will be borne by the contractor.

ABSTRACTΠΕΡΙΛΗΨΗ

DECLARATIONΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΔΩΝ 2017 ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΔΩΝ 2017 ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

EΣΥEΣΥ

BUDGETΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

TECHNICAL DESCRIPTIONΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

INVOICEΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

 

ΤΕΥΔ

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για το έργο «ΕΡΓΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Βόλος, 11/04/2017
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                    Αρ. Prot: 28501
Municipality of Volos
N / TECHNICAL SERVICES DIVISION
QUALITY CONTROL DEPARTMENT AND
TECHNICAL MANAGEMENT

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

1. The Mayor of Volos, announces an open competition for the award «ΕΡΓΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017» με προϋπολογισμό 90.000,00€ συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό
72.257,26€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
2. Τα τεύχη Δημοπράτησης (εκτός του εντύπου οικονομικής προσφοράς) θα είναι αναρτημένα
στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου στην ηλεκτρονική διεύθυνση (http://dimosvolos.gr/Εφημερίδα
της Υπηρεσίας/Διαγωνισμοί – ΠρομήθειεςΣυμβάσεις/Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών/Απριλίου
2017) από όπου θα μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.
Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς χορηγείται στους ενδιαφερόμενους μέχρι τις
29/05/2017. Information: Quality Control Department & Technical Management, tel: 24210
97503- 24210 94034.
3. The contest will be held on 01-06-2017, Thursday at 10:00 am. (ώρα λήξης
παραλαβής προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου
(Mikrasiaton 81 - Building "Spirer") και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι των
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην A1 τάξη και άνω, σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
5. To participate in the contest requiring the submission of letters of guarantee
1.452,00 € και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) months 30 days, μετά την ημέρα διεξαγωγής του
Competition.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΥΠΕΣΑΗΔ. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
7. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες και η προθεσμία εκτέλεσης του έργου
είναι δώδεκα (12) months.
8. The result of the auction will be approved by the Economic Commission.
Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί, σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες του Νομού
Μαγνησίας ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, MAGNISIA, σε μία εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα του Νομού
Μαγνησίας ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ και σε δύο ημερήσιες οικονομικές πανελλήνιες
εφημερίδες ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ.(Article 20 the Declaration).
The cost of publication of the summary of the declaration will be borne by the contractor.

ABSTRACTΠΕΡΙΛΗΨΗ

DECLARATIONΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

BUDGETΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

EΣΥEΣΥ

TECHNICAL DESCRIPTIONΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

INVOICEΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

 

ΤΕΥΔ

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

Set as default language