Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) Ιατρούς Γενικής Ιατρικής

Δημοσιεύτηκε στις 30 Δεκεμβρίου th, 2016 στις 09:49 Εκτύπωση Εκτύπωση

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Δ Η Μ Ο Σ   Β Ο Λ Ο Υ

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο   Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Βόλος 30 . 12 . 2016

Αρ. πρωτ.: 112288

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμαρχος Βόλου

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009 και ισχύουν.

 2. Την αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./110/16848/21-7-2016 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ/33/27-12-2006, όπως ισχύει, για την υλοποίηση της σύναψης δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου στον Δήμο Βόλου, στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2016.

 3. Την αριθμ. 714/2016 (ΑΔΑ: 61Β4Ω96-ΓΨΒ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου με την οποία επικαιροποιήθηκαν οι ειδικότητες των εγκριθεισών συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και τις αριθ. 4862 και 4863/11-4-2016 σχετικές βεβαιώσεις του ΑΣΕΠ.

 4. Την αριθ. 15916/201355/21-11-2016 (ΑΔΑ : ΩΥ1ΚΟΡ1Ο-ΙΩΧ) εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Απευθύνει πρόσκληση

για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) Ιατρούς Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει Ειδικούς Παθολόγους με αντικείμενο έργου την παροχή ιατρικής φροντίδας στους ηλικιωμένους ασθενείς των ιατρείων των ΚΑΠΗ του Δήμου Βόλου.

Ειδικότερα :

 • ο ένας ιατρός θα παρέχει τις υπηρεσίες του στο κεντρικό ΚΑΠΗ, στο ΚΑΠΗ της Νέας Δημητριάδας της Δημοτικής Ενότητας Βόλου, καθώς και στο ΚΑΠΗ της Δημοτικής Ενότητας Αγριάς , για συνολικά εβδομήντα (70) ώρες το μήνα , ενώ

 • ο δεύτερος ιατρός θα παρέχει τις υπηρεσίες του στα τέσσερα παραρτήματα ΚΑΠΗ της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας και στο ΚΑΠΗ Αγίου Βασιλείου της Δημοτικής Ενότητας Βόλου, για συνολικά εβδομήντα (70) ώρες το μήνα.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ένα (1) έτος, με ημερομηνία έναρξης την 2/2/2017.

Απαιτούμενα Προσόντα

 1. Πτυχίο Ιατρικής Σχολής.

 2. Ειδίκευση στη Γενική Ιατρική ή Παθολογία

 3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος.

 4. Πιστοποιητικό εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο. 

 5. Πιστοποίηση στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 1. Αίτηση.

 2. Βιογραφικό σημείωμα.

 3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

 4. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών.

 5. Φωτοαντίγραφο τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας.

 6. Άδεια άσκησης επαγγέλματος.

 7. Βεβαίωση του Ιατρικού Συλλόγου περί εγγραφής στον οικείο σύλλογο, από την οποία να προκύπτει ο αριθμός ΤΣΑΥ.

  • Κριτήριο επιλογής, εκτός των τυπικών προσόντων, θα αποτελέσει η εμπειρία στην άσκηση του επαγγέλματος και ιδιαίτερα η εμπειρία σε αντίστοιχες δομές.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 2/1/2017 ενώ ως καταληκτική ημερομηνία η 9/1/2017.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε να την αποστείλουν ταχυδρομικάμε συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Βόλου, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, κτίριο Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας, Λεωφόρος Ειρήνης 131, Τ.Κ. 38446 Νέα Ιωνία, (τηλ. επικοινωνίας: 24213 53121, 24213 53150).

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00-13:00.

Η εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων που θα αποσταλούν ταχυδρομικά αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο ΑΣΚΩΝ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

(δυνάμει της αριθ. 847/2015

απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΡΟΙ-ΚΑΠΗ 2017/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΠΗ 2017 

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia