ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για τον ανοιχτό διαγωνισμό του έργου «Εργασίες συντήρησης σχολείων Δήμου Βόλου έτους 2016″

Δημοσιεύτηκε στις 6 Φεβρουαρίου th, 2017 στις 14:23 Εκτύπωση Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Βόλος, 3 – 02 -2017
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                        Αρ. Πρωτ.: 8070
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

1. Ο Δήμος Βόλου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔHMOY ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016» με προϋπολογισμό 441.000,00€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α) οικοδομικές εργασίες με προϋπολογισμό 294.302,16 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και
απρόβλεπτα) β) ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες με προϋπολογισμό 61.342,76 € (δαπάνη
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
2. Τα τεύχη Δημοπράτησης (εκτός του εντύπου οικονομικής προσφοράς) θα είναι αναρτημένα
στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://dimosvolos.gr, (Εφημερίδα
της Υπηρεσίας / Διαγωνισμοί – Προμήθειες – Συμβάσεις / Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών/Φεβρουάριος 2017) από όπου και θα μπορούν να λάβουν γνώση οι
ενδιαφερόμενοι.)
Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς χορηγείται στους ενδιαφερόμενους μέχρι τις
22/02/2017. Πληροφορίες: Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου & Τεχνικής Διαχείρισης, τηλ.: 24210
97503- 24210 94034.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28-02-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης
παραλαβής προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου
(Μικρασιατών 81 – κτίριο «Σπίρερ») και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης του άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην Α2 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην Α1
τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους
7.113,00 € και ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα
διεξαγωγής του διαγωνισμού.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2015 & 2016, ΣΑΤΑ 2015 &
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
7. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.
Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί, σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες του Νομού
Μαγνησίας ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑ, σε μία εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα του Νομού
Μαγνησίας ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ και σε δύο ημερήσιες οικονομικές πανελλήνιες
εφημερίδες ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ.(Άρθρο 20 της
διακήρυξης)
Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνει τον ανάδοχο του έργου.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΤΕΥΔ

ΠΕΡΙΛΗΨΗΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

  • RSS
  • Newsletter
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Pinterest
  • YouTube
  • 104.6fm
  • Wikipedia