Απόφαση ορισμού αντιδημάρχων 2017-2019

Δημοσιεύτηκε στις 22 Φεβρουαρίου nd, 2017 στις 12:46 Εκτύπωση Εκτύπωση

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

Βόλος 22 . 2 . 2017

 

Αρ. Πρωτ.: 13351

Α Π Ο Φ Α Σ Η


O ασκών καθήκοντα Δημάρχου Βόλου

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου, όπως ισχύει σήμερα.

2. Την αριθ. 847/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου (ΑΔΑ: 7Χ7ΓΩ96-ΠΣΛ) με την οποία ορίστηκε ο κ. Αθανάσιος Θεοδώρου ως ασκών καθήκοντα Δημάρχου.

3. Την αριθ. 11247/28-12-2012 απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού- κατοικιών 2011 που αφορούν στο μόνιμο πληθυσμό της χώρας (ΦΕΚ 3465/Β/28-12-2012), σύμφωνα με την οποία ο πληθυσμός του Δήμου Βόλου ανέρχεται σε 144.449 κατοίκους.

4. Τον αριθμό των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Βόλου που ανέρχονται σε εννέα (9).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους τουΔήμου Βόλου με θητεία από 1-3-2017 έως και 31-8-2019 ως εξής:

1.- Τον κ. Αθανάσιο Σταυρίδη , Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών -Δόμησης -Βιώσιμης Κινητικότητας με αρμοδιότητες:

-Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιακών μονάδων των Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Βιώσιμης Κινητικότητας.

- Την αρμοδιότητα για θέματα κυκλοφορίας και στάθμευσης των τροχοφόρων, πλην της αστυνόμευσης των χώρων στάθμευσης και το συντονισμό, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους αντιδημάρχους, των υπηρεσιών που σχετίζονται με την υλοποίηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

- Τη μέριμνα για θέματα απαλλοτριώσεων, διανοίξεων οδών και διασφάλισης των κοινοχρήστων χώρων.

- Τη μέριμνα και ευθύνη για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων

- Τη χορήγηση άδειας συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 7 της ΚΥΑ Φ.Α/9.2/Οικ. 28425/1245/08.

- Τη συγκρότηση κλιμακίων ελέγχου ανελκυστήρων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 της ΚΥΑ Φ.Α/9.2/Οικ. 28425/1245/08.

- Την έκδοση απόφαση διακοπής λειτουργίας ανελκυστήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 της ΚΥΑ Φ.Α/9.2/Οικ. 28425/1245/08.

- Την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της ΚΥΑ Φ.Α/9.2/Οικ. 28425/1245/08.

- Την εποπτεία και ευθύνη εγκατάστασης και λειτουργίας των Κεραιών Σταθμών Ξηράς.

- Την αρμοδιότητα υπογραφής των συμβολαίων που αφορούν προσκυρώσεις εδαφικών τμημάτων ιδιοκτησίας του Δήμου Βόλου, τα οποία προέρχονται από υφιστάμενους πριν από την έγκριση του σχεδίου πόλεως κοινόχρηστους χώρους σε παρακείμενες ιδιοκτησίες, και μέχρις αξίας έξι χιλιάδων (6.000,00 €), με βάση την εκάστοτε ισχύουσα αντικειμενική αξία των προσκυρωμένων ακινήτων.

- Την αρμοδιότητα υπογραφής παράτασης πέραν των εννιά μηνών για την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

- Την αρμοδιότητα υπογραφής παράτασης ισχύος οικοδομικής άδειας πέραν της τετραετίας.

- Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των αρμοδιοτήτων του.

- Την αρμοδιότητα και ευθύνη υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών των αρμοδιοτήτων του.

- Την υπογραφή των αδειών των προϊσταμένων των Διευθύνσεων αρμοδιότητάς του.

- Την υπογραφή των αποφάσεων μετακίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων που υπηρετούν στις υπηρεσίες αρμοδιότητάς του.

- Την αρμοδιότητα διεκπεραίωσης ειδικών θεμάτων που θα ανατίθενται σ” αυτόν εκ μέρους του ασκούντος καθήκοντα Δημάρχου.

————————————————————————————————————

2.- Τον κ. Χρήστο Στεφόπουλο, Αντιδήμαρχο Ν. Ιωνίας- Αισωνίαςκαι Δημοτικών Κοιμητηρίων με αρμοδιότητες:

-Την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις Δημοτικές Ενότητες Νέας Ιωνίας και Αισωνίας.

-Την εποπτεία της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις Δημοτικές Ενότητες της αρμοδιότητάς του.

-Τη μέριμνα για τη καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται

στις Δημοτικές Ενότητες της αρμοδιότητάς του.

-Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της αρμοδιότητάς του για την επίλυση των προβλημάτων τους.

-Την υπογραφή των αδειών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων και αδειών διαφημίσεων που εκδίδονται εντός των διοικητικών ορίων των Δημοτικών Ενοτήτων Νέας Ιωνίας και Αισωνίας.

-Την υπογραφή των βεβαιώσεων καταγωγής των δημοτών των Δημοτικών Ενοτήτων της αρμοδιότητάς του.

- Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων

-Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας όλων των κοιμητηρίων εντός του Καλλικρατικού Δήμου Βόλου.

-Την αρμοδιότητα για την έκδοση και υπογραφή των πράξεων που αφορούν στη σύσταση και παραχώρηση οικογενειακών τάφων στα Κοιμητήρια του Δήμου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Βόλου και σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά νομικό πλαίσιο που διέπει την σχετική διαδικασία.

- Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων του.

- Την αρμοδιότητα και ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών της αρμοδιότητάς του.

- Την υπογραφή των αδειών του προϊσταμένου της Διεύθυνσης αρμοδιότητάς του.

- Την υπογραφή των αποφάσεων μετακίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων που υπηρετούν στις υπηρεσίες αρμοδιότητάς του.

-Την υπογραφή των βεβαιώσεων καταγωγής των δημοτών των Δημοτικών Ενοτήτων Ν. Ιωνίας και Αισωνίας

-Την υπογραφή βεβαιώσεων περί πραγματοποίησης ή συμμετοχής σε αγροτικές εργασίες, εντός των διοικητικών ορίων των ως άνω Δημοτικών Ενοτήτων ευθύνης του σε οπλίτες, δόκιμους έφεδρους, αξιωματικούς (ΔΕΑ), επίκουρους αξιωματικούς και έφεδρους αξιωματικούς που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, για τη χορήγηση αγροτικών αδειών, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

- Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σ” αυτόν εκ μέρους του ασκούντος καθήκοντα Δημάρχου.

3.- Τον κ. Απόστολο Ζαρκάδα- Βεργή ,Αντιδήμαρχο Τοπικής Ανάπτυξης και Τουρισμού , με αρμοδιότητες:

-Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης συμπεριλαμβανομένου και του Τμήματος Τουρισμού

- Tην αρμοδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (άρθρο 74 παρ. 1 Ν. 3852/2010)»

- Την υπογραφή αδειών λαϊκών αγορών, αδειών και βεβαιώσεων παραγωγών, υπαιθρίου στάσιμου και πλανοδίου εμπορίου.

-Την υπογραφή αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων που υπάγονται στο καθεστώς προέγκρισης του άρθρου 80 του ΔΚΚ.

-Την υπογραφή αδειών ίδρυσης και λειτουργίας δραστηριοτήτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που εξαιρούνται της προέγκρισης (κολυμβητικές δεξαμενές, αυτόματοι πωλητές τροφίμων και ποτών, πώληση τυποποιημένων παγωτών κλπ).

-Την υπογραφή αδειών καταστημάτων και επιχειρήσεων που εξαιρούνται της προέγκρισης.

-Την υπογραφή αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων που αδειοδοτούνται από τους ΟΤΑ και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 80 του ΔΚΚ (πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, καταστήματα πώλησης κατοικίδιων ζώων και ωδικών πτηνών κλπ).

-Την υπογραφή των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς διαδικτύου και αδειών διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων.

-Την υπογραφή των αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων, λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων και κυλικείων σε δημόσια κτίρια.

-Την υπογραφή των αδειών καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων.

-Την υπογραφή των αδειών εγκατάστασης και χρήσης οικήματος προσώπων εκδιδομένων με αμοιβή.

-Την υπογραφή αδειών άσκησης επαγγέλματος κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών καθώς και τη συγκρότηση σχετικής εξεταστικής επιτροπής και πειθαρχικού συμβουλίου.

-Την προσωρινή αφαίρεση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και ανάγονται στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.

-Την εκτέλεση των αποφάσεων της επιτροπής ποιότητας ζωής που αφορούν στην ανάκληση, οριστική αφαίρεση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του Δήμου, καθώς και στην ανάκληση, προσωρινή ή οριστική αφαίρεση των αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και ανάγονται στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.

-Την παροχή εντολής για τη σφράγιση των καταστημάτων, επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων και λοιπών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του Δήμου, που λειτουργούν χωρίς την απαιτούμενη από το Νόμο άδεια και ανάγονται στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.

-Την υπογραφή των αδειών μουσικής καθώς και της παράτασης αυτών, οι οποίες θα χορηγούνται μετά από απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

-Την υπογραφή των αδειών κυκλοφορίας ζωήλατων οχημάτων, οι οποίες θα χορηγούνται μετά από απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

-Την αρμοδιότητα της λήψης και υπογραφής των αποφάσεων που αφορούν στον καθορισμό των ωρών ανοίγματος, μεσημβρινής διακοπής και κλεισίματος των φαρμακείων και φαρμακαποθηκών, καθώς και στον καθορισμό, για κάθε έτος, του αριθμού των φαρμακείων που διημερεύουν και διανυκτερεύουν, σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά νομικό πλαίσιο που διέπει την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής.

-Την αρμοδιότητα και την ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών των αρμοδιοτήτων του.

-Την υπογραφή αδειών άσκησης επαγγέλματος κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών καθώς και τη συγκρότηση σχετικής εξεταστικής επιτροπής και πειθαρχικού συμβουλίου.

-Τη μέριμνα και το συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων των τομέων Τουρισμού, σε συνεργασία με τη Διοίκηση της ΑΝΕΒΟ, τη Δημοτική Επιτροπή Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης και τις άλλες επιτροπές και συμβούλια του Δήμου που ασχολούνται με τα εν λόγω ή παρεμφερή αντικείμενα.

-Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων του.

-Την αρμοδιότητα και την ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών της αρμοδιότητάς του.

- Την υπογραφή των αδειών του προϊσταμένου της Διεύθυνσης αρμοδιότητάς του.

- Την υπογραφή των αποφάσεων μετακίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων που υπηρετούν στις υπηρεσίες αρμοδιότητάς του

- Τα καθήκοντα ληξιάρχου της Ληξιαρχικής Περιφέρειας Βόλου , τα οποία θα ασκεί σε περίπτωση αναπλήρωσης της αρμόδιας Ληξιάρχου Βόλου

- Την τέλεση των πολιτικών γάμων σε περίπτωση αναπλήρωσης του ασκούντος καθήκοντα Δημάρχου, στη ληξιαρχική περιφέρεια Βόλου

- Την υπογραφή αδειών τέλεσης πολιτικών γάμων που εκδίδονται από το Ληξιαρχείο της Ληξιαρχικής Περιφέρειας Βόλου

- Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σ” αυτόν εκ μέρους του ασκούντος καθήκοντα Δημάρχου.

4. Τον κ. Γεώργιο Πράττο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας- Ανακύκλωσης- Πολιτικής Προστασίας με αρμοδιότητες:

-Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Πολιτικής Προστασίας.

-Το συντονισμό, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους αντιδημάρχους, όλων των υπηρεσιών που σχετίζονται με την καθημερινότητα του πολίτη (καθαριότητα, συντήρηση, ηλεκτροφωτισμός κλπ).

-Τη μέριμνα και ευθύνη για τον καθαρισμό των χειμάρρων και των προαστιακών χώρων.

-Την αρμοδιότητα χειρισμού των θεμάτων που αφορούν τη συμμετοχή του Δήμου στη διαδικασία ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων.

-Την υπογραφή των αποφάσεων επιβολής προστίμων, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου.

-Την αρμοδιότητα να ενεργεί για λογαριασμό του Δήμου Βόλου τις συναλλαγές με το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε ό,τι αφορά διαδικασίες προμήθειας Μηχανημάτων Έργου.

-Την αρμοδιότητα να ενεργεί για λογαριασμό του Δήμου Βόλου τις συναλλαγές με τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών σε ό,τι αφορά διαδικασίες προμήθειας ή μεταβίβασης επιβατικών Ι.Χ. και φορτηγών αυτοκινήτων.

-Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των αρμοδιοτήτων του.

-Την υπογραφή των αδειών του προϊσταμένου Διεύθυνσης της αρμοδιότητάς του.

- Την υπογραφή των αποφάσεων μετακίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων που υπηρετούν στις υπηρεσίες αρμοδιότητάς του

-Την αρμοδιότητα και την ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών των αρμοδιοτήτων του.

-Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σ” αυτόν εκ μέρους του ασκούντος καθήκοντα Δημάρχου.

————————————————————————————————————

5. Τον κ. Απόστολο Μαλαματίνη, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Πρασίνου, με αρμοδιότητες:

- Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας της υπηρεσιακής μονάδας Πρασίνου

- Την υπογραφή των αποφάσεων επιβολής προστίμων, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Πρασίνου του Δήμου

- Την επιμέλεια, συντονισμό και παρακολούθηση των θεμάτων προστασίας του περιβάλλοντος.

- Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού , σε συνεργασία με τους συναρμόδιους Αντιδημάρχους, σε ό,τι αφορά τη χάραξη περιβαλλοντικής πολιτικής και το σχεδιασμό και προώθηση περιβαλλοντικών έργων και δράσεων σε χρηματοδοτικά προγράμματα.

- Την υπογραφή των αδειών του προϊσταμένου της Διεύθυνσης αρμοδιότητάς του

- Την υπογραφή των αποφάσεων μετακίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων που υπηρετούν στις υπηρεσίες αρμοδιότητάς του

- Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σ” αυτόν εκ μέρους του ασκούντος καθήκοντα Δημάρχου.

————————————————————————————————————-

6 – Τον κ. Ανδρέα Ζέρβα Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας, με αρμοδιότητες:

- Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των Οικονομικών Υπηρεσιών

- Την αρμοδιότητα του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 74 παρ. 1

Ν. 3852/2010)

- Τον συντονισμό της κατάρτισης και υλοποίησης του ετήσιου προϋπολογισμού του

Δήμου.

- Την συνεργασία με τις Διοικήσεις των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του Δήμου για τη σύνταξη και παρακολούθηση της πιστής εκτέλεσης των προϋπολογισμών τους και τη μετρήσιμη οικονομική λειτουργία του Δήμου και των νομικών του προσώπων ως ενιαίου συνόλου.

- Την υπογραφή των εκθέσεων ανάληψης των πάσης φύσεως δαπανών.

- Την υπογραφή των πάσης φύσεως συμβάσεων και των ενταλμάτων πληρωμής, εφόσον το οικονομικό τους αντικείμενο δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) €, καθώς και τον προέλεγχο και την προσυπογραφή όλων των συμβάσεων και ενταλμάτων, εφόσον το οικονομικό τους αντικείμενο υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000,00) €.

- Την υπογραφή των πάσης φύσεως διακηρύξεων και δημοπρασιών προϋπολογισμού μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000,00) €, καθώς και τον προέλεγχο και την προσυπογραφή όλων των διακηρύξεων και δημοπρασιών, εφόσον το οικονομικό τους αντικείμενο υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000,00) €.

- Την υπογραφή των μισθοδοτικών καταστάσεων και των ενταλμάτων πληρωμής των αποδοχών του μόνιμου και του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού των υπηρεσιών.

- Την αρμοδιότητα της υπογραφής των αποφάσεων για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών ,εργασιών και προμηθειών, μέχρι το χρηματικό όριο που προβλέπεται από τον ΕΚΠΟΤΑ και το Π.Δ 28/1980, όπως κάθε φορά αυτό διαμορφώνεται.

- Την υπογραφή των αδειών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων και αδειών διαφημίσεων που εκδίδονται εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Βόλου.

- Την επιβολή των προστίμων που προβλέπονται από το άρθρο 19 του Ν. 1080/80 ή άλλες διατάξεις της σχετικής με τις προσόδους των Ο.Τ.Α. νομοθεσίας.

- Τη μέριμνα και το συντονισμό των συναρμόδιων υπηρεσιών και της ΑΝΕΒΟ για την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας (πέραν της τρέχουσας διαχείρισής της).

- Την εποπτεία της λειτουργίας του μη αυτοτελούς Γραφείου Δημοτικής Αστυνομίας

- Την ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, στελέχωση και τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών των αρμοδιοτήτων του.

- Την υπογραφή των αδειών προϊσταμένου της Διεύθυνσης αρμοδιότητάς του και του προσωπικού του μη αυτοτελούς Γραφείου Δημοτικής Αστυνομίας.

- Την υπογραφή των αποφάσεων μετακίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων που υπηρετούν στις υπηρεσίες αρμοδιότητάς του.

- Τα καθήκοντα ληξιάρχου της Ληξιαρχικής Περιφέρειας Βόλου , τα οποία θα ασκεί σε περίπτωση αναπλήρωσης της αρμόδιας Ληξιάρχου Βόλου, και απουσίας ή κωλύματος του αντιδημάρχου Τοπικής Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Απόστολου Ζαρκάδα- Βεργή

- Την τέλεση των πολιτικών γάμων σε περίπτωση αναπλήρωσης του ασκούντος καθήκοντα Δημάρχου και απουσίας ή κωλύματος του αντιδημάρχου Τοπικής Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Απόστολου Ζαρκάδα- Βεργή, στη ληξιαρχική περιφέρεια Βόλου

- Την υπογραφή αδειών τέλεσης πολιτικών γάμων που εκδίδονται από το Ληξιαρχείο της Ληξιαρχικής Περιφέρειας Βόλου, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιδημάρχου Τοπικής Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Απόστολου Ζαρκάδα- Βεργή.

- Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σ” αυτόν εκ μέρους του ασκούντος καθήκοντα Δημάρχου.

- Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων του.

————————————————————————————————————-

7. Την κ. Γεωργία Μποντού- Τοκαλή, Αντιδήμαρχο Παιδείας- Πολιτισμού με αρμοδιότητες:

-Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών του Τμήματος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού.

Γενικότερα, τη μέριμνα και το συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων των τομέων Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας, Εθελοντισμού, Νεολαίας, Ισότητας των φύλων, Ένταξης Μεταναστών, σε συνεργασία με τις Διοικήσεις των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του Δήμου που ασχολούνται με τα αντικείμενα αυτά, τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και τις άλλες επιτροπές και συμβούλια του Δήμου που ασχολούνται με τα εν λόγω ή παρεμφερή αντικείμενα.

-Την αρμοδιότητα και την ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών της αρμοδιότητάς της.

- Την υπογραφή των αδειών προϊσταμένου του Τμήματος αρμοδιότητάς της.

- Την υπογραφή των αποφάσεων μετακίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων που υπηρετούν στις υπηρεσίες αρμοδιότητάς της.

-Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται εκ μέρους του ασκούντος καθήκοντα Δημάρχου.

- Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων της.

————————————————————————————————————-

8. Την κ. Αναστασία Μορφογιάννη , Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αρμοδιότητες:

-Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ και Δημόσιας Υγείας.

- Γενικότερα, τη μέριμνα και το συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων των τομέων Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, σε συνεργασία με τις Διοικήσεις των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του Δήμου που ασχολούνται με τα αντικείμενα αυτά και τις άλλες επιτροπές και συμβούλια του Δήμου που ασχολούνται με τα εν λόγω ή παρεμφερή αντικείμενα.

-Την αρμοδιότητα διαχείρισης των αδέσποτων ζώων.

- Την υπογραφή εγγράφων του τομέα της αρμοδιότητάς της.

-Την υπογραφή των αδειών του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ και Δημόσιας Υγείας.

Την υπογραφή των αδειών προϊσταμένου της Διεύθυνσης αρμοδιότητάς της.

- Την υπογραφή των αποφάσεων μετακίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων που υπηρετούν στις υπηρεσίες αρμοδιότητάς της.

-Την αρμοδιότητα και την ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών της αρμοδιότητάς της.

-Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται εκ μέρους του ασκούντος καθήκοντα Δημάρχου.

————————————————————————————————————-

9. Την κ. Βιολέττα Καντόλα, Αντιδήμαρχο λοιπών περιφερειακών ενοτήτων, με αρμοδιότητες:

- Τις σχέσεις του Δήμου με τα Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.

- Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

- Την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκαταστημένες στις Δημοτικές Ενότητες Ν. Αγχιάλου, Αγριάς, Αρτέμιδας, Πορταριάς, Μακρινίτσας, Ιωλκού.

-Την υπογραφή των βεβαιώσεων καταγωγής των δημοτών στις Δημοτικές Ενότητες Βόλου,Ν. Αγχιάλου, Αγριάς, Αρτέμιδας, Πορταριάς, Μακρινίτσας, Ιωλκού.

- Την υπογραφή βεβαιώσεων περί πραγματοποίησης ή συμμετοχής σε αγροτικές εργασίες, εντός των διοικητικών ορίων των ως άνω Δημοτικών Ενοτήτων ευθύνης της, καθώς επίσης και εντός των διοικητικών ορίων της Δ-Ε Βόλου, σε οπλίτες, δόκιμους έφεδρους, αξιωματικούς (ΔΕΑ), επίκουρους αξιωματικούς και έφεδρους αξιωματικούς που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, για τη χορήγηση αγροτικών αδειών, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

- Τα καθήκοντα ληξιάρχου των Ληξιαρχείων Πορταριάς και Ν. Αγχιάλου, τα οποία θα ασκεί σε περίπτωση αναπλήρωσης των ληξιάρχων. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα καθήκοντα αυτά θα ασκούνται από τον αντιδήμαρχο Ν. Ιωνίας- Αισωνίας και Δημοτικών Κοιμητηρίων κ. Στεφόπουλο.

- Την τέλεση των πολιτικών γάμων σε περίπτωση αναπλήρωσης του Δημάρχου, στις ληξιαρχικές περιφέρειες Πορταριάς και Ν. Αγχιάλου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα καθήκοντα αυτά θα ασκούνται από τον αντιδήμαρχο Ν. Ιωνίας- Αισωνίας και Δημοτικών Κοιμητηρίων κ. Στεφόπουλο.

- Την υπογραφή αδειών τέλεσης πολιτικών γάμων που εκδίδονται από τις Ληξιαρχικές Περιφέρειες Πορταριάς και Ν. Αγχιάλου . Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα καθήκοντα αυτά θα ασκούνται από τον αντιδήμαρχο Ν. Ιωνίας- Αισωνίας και Δημοτικών Κοιμητηρίων κ. Στεφόπουλο.

- Την αρμοδιότητα και την ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών της αρμοδιότητάς της.

- Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται εκ μέρους του ασκούντος καθήκοντα Δημάρχου.

- Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων της.

10- Οι αρμοδιότητες των τομέων Στρατηγικού Σχεδιασμού, Διοίκησης και ΚΕΠ θα ασκούνται απευθείας από τον Αντιδήμαρχο και ασκούντα καθήκοντα Δημάρχου κ. Θεοδώρου Αθανάσιο και συγκεκριμένα:

εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών (πλην του Τμήματος Περιβάλλοντος).

-Η εποπτεία και ευθύνη των θεμάτων Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

-Ο συντονισμός της κατάρτισης και υλοποίησης του ετήσιου προγράμματος του Δήμου.

-Ο συντονισμός της προετοιμασίας του Δήμου και των νομικών του προσώπων για τη συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης

-Η εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών, των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, του Γραφείου Διοικητικής Βοήθειας και Επικοινωνίας των Πολιτών με το Δήμο.

-Η εισήγηση στην Εκτελεστική Επιτροπή των σχεδίων: α) Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και β) Χάρτας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων.

-Η συνεργασία με τις Διοικήσεις των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του Δήμου για την εκπόνηση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας και των Κανονισμών τους.

-Η υπογραφή των αποφάσεων που αφορούν : την πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου, την πρόσληψη πατρωνύμου και μητρωνύμου από παιδιά που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων, καθώς και τον εξελληνισμό του ονοματεπωνύμου Ελλήνων του εξωτερικού, ομογενών αλλοδαπών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και παλιννοστησάντων ομογενών που έχουν την ελληνική ιθαγένεια.

-Η εισήγηση στην Εκτελεστική Επιτροπή του Κανονισμού μέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης των δημοτικών υπηρεσιών κατά την ισχύουσα νομοθεσία.

- Η υπογραφή εγγράφων των τομέων των αρμοδιοτήτων του

- Η υπογραφή των αδειών των προϊσταμένων των Διευθύνσεων Προγραμματισμού, Διοικητικών Υπηρεσιών και ΚΕΠ.

-Η υπογραφή των αποφάσεων μετακίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων που υπηρετούν στις προαναφερόμενες υπηρεσίες.

Β) Αναπληρώσεις:

- Τις αρμοδιότητες του αντιδημάρχου κ. Αθανάσιου Σταυρίδη, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Θεοδώρου και αντιστρόφως.

- Τις αρμοδιότητες του αντιδημάρχου κ. Χρήστου Στεφόπουλου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η αντιδήμαρχος κ. Βιολέττα Καντόλα και αντιστρόφως.

- Τις αρμοδιότητες του αντιδημάρχου κ. Απόστολου Ζαρκάδα- Βεργή, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Ζέρβας και αντιστρόφως.

- Τις αρμοδιότητες του αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Πράττου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο αντιδήμαρχος κ. Απόστολος Μαλαματίνης και αντιστρόφως.

- Τις αρμοδιότητες της αντιδημάρχου κ. Γεωργίας Μποντού- Τοκαλή, ασκεί η αντιδήμαρχος κ. Αναστασία Μορφογιάννη και αντιστρόφως.

Γ) Σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπαραγράφων ε΄ και στ’ της παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν.4051/2012ωςέμμισθοι αντιδήμαρχοι, ορίζονται οι κ.κ. : 1) Αθανάσιος Θεοδώρου, 2) Αθανάσιος Σταυρίδης, 3) Γεώργιος Πράττος, 4) Απόστολος Μαλαματίνης, 5) Ανδρέας Ζέρβας 6) Απόστολος Ζαρκάδας- Βεργής και 7) Βιολέττα Καντόλα

Δ) Οι θέσεις των αντιδημάρχων κ.κ. 1) Χρήστου Στεφόπουλου 2) Γεωργίας Τοκαλή- Μποντού και 3) Αναστασίας Μορφογιάννη, είναι άμισθες.

Η άσκηση των κατά τα ανωτέρω ανατεθειμένων αρμοδιοτήτων άρχεται από την 1-3-2017.

Η παρούσανα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 άρθρου 59 Ν. 3852/10, να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ καιστην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Εσωτερική διανομή με

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

- Οριζόμενους Αντιδημάρχους

- Δικηγόρους του Δήμου

- Γενικό Γραμματέα Δήμου Βόλου

- Γενικό Διευθυντή Δήμου Βόλου

- Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων

- Δημοτικές Ενότητες

 

Ο ασκών καθήκοντα

Δημάρχου Βόλου

Αθανάσιος Θεοδώρου

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

  • RSS
  • Newsletter
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Pinterest
  • YouTube
  • 104.6fm
  • Wikipedia