Αντικατάσταση αντιδημάρχου κας Καντόλα – Ορισμός κ. Λιβογιάννη

Δημοσιεύτηκε στις 7 Μαρτίου th, 2017 στις 12:52 Εκτύπωση Εκτύπωση

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

Βόλος 7-3-2017

Αρ. Πρωτ.: 17258

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ασκών καθήκοντα Δημάρχου Βόλου

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου, όπως ισχύει σήμερα.

2. Την αριθ. πρωτ. 13351/22-2-2017 (ΑΔΑ 6ΘΑ8Ω96-5ΞΦ)απόφασή μας, με την οποία ορίστηκαν δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας ως αντιδήμαρχοι τουΔήμου Βόλου με θητεία από 1-3-2017 μέχρι 31-8-2019, μεταξύ δε αυτών, η δημοτική σύμβουλος Βιολέττα Καντόλα, ως  Αντιδήμαρχος λοιπών περιφερειακών ενοτήτων με τις αρμοδιότητες που σαφώς περιγράφονται στην εν λόγω απόφαση.

3.- Την αριθ. εμπ. πρωτ. 38/3-3-2017 έγγραφη επιστολή- δήλωση παραίτησης της κ. Βιολέττας Καντόλα από τη θέση της Αντιδημάρχουλοιπών περιφερειακών ενοτήτων.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1.- Αποδεχόμαστε την αριθ. εμπ. πρωτ. 38/3-3-2017 έγγραφη επιστολή- δήλωση παραίτησης της κ. Βιολέττας Καντόλα από τη θέση της Αντιδημάρχου λοιπών περιφερειακών ενοτήτων.

2.- Σε αντικατάσταση της κ. Βιολέττας Καντόλα , ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο λοιπών περιφερειακών ενοτήτων , από την έκδοση της παρούσας και για το υπόλοιπο της θητείας αντιδημάρχων, που καθορίστηκε με την αριθ. πρωτ. 13351/22-2-2017 (ΑΔΑ 6ΘΑ8Ω96-5ΞΦ) απόφασή μας, ήτοι έως και 31-8-2019, τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Δημήτριο Λιβογιάννη και μεταβιβάζουμε σ’ αυτόν τις αρμοδιότητες που σαφώς περιγράφονται στην εν λόγω απόφασή μας και οι οποίες είχαν ανατεθεί στην παραιτηθείσα αντιδήμαρχο κ. Βιολέττα Καντόλα.

3.- Συμπληρώνουμε τις αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται δυνάμει της παρούσας στον οριζόμενο Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Λιβογιάννη με την προσθήκη της αρμοδιότητας υπογραφής των αδειών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων και αδειών διαφημίσεων , εντός των διοικητικών ορίων των Δημοτικών Ενοτήτων Ιωλκού, Πορταριάς, Μακρινίτσας, Αγριάς, Αρτέμιδας και Ν. Αγχιάλου.

3.- Τροποποιούμε το 2ο εδάφιο του Β’ μέρους της αριθ. πρωτ.13351/22-2-2017 (ΑΔΑ 6ΘΑ8Ω96-5ΞΦ) απόφασής μας, ως ακολούθως:

- «Τις αρμοδιότητες του αντιδημάρχου κ. Χρήστου Στεφόπουλου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λιβογιάννης και αντιστρόφως».

4.- Τροποποιούμε το Γ’ μέρος της αριθ. πρωτ.13351/22-2-2017 (ΑΔΑ 6ΘΑ8Ω96-5ΞΦ)απόφασής μας ως ακολούθως:

« Σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπαραγράφων ε΄ και στ’ της παρ. 3 του άρθρου 3

του Ν.4051/2012 ως έμμισθοι αντιδήμαρχοι, ορίζονται οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Θεοδώρου, 2) Αθανάσιος Σταυρίδης, 3) Γεώργιος Πράττος, 4) Απόστολος

Μαλαματίνης, 5) Ανδρέας Ζέρβας 6) Απόστολος Ζαρκάδας- Βεργής και 7) Δημήτριος Λιβογιάννης»

Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 άρθρου 59 Ν. 3852/10, να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου .

Εσωτερική διανομή με

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

 

- κ.κ. Αντιδημάρχους

- κ. Γενικό Γραμματέα

- κ. Γενικό Διευθυντή

- Νομικό Τμήμα

- Προϊσταμένους Διευθύνσεων

και Τμημάτων

- Δημοτικές Ενότητες

 

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΟΔΩΡΟΥ

 

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

  • RSS
  • Newsletter
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Pinterest
  • YouTube
  • 104.6fm
  • Wikipedia