ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για το έργο «Μετασκευή Δημοτικού κτιρίου (Αρχοντικό Δράκου) σε Νηπιαγωγείο – Φάση Β αποπεράτωση»

Δημοσιεύτηκε στις 17 Μαρτίου th, 2017 στις 13:49 Εκτύπωση Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Βόλος, 8/03/2017
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                          Αρ. Πρωτ.: 18000
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

1. Ο Δήμαρχος Βόλου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου
«ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΔΡΑΚΟΥ) ΣΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (ΦΑΣΗ Β’
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ)» με προϋπολογισμό 140.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το έργο
συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) οικοδομικές εργασίες με προϋπολογισμό
82.651,82€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) β) ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες
με προϋπολογισμό 29.000,73€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
2. Τα τεύχη Δημοπράτησης (εκτός του εντύπου οικονομικής προσφοράς) θα είναι αναρτημένα
στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου στην ηλεκτρονική διεύθυνση (http://dimosvolos.gr/Εφημερίδα
της Υπηρεσίας/Διαγωνισμοί – Προμήθειες – Συμβάσεις/Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών/Μάρτιος
2017) από όπου θα μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.
Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς χορηγείται στους ενδιαφερόμενους μέχρι τις
30/03/2017. Πληροφορίες: Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου & Τεχνικής Διαχείρισης, τηλ.: 24210
97503- 24210 94034.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 04-04-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης
παραλαβής προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου
(Μικρασιατών 81 – κτίριο «Σπίρερ») και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι των
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην A1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην Α1
τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους
2.258,00 € και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του
διαγωνισμού.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ & ΣΑΤΑ 2016-2017. Προκαταβολή δε θα
χορηγηθεί.
7. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες και η προθεσμία εκτέλεσης του έργου
είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες.
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.
Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί, σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες του Νομού
Μαγνησίας ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑ, σε μία εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα του Νομού
Μαγνησίας ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ και σε δύο ημερήσιες οικονομικές πανελλήνιες
εφημερίδες ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ.(Άρθρο 20
της διακήρυξης).
Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνει τον ανάδοχο του έργου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

EΣΥEΣΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

 

ΤΕΥΔ

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia