Πρόσληψη δύο (2) καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου από 08/05/2017 έως 20/6/2017

Δημοσιεύτηκε στις 27 Απριλίου th, 2017 στις 13:37 Εκτύπωση Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΝΠΔΔ)

ΤΗΛ. 2421028517, 18

Βόλος, 27/04/2017

Αρ. Πρωτ. 1892

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψη δύο (2) καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου

από 08/05/2017 έως 20/6/2017.

Η Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Βόλου έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.1892/1990 παράγραφος 5 του άρθρου 113 όπως ισχύει ύστερα από την αντικατάστασή του με το άρθρο 36 του Ν. 3699/08 (ΦΕΚ 199/Α’)

 2. Τις διατάξεις του Ν.4186/2013 άρθρο 50 (ΦΕΚ 193/Α’ 17/9/2013)

 3. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου από 26/8/2015, ΦΕΚ 102 “Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης”

 4. Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/Β17-4-2008) Κοινής Απόφασης Υπουργών Οικονομίας Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

 5. Το υπ’αριθμ.Φ6/62/1-2-2017 έγγραφο του 11ου Δημ. Σχ. Βόλου και το υπ’ αριθμ. Φ31/10/01-02-2017 έγγραφο του 2ου Δημ. Σχ. Αγριάς «Γεωργιάδειο», περί συνταξιοδότησης των μονίμων καθαριστριών των σχολικών μονάδων.

 6. Τις με αριθμ. 11/2017 και 27/2017 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Ότι η ΣχολικήΕπιτροπήΑ/θμιαςΕκπηςΔήμου Βόλουθαπροβεί σε πρόσληψη προσωπικού, δύο (2) ατόμων στην καθαριότητα σχολείων, με σύμβασημίσθωσηςέργουορισμένου χρόνου και αντικείμενο τον καθαρισμό των χώρων των παρακάτω σχολείων, μετά από κενό που δημιουργήθηκε λόγω συνταξιοδότησης μονίμων καθαριστριών.

 • 2ο Δημ. Σχ. Αγριάς «Γεωργιάδειο», Τέρμα Πορφυρογένη, Αγριά, τηλ. 2428091393 (1 θέση – 11 αίθουσες – από 08/05/2017 έως 20/6/2017)

 • 11ο Δημ. Σχ. Βόλου, Ροζού 65, Βόλος, τηλ. 2421039578 (1 θέση – 15 αίθουσες – από 08/05/2017 έως 20/6/2017)

Ο ανάδοχοςαναλαμβάνειτονκαθαρισμό των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων, τουπροαυλίου καθώςκαι όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείουσε καθημερινήβάση.

 

Όσον αφορά την διαδικασία νέων προσλήψεων:

- Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί σε κάθε σχολείο που αφορά (στο γραφείο Δ/νσης και στην εξωτερική πόρτα), στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου http://dimosvolos.gr καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Δ. Βόλου.

- Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων θα είναι μέχρι και την Τετάρτη 03/05/2017.

Οι υποψήφιοι / υποψήφιες, θα πρέπει να πληρούν κατ” ελάχιστο τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
 2. Ναείναι Έλληνες Πολίτεςήναέχουν την ελληνικήυπηκοότητα.

 3. Να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων.
 4. Να είναι άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι
 5. Να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Βόλου. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί υποψήφιος /α που να είναι δημότης και μόνιμος κάτοικος θα επιλεγεί υποψήφιος που να είναι μόνιμος κάτοικος όμορου Δήμου.

 6. Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόπονοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

 

Κατόπιν θα συνεδριάσει η Επιτροπή Αξιολόγησης κι Επιλογής και αφού αξιολογήσει τις αιτήσεις, οι υποψήφιοι /ες θα κατατάσσονται με σειρά προτεραιότητας βάση του παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)

μήνες

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 και άνω

μονάδες

0

0

0

200

275

350

425

500

575

650

725

800

 

2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων

3*

4

5

6

7

8

9

10

11

12

.

μονάδες

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

.

*αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα

 

3. ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ: 50 μονάδες

4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)

αριθμός τέκνων

1

2

3

μονάδες

30

60

110

 

5. . ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων

1

2

3

4

5

.

μονάδες

50

100

150

200

250

.

 

 1. ΓΟΝΕΑΣ ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 67%
αριθμός τέκνων

1

2

3

4

5

.

μονάδες

100

200

300

400

500

.

 

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 

0€ – 500€ 500 μόρια
500 €-1.000 € 400 μόρια
1.001€ -5.000 € 300 μόρια
5.001€ -10.000 € 100 μόρια
10.001€ -15.000 € 50 μόρια
15.001€ + 0 μόρια

 

 

8..ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης κι Επιλογής των υποψηφίων, βάσει συνέντευξης, θα μοριοδοτεί την καταλληλότητα των ενδιαφερομένων, με μέγιστο αριθμό μορίων τα 1.000 και θα αποτελείται από τους: (α) Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης με αναπληρωτή τον Αντιπρόεδρο, (β) Τον /την Διαχειριστή /στρια του ΣΣΚ με αναπληρωτή που θα ορίζει το ΣΣΚ, (γ) Εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων με αναπληρωτή του.

Σε περίπτωση ισοψηφίας θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση ενώπιον του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής, του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας και των ενδιαφερομένων.

Το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης κι Επιλογής θα τεθεί προς επικύρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

   1. Αίτηση.

   2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.

   3. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας (φορολογικού έτους 2015 – εισοδήματα από 1/1/15-31/12/15). Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση θα κατατεθεί σχετική βεβαίωση της οικείας Οικονομικής Εφορίας.

   4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από όπου να προκύπτει με σαφήνεια ο αριθμός των τέκνων που είναι εν ζωή.

   5. Για τους γονείς με τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, Πιστοποιητικό της Υγειονομικής Επιτροπής του Ασφαλιστικού Φορέα τους.

   6. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων.

   7. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

   8. Απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Υ.Ε. εννοείται το απολυτήριο δημοτικού μέχρι το 1980 και το απολυτήριο γυμνασίου από το 1981 και μετά)

   9. Φωτοαντίγραφο της κάρτας ανεργίας και

   10. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

Σημείωση: Η παράλειψη κατάθεσης έστω κι ενός δικαιολογητικού καθιστά την αίτηση μη αξιολογήσιμη.

ΠΡΟΣΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο, στην κάθε σχολική μονάδα, από Πέμπτη 27/4 έως και Τετάρτη 03/05/2017 και κατά τις ώρες λειτουργίας των σχολείων.

Η Ανακοίνωση, η Αίτηση και τυχόν διευκρινήσεις και πληροφορίες σχετικά με αυτές θα παρέχονται από το σχολείο, καθώς και από τα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου (Κτίριο Αποθηκών Μουρτζούκου), Εφτά Πλατανίων & Ζάχου, τηλ. 2421028517, 28518 (Εσωτ. 5 ή 8).

Ο υποψήφιοςπου θα επιλεγεί θα υπογράψει σύμβαση έργου και η αμοιβή τουης(συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών) θα καταβάλεται από την Σχολική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/Β17-4-2008)Κοινής Απόφασης Υπουργών Οικονομίας Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με την ροή χρηματοδότησης από τον αρμόδιο φορέα.

Οι αποδοχέςτους υπολογίζονται βάσει των αιθουσών διδασκαλίας.

Να αναρτηθεί η παρούσα ανακοίνωση στην είσοδο του κάθε σχολικού συγκροτήματος.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΚΟΤΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia