Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) months

Posted on 18 May th, 2017 in 12:33 Εκτύπωση Printing

SAA :6ΠΑ2Ω96-ΓΧΤ

 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Magnesia Prefecture

W O M A N A L A Y

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ

 

Suspender INTERNET

Volos, 18 . 5 . 2017

No. first. : 39779

A N D S O C I ORGANISATION


for the conclusion of fixed-term contract JOB

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) MONTH

The Mayor of Volos

View:

 1. Article 206 of N. 3584/2007.

 2. Article 14 and 21 of N. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 3. The provisions of subparagraph o of paragraph. 2 Article 1 of N. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο».

 4. The number. 163/2017 (SAA:7τ6μω96-5νφ)απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου αναφορικά με την πρόσληψη είκοσι έξι (26) ατόμων για την αντιμετώπιση άμεσων εποχικών υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

 5. The number.1062/67022/12-5-2017 (SAA: 6Ρ4ΣΟΡ10-ΥΞ3) εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Central Greece

 6. The number. 21758/21-3-2017βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων.

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Hiring, by private contract term of two (2) months :

 • Τεσσάρων (4) Οδηγών οχημάτων καθαριότητας με άδεια Γ΄ κατηγορίας ΔΕ

 • Είκοσι δύο (22) Εργατών Καθαριότητας ΥΕ

για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας.

Applicants must be aged 18 until 65 years.

 

REQUIRED SUPPORTING DOCUMENTS

A. οι υποψήφιοι για την ειδικότητα τουΟδηγών ΔΕθα πρέπει να καταθέσουν :

 1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση in which, εκτός της ειδικότητας, θα δηλώνουν ότι δεν έχουν κώλυμα πρόσληψηςat article 8 of the Civil Code και ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο δεν απασχολήθηκαν σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 Fri. 1 of N. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

 1. i.Απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσηςor

 

ii. Απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, with αποδεικτικά εξειδικευμένης επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον έξι (6) months.

 

 1. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας.

 2. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ),η κατοχή του οποίου αποδεικνύεται είτε με την κατάθεση Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου, είτε με την καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα στην κατηγορία Γ’.

B. οι υποψήφιοι για την ειδικότητα των Εργατών Καθαριότητας ΥΕ θα πρέπει να καταθέσουν:

 1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση in which, εκτός της ειδικότητας, θα δηλώνουν ότι δεν έχουν κώλυμα πρόσληψηςat article 8 of the Civil Code και ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο δεν απασχολήθηκαν σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 Fri. 1 of N. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

PUBLICATION OF NOTICE

Theπαρούσα ανακοίνωση να δημοσιευθεί σε μία τοπική εφημερίδα, ενώ ανάρτησήτης να γίνει στο χώρο ανακοινώσεων των καταστημάτων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων, and the website of the Municipality of Volos www.dimosvolos.gr.

DEADLINE FOR PARTICIPATION

 

Interested parties should complete the application form and submit it, together with supporting, Department offices at the following address: City of Volos, Department of Administrative Services, Municipal Building Unity N.Ionia, Peace Avenue 131, sending it to the Department of Human Resource Management (tel. Contact: 24213-53122, 53124 & 53130), όπου θα διατίθενται και έντυπα αιτήσεων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την επόμενη εργάσιμη της δημοσίευσης στην εφημερίδα δηλ. ξεκινά την 22-5-2017 and ending on 24-5-2017.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες από 08:00 until 14:00.

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΟΛΟΥ

(δυνάμει της αριθμ.847/2015

Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου)

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ 2017/ΔΙΜΗΝΑ 2017 /ΔΙΜΗΝΑ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

Set as default language
 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia