Διακήρυξη εκμίσθωσης μέρος του διωρόφου οικήματος «ΤΟΠΑΛΕΙΟ» ιδιοκτησίας 2ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Ε. Αρτεμίδας

Δημοσιεύτηκε στις 6 Νοεμβρίου th, 2017 στις 14:17 Εκτύπωση Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Επτά Πατανίων – Αρ. Ζάχου

Ταχ. Κώδικας : 38333 – Βόλου

Πληροφορίες : Κατσαρού Βασιλική

Τηλέφωνα : 2421 028518

Fax : 2421 0 29519

 

Βόλος 6/11/2017

Αριθ. Πρωτ. : 4623

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ «ΤΟΠΑΛΕΙΟ» ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Ε. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ- ΧΩΡΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΕΔΡΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΥΝΑΔΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠAΙΔΕΥΣΗ, ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤYΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Βόλου» με την με αριθμό 61/2017 απόφασή του, αποφάσισε τη διενέργεια δημόσιας, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση μέρος του ισογείου και ο πρώτος όροφος ενός διώροφου οικήματος με την ονομασία «ΤΟΠΑΛΕΙΟ» του 2ου Δημοτικού Κάτω Λεχωνίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων» και τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Καλλικράτης» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 270/81 Π.Δ. «Περί καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή μίσθωση πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων».

Με τους έξης όρους:

 

ΑΡΘΡΟ 1ο

Η δημοπρασία θα γίνει ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών της Σχολικής Επιτροπής στα γραφεία της (οδός Επτά Πλατανίων – Αρ. Ζάχου ) στις 21/11/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00πμ.

Αν η δημοπρασία κριθεί άγονη θα επαναληφθεί στις 28/11/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00πμ στα γραφεία της Σχολικής επιτροπής οδός Επτά Πλατανίων – Αρ. Ζάχου.

 

ΑΡΘΡΟ 2ο

Η μίσθωση θα είναι για 4 τέσσερα χρόνια και θα αρχίζει με την υπογραφή της συμβάσεως μισθώσεως, η οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε δέκα ήμερες από τη γνωστοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της ολοκληρώσεως της προβλεπομένης από το Νόμο εγκριτικής διαδικασίας για το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Το οίκημα βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδας Κάτω Λεχωνίων στη πλατεία Καβούρα έναντι του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου, έχει επιφάνεια ισογείου 44,32. τ. μ. και ορόφου 49,90 τ.μ, αποτελούμενο για κάθε όροφο από τέσσερα δωμάτια και ενός λουτροκαμπινέ. Θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως γραφείο – χώρος διοργάνωσης πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεωνέδρα νομικών προσώπων, των οποίων οι σκοποί συνάδουν με την εκπαίδευση, την πνευματική και εκπολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής κλπ. Ο τελευταίος πλειοδότης είναι υποχρεωμένος να δηλώσει υπεύθυνα ότι το προορίζει για τη χρήση που αναφέρεται παραπάνω, απαγορευμένης της αλλαγής της χρήσης, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του εκμισθωτή.

Επίσης στο ισόγειο του οικήματος φιλοξενείται και θα παραμείνει το Αγροτικό Ιατρείο της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδας Κάτω Λεχωνίων επειδή προσφέρει αναγκαίες υπηρεσίες στην Τοπική Κοινωνία. Ο χώρος που χρησιμοποιείται από το Αγροτικό Ιατρείο είναι στο ισόγειο τα δύο δωμάτια και το λουτρό.

Άρα στην δημοπρασία θα εκμισθωθούν, στο ισόγειο τα δύο δωμάτια και όλος ο πρώτος όροφος.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Για να γίνει δεκτός όποιος επιθυμεί στη δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει:

 1. Φορολογική Δημοτική Ενημερότητα

 2. Γραμμάτιο παρακαταθέσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας ποσού ίσου με το 10% ενός (1) έτους μισθωμάτων (120,00 ευρώ) του ορίου της πρώτης προσφοράς που ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος, για εγγύηση συμμετοχής του στη δημοπρασία. Η εγγύηση επιστρέφεται σε αυτούς που θα αποκλειστούν από τη διαδικασία αμέσως μετά την ανακήρυξη του τελευταίου πλειοδότη. Η εγγύηση του πλειοδότη στον οποίο κατακυρώθηκε η δημοπρασία θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης μισθώσεως από άλλη, καλής εκτέλεσης.

 3. Αξιόχρεο εγγυητή που θα υπογράψει μαζί με τον πλειοδότη τα πρακτικά της δημοπρασίας και μετά από νόμιμη έγκριση της, τη σχετική σύμβαση μισθώσεως.

Ο εγγυητής αυτός θα είναι αλληλέγγυος και εις ολόκληρον υπεύθυνος μαζί με το μισθωτή για την εκπλήρωση των όρων της συμβάσεως, παραιτούμενος του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως.

Εάν ο μισθωτής θελήσει να παρουσιάσει άλλον εγγυητή που θα εγκριθεί από την Επιτροπή Δημοπρασίας κατά την υπογραφή της συμβάσεως μισθώσεως, θα ευθύνεται κατά τον ίδιο τρόπο απέναντι στη Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης Δ. Βόλου, με εκείνον που έχει υπογράψει το πρακτικό της Δημοπρασίας.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των100 σύμφωνα με το τελευταίο συμφωνητικό της πρώην Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λεχωνίων .

Το μηνιαίο μίσθωμα του οικήματος «ΤΟΠΑΛΕΙΟ», όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, θα αναπροσαρμόζεται ετησίως στο 75% της μεταβολής του Δ.Τ.Κ που ορίζεται από την ΕΣΥΕΑ .

Επιπλέον, ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή ολοκλήρου του χαρτοσήμου 3,6% επί του μηνιαίου μισθώματος.

Σε περίπτωση που ο μισθωτής παραμείνει στη χρήση του μισθίου πέραν της συμβατικής διάρκειας για οιονδήποτε λόγο, τότε ο μισθωτής θα υποχρεούται στην πληρωμή του μηνιαίου μισθώματος, αναπροσαρμοζόμενου κατά τα ανωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα και η δέσμευση αυτή μεταβιβάζεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους, ο τελευταίος των οποίων είναι υπεύθυνος για την προσφορά του μέχρι να του γνωστοποιηθεί η ολοκλήρωση της προβλεπομένης από το Νόμο εγκριτικής διαδικασίας, οπότε και καθίσταται οριστικός μισθωτής.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή Διεξαγωγής Δημοπρασιών, πριν από την έναρξη του διαγωνισμού και πρέπει για το λόγο αυτό να έχει νόμιμο πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για λογαριασμό του.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Το μηνιαίο μίσθωμα πλέον του χαρτοσήμου καταβάλλεται υποχρεωτικά εντός του πρώτου 10ημέρου κάθε μήνα στο λογαριασμό της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Βόλου που τηρεί στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος με αριθμό 202/540000-76 και από την σχολική επιτροπή δίνεται έγγραφη απόδειξη είσπραξης χρημάτων. Το πρώτο μίσθωμα πρέπει απαραίτητα να προκαταβληθεί.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε μορφή παραχώρηση της χρήσεως αυτού σε τρίτους. Επίσης απαγορεύεται ρητά η σιωπηρά αναμίσθωση ή υπομίσθωση του οικήματος.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Ο μισθωτής όταν λήξει ο χρόνος της μισθώσεως είναι υποχρεωμένος χωρίς να τον ενοχλήσει η εκμισθώτρια να εκκενώσει και να παραδώσει το οίκημα στην ίδια καλή κατάσταση που το παρέλαβε και ενδεχομένως το διαμόρφωσε. Επίσης να προσκομίσει εξοφλημένες αποδείξεις από ΔΕΗ, ΔΕΥΑΜΒ.

Η παράδοση θα γίνει με σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης που θα υπογράφεται από την εκμισθώτρια και από τον μισθωτή και θα καταγράφονται στο ίδιο πρωτόκολλο και οι τυχόν βλάβες ή φθορές του μισθίου.

ΑΡΘΡΟ 11Ο

Σε περίπτωση που ο μισθωτής δεν παραδίδει στην εκμισθώτρια Σχ. Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Βόλου τη χρήση του οικήματος κατά τη συμφωνηθείσα λήξη της μισθώσεως ή κατά την για οποιανδήποτε αιτία λύση της, όσο χρόνο εξακολουθεί να αρνείται την παράδοση της χρήσης, ή από αποκλειστική υπαιτιότητα του κατέστησε αυτή ανέφικτη, καταβάλλει στην εκμισθώτρια ως αποζημίωση και ποινική ρήτρα ποσό ίσο προς το διπλάσιο του ύψους του μισθώματος που κατέβαλε κατά το τελευταίο προ τη λήξεως ή λύσεως της μισθώσεως μήνα ανάλογα με το χρόνο καθυστέρησης απόδοσης του μισθίου.

Σε περίπτωση όμως που μετά από νέα δημοπρασία για την εκμίσθωση του μισθίου σε νέο μισθωτή επετεύχθη μεγαλύτερο μίσθωμα, ο παλαιός μισθωτής που παραμένει στη χρήση του μισθίου υποχρεούται να καταβάλλει στον εκμισθωτή αποζημίωση ίση προς το διπλάσιο του μισθώματος που επετεύχθη κατά την τελευταία αυτή δημοπρασία ανάλογα με το χρονικό διάστημα καθυστέρησης απόδοσης του μισθίου χωρίς να αποκλείεται και κάθε άλλη αποζημίωση του εκμισθωτή για την παραπάνω αιτία.

Η εκμισθώτρια κατά τη λήξη ή τη λύση της μισθώσεως, εφόσον ο μισθωτής δεν παραδίδει ελεύθερη τη χρήση του μισθίου, δικαιούται με τα δικά του μέσα και με δαπάνη που βαρύνει τον μισθωτή, να απομακρύνει τα υπάρχοντα σε αυτό κινητά πράγματα, των οποίων κατά τεκμήριο αμάχητο θεωρείται κύριος και νομέας ο μισθωτής, τα οποία δικαιούται είτε να αποθηκεύσει είτε να εκποιήσει είτε να τα απορρίψει ως άχρηστα, χωρίς ο μισθωτής να δικαιούται να απαιτήσει οποιαδήποτε αποζημίωση.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί την κατοχή στα όρια το οικήματος τις τυχόν υπέρ αυτού δουλείες και γενικά την καλή κατάσταση αυτού και να το προστατεύει από κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Παράλληλα υποχρεούται να τηρεί τους όρους της σύμβασης, παράβαση των οποίων συνεπάγεται τις νόμιμες κυρώσεις, (καταγγελία σύμβασης).

ΑΡΘΡΟ 13ο

Η Σχολική Επιτροπή δεν ευθύνεται απέναντι στο μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το οίκημα και της οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση (ο μισθωτής) πριν από την υπογραφή της σύμβασης και συνεπώς δεν υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση μισθωμάτων ούτε σε λύση της μίσθωσης.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Η εκμισθώτρια, κατά τη διάρκεια της μισθώσεως δεν υποχρεούται σε καμιά επισκευή ή διαρρύθμιση του οίκηματος έστω και αν είναι αναγκαία, κάθε δε δαπάνη έστω και πολυτελής που θα γίνει από τον μισθωτή για το οίκημα παραμένει μετά την οποιαδήποτε λύση της μισθώσεως σε όφελος του οικήματος υπέρ της Σχ. Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Βόλου κατά της οποίας κανένα δικαίωμα αποζημιώσεως ή αφαιρέσεως έχει ο μισθωτής.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Α. Από τη συμμετοχή του και μόνο στο διαγωνισμό αποδεικνύεται ότι ο συμμετέχων έχει επισκεφθεί το οίκημα και έχει διαπιστώσει ότι όλες οι εγκαταστάσεις του οικήματος είναι σε καλή κατάσταση και λειτουργούν, υποχρεούται δε ο μισθωτής να διατηρήσει αυτές και ολόκληρο το οίκημα σε άριστη κατάσταση, διαφορετικά υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης της εκμισθώτριας, υπέρ του οποίου και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή που έχει δοθεί.

Β. Η Σχ. Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Βόλου δεν έχει καμία υποχρέωση για πρόσθετες εργασίες βελτίωσης, διαρρύθμισης καλλωπισμού κ.λ.π. Εξάλλου οποιαδήποτε βλάβη στο οίκημα χώρο θα αποκαθιστά ο μισθωτής με δικά του έξοδα.

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στο διαγωνισμό δηλώνει ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της παρούσης.

Γ. Στην περίπτωση που διαπιστωθούν από την Σχ. Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Βόλου, ζημιές ή φθορές που οφείλονται σε κακή χρήση η ανεπαρκή συντήρηση ή τέλος κάθε είδους λειτουργικές ανωμαλίες του οικήματος, έστω και αν εμφανίζονται για πρώτη φορά, θα καλείται ο μισθωτής έγγραφα να προβαίνει ο ίδιος σε ορισμένο χρονικό διάστημα με δικά του έξοδα στην αποκατάσταση των ζημιών και φθορών που θα διαπιστωθούν.

Δ. Αν η προθεσμία που έχει ταχθεί στο μισθωτή περάσει άπρακτη και εξακολουθεί αυτός να αρνείται την αποκατάσταση των ζημιών και φθορών του μισθίου, είναι δυνατόν η εκμισθώτρια να προβεί για λογαριασμό και σε βάρος του μισθωτή, στην εκτέλεση των επισκευών, οπότε στην περίπτωση αυτή, η σχετική δαπάνη είναι δυνατόν να εισπραχθεί προκαταβολικά από την εγγυητική επιστολή του μισθωτή, αφού εκδοθεί καταλογιστική απόφαση από την Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Βόλου.

Ε. Συνομολογείται ρητά ότι άρνηση του μισθωτή να συμμορφωθεί στην πιο πάνω εντολή της Σχ. Επιτροπής του Δήμου για αποκατάσταση των ζημιών αποτελεί λόγω καταγγελίας της συμβάσεως με όλες τις σχετικές σε βάρος του μισθωτή συνέπειες που επέρχονται από αυτή.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Ο τελευταίος πλειοδότης είναι υποχρεωμένος, όταν του γνωστοποιηθεί η ολοκλήρωση της προβλεπόμενης από το Νόμο εγκριτικής διαδικασίας του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να καταθέσει στη Σχ. Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Βόλου, γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας ποσού ίσου με το 10% ενός έτους μισθωμάτων του επιτευχθησομένου μηνιαίου μισθώματος, ως εγγύηση καλής εκτέλεσης και εκπληρώσεως των όρων της μισθώσεως από τον μισθωτή.

Η εγγυητική αυτή επιστολή θα παραμείνει στη διάθεση της εκμισθώτριας τουλάχιστον μέχρι τη λήξη της μίσθωσης και πάντως έως ότου εκπληρωθούν από το μισθωτή στο ακέραιο οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνει με τη διακήρυξη αυτή και τη σύμβαση μισθώσεως, όπως μισθώματα, ΔΕΗ, ΥΔΡΕΥΣΗ κ.λ.π. Σε διαφορετική περίπτωση θα καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής με απόφαση του ΔΣ της για παράβαση όρου της συμβάσεως. Η δημοσίευση της περίληψης της δημοπρασίας επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.

ΑΡΘΡΟ 17Ο

Η έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας και η κατακύρωση του αποτελέσματος στον τελευταίο πλειοδότη ανήκουν στην ελεύθερη κρίση του Δ. Σ. της Σχ. Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δ. Βόλου

ΑΡΘΡΟ 18Ο

Αν το αποτέλεσμα της δημοπρασίας είναι ασύμφορο, η Επιτροπή Διεξαγωγής Δημοπρασιών μπορεί να μην το εγκρίνει, οπότε η δημοπρασία θα επαναληφθεί στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος.

ΑΡΘΡΟ 19Ο

Ο τελευταίος πλειοδότης είναι υποχρεωμένος μαζί με τον εγγυητή να υπογράψουν τη σύμβαση μισθώσεως, μέσα σε (10) δέκα ημέρες από τη γνωστοποίηση σε αυτόν του αποτελέσματος της δημοπρασίας, διαφορετικά, το Δ.Σ. της Σχ. Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δ. Βόλου θα κηρύξει αυτόν έκπτωτο, οπότε η εγγύηση που έχει καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 4, καταπίπτει υπέρ αυτής χωρίς δικαστική μεσολάβηση και γίνεται επαναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του, οι οποίοι υποχρεούνται ο καθένας αδιαίρετα και σε ολόκληρο, να αποκαταστήσουν την Σχολική Επιτροπή :

α) για τα μισθώματα που θα χάσει από την αιτία αυτή στη διάρκεια του χρόνου από τη γνωστοποίηση στον παραπάνω της ολοκληρώσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας εκείνης μέχρι της εγκαταστάσεως του μισθωτού ύστερα από νέα δημοπρασία και β ) για κάθε διαφορά που θα είναι μικρότερη μεταξύ της νέας και της προηγούμενης δημοπρασίας.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της συμβάσεως, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, και επίσης η καθυστέρηση του μισθώματος για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και αν οφείλεται έχει σαν αποτέλεσμα τη λύση της μισθώσεως και την απομάκρυνση του μισθωτή με την προβλεπόμενη, από τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, διαδικασία..

ΑΡΘΡΟ 21ο

Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται από την πληρωμή του ενοικίου αν δεν έκανε χρήση του οικήματος χωρίς υπαιτιότητα του εκμισθωτή.

Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα μείωσης του μισθώματος για βλάβη από θεομηνία ή άλλη οποιαδήποτε αιτία που τυχόν θα επέλθει μετά την κατακύρωση.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Περίληψη της διακήρυξης  να δημοσιευτεί στην εφημερίδα Ταχυδρόμος και θα αναρτηθεί ολόκληρη για ένα δεκαήμερο στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε Αρτέμιδος στα Άνω Λεχώνια, στην Σχολική Μονάδα, στην Σχολική Επιτροπή καθώς επίσης και στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Δήμου http://www.volos.gr.

Η πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δήμου Βόλου 

Κότογλου Δέσποινα

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia