Ανακοίνωση πρόσληψης ενός (1) Εδικού Συνεργάτη με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) για την υποστήριξη του Γραφείου Δημάρχου σε θέματα Επικοινωνιακής Πολιτικής και Επικοινωνιακού Προγραμματισμού

Δημοσιεύτηκε στις 12 Απριλίου th, 2018 στις 08:09 Εκτύπωση Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Δ Η Μ Ο Σ  Β Ο Λ Ο Υ

Ο  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                                      

                                            Βόλος    11/4/2018

                                            Αρ. Πρωτ. : 31434

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμαρχος Βόλου, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 163 Ν. 3584/2007, γνωστοποιεί την πρόσληψη ενός Ειδικού Συνεργάτη με σύμβαση ΙΔΟΧ για την υποστήριξη του Γραφείου Δημάρχου σε θέματα επικοινωνιακής πολιτικής και επικοινωνιακού προγραμματισμού (σχεδιασμός πολιτικών επικοινωνίας, προβολή και προώθηση των δραστηριοτήτων του Δήμου  με τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας, αξιολόγηση επικοινωνιακών δράσεων, ανατροφοδότηση και βελτίωση επικοινωνιακής πολιτικής κ.λ.π. ).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1.- Τα γενικά προσόντα των άρθρων 11-17 Ν. 3584/2007

2.- Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, συναφές με την προς πλήρωση θέση, ήτοι με κύριο επιστημονικό αντικείμενο την Επικοινωνία.

3.- Επαρκείς γνώσεις με βάση το αντικείμενο σπουδών ή εμπειρία σε ανάλογα αντικείμενα.

4.- Τουλάχιστον καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση.
 2. Βιογραφικό σημείωμα.
 3. Τίτλος σπουδών.
 4. Πτυχίο αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου Lower
 5.  Αποδεικτικά εμπειρίας ή επαρκούς γνώσης ( βάσει του αντικειμένου σπουδών) σε ανάλογα αντικείμενα.
 6. Υπεύθυνη δήλωση, όπου θα δηλώνεται ότι κατά τη διάρκεια της απασχόλησης στη θέση του Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου  δε θα ασκείται ελεύθερο επάγγελμα.
 7. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

       Σχετικές αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στον Δήμο Βόλου (Δημοτικό Κατάστημα Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας – Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού – Λεωφόρος Ειρήνης 131) μέχρι και την Παρασκευή 20-4-2018 και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, που θα συνοδεύονται από τα πιο πάνω απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται καθημερινά από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου, στα τηλέφωνα 24213 53150 και  24213 53122.

                                                                               

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ

 

 

 

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia