Πρόσκληση υποβολής προσφορών για απευθείας ανάθεση μέσω διαπραγμάτευσης της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια πλαστικών επαναφερόμενων οριοδεικτών”

Δημοσιεύτηκε στις 16 Απριλίου th, 2018 στις 12:55 Εκτύπωση Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Βόλος, 16 Απριλίου 2018

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                      Αριθμ. Πρωτ. : 32622

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Μικρασιατών 81, Κτίριο Σπίρερ

Ταχ. Κωδ.: 38333

Πληροφορίες: Ελένη Βήλου

Τηλέφωνο: 2421356802

Email: volosmobility@gmail.com

 

 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για απευθείας ανάθεση μέσω διαπραγμάτευσης της προμήθειας με τίτλο

Προμήθεια πλαστικών επαναφερόμενων οριοδεικτών”

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Η Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας, προτίθεται να προμηθευτεί διακόσια (200) τεμάχια πλαστικών επαναφερόμενων οριοδεικτών για τις ανάγκες σήμανσης των οδών του Δήμου Βόλου.

Συγκεκριμένα:

Α/Α

Περιγραφή

CPV

Μονάδα μέτρησης

Ποσότητα

Ενδεικτι-κή τιμή μονάδος

Σύνολο €

1

Πλαστικοί επαναφερόμε-νοι οριοδείκτες

34922100-7

τεμ

200

14,00

2.800,00 €

Σύνολο

2.800,00 €

Φ.Π.Α 24%

672,00 €

Γενικό σύνολο

3.472,00 €

Οι επαναφερόμενοι ελαστικοί κυλινδρικοί στύλοι (κολονάκια-οριοδείκτες) θα είναι από ανθεκτικό πλαστικό PU με ενιαία βάση-στέλεχος (μονοκόμματη κατασκευή) που θα παρουσιάζει μεγάλη αντοχή σε καιρικές συνθήκες και υψηλή αντοχή στη θραύση κατά τη σύγκρουση με δυνατότητα επαναφοράς στην κατακόρυφη θέση και αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στα οχήματα. Θα έχουν ύψος 45 εκ. Και διάμετρο 8 εκ. Θα διαθέτουν δυο (2) αντανακλαστικές ταινίες υψηλής ανακλαστικότητας τύπου ΙΙ αργυρόλευκου χρώματος για την επίτευξη ορατότητας κυρίως τη νύχτα. Περιλαμβάνονται τα υλικά στήριξης (ούπα, ροδέλες και στριφόνια 14αρας πάνω κεφαλής και μήκους 13-15 εκ.)

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την οικονομική τους προσφορά:

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:

- δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους του αρθρ. 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016

Α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Β) δωροδοκία

Γ) απάτη

Δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες

Ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων

Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) & προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

και σύμφωνα με το αρθρ. 73 παρ. 2 του Ν. 4412/2016

- ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους

- ότι είναι ενήμεροι ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) σε όλους τους οργανισμούς ασφάλισης που υπάγονται

Το ενδεικτικό κόστος του ανωτέρω δεν θα υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα δυο ευρώ (3.472,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα επιβαρύνει τον κωδικό 70.6662.701 “Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων” του Δήμου Βόλου. Η διάθεση πίστωσης αποφασίσθηκε με την υπ’ αρ. 190/2018 (ΑΔΑ: ΩΚΜΤΩ96-ΦΥΖ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Βόλου.

Έχοντας υπόψιν τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν κλειστές οικονομικές προσφορές στα γραφεία της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας (Μικρασιατών αρ. 81, Κτίριο Σπίρερ) έως και τη Δευτέρα 23-4-2018 και ώρα 12:00.

Πληροφορίες θα παρέχονται στο τηλέφωνο 2421356802 (Ελ. Βήλου).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

& ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΕΡΒΑΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

  • RSS
  • Newsletter
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Pinterest
  • YouTube
  • 104.6fm
  • Wikipedia