Διακήρυξη Δημοπρασίας εκποίησης εγκαταλελειμμένων οχημάτων

Posted on 5 June th, 2018 in 11:34 Εκτύπωση Printing

 

GREEK REPUBLIC

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                         Βόλος 30 . 05 . 2018

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                                                  Αριθμ. first. 45809

N / DEPARTMENT OF FINANCE

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

The Mayor of Volos

Declares that:

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκποίηση εκατό (100) περίπου εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από σημεία του διευρυμένου Δήμου Βόλου, με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Ο.Τ.Κ.Ζ.(Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής) για χρονικό διάστημα ενός (1) year , ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.000€.

The auction will be held on 11 June day Monday at 12:00 pm. του έτους 2018, στο Κεντρικό Δημαρχείο, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών, η οποία έχει ορισθεί με την υπ’ αριθμ.7/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου.

The submission of the documents will be made to 09:00 am. the same day.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν ως εγγύηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σ’ αυτό, from him who wants to take part in the auction, amount 400 euro in favor of the Municipality of Volos.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Τμήμα Δημοτικών Προσόδων του Δήμου, which the parties may be inspected during business hours, tel. 24213 50108-115.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΝ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ADS

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

Set as default language
  • RSS
  • Newsletter
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Pinterest
  • YouTube
  • 104.6fm
  • Wikipedia