Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών δικτύων Δημοτικού φωτισμού 2018»

Δημοσιεύτηκε στις 6 Ιουνίου th, 2018 στις 13:33 Εκτύπωση Εκτύπωση

«ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς να συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό»

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Βόλος, 06-06-2018
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                            Αρ. Πρωτ.: 47971
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Δήμος Βόλου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του
έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ
2018» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση της συγγραφής
υποχρεώσεων και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου
στην ηλεκτρονική διεύθυνση (http://dimosvolos.gr, Εφημερίδα της Υπηρεσίας / Διαγωνισμοί
– Προμήθειες – Συμβάσεις / Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών/Ιούνιος 2018 ), εκτός από το έντυπο
οικονομικής προσφοράς, το οποίο διατίθεται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, οδός
Μικρασιατών 81-Μακρινίτσης (κτίριο Σπίρερ), Τ.Κ. 38333, Βόλος, Πληροφορίες: Τμήμα
Ποιοτικού Ελέγχου & Τεχνικής Διαχείρισης, τηλ.: 24210 97503 – 94034 – 94037, κατόπιν
έγγραφης αιτήσεως έως 14-06-2018.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19-06-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης
παραλαβής προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλου
(Μικρασιατών 81 – κτίριο «Σπίρερ») και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο
ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν.4412/2016.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. τάξης Α1 &
άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, καθώς και στα αντίστοιχα Μητρώα Περιφερειακών
Ενοτήτων (πρώην Νομαρχιακών Μητρώων).
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής
ύψους 807,00 €.
6. Χρηματοδότηση: ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ.
7. Προθεσμία εκτέλεσης έργου: οκτώ (08) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

ΠΕΡΙΛΗΨΗΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΑΔΑΜ_signed

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΤΕΥΔΤΕΥΔ

 

ΤΕΥΔ.doc

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

  • RSS
  • Newsletter
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Pinterest
  • YouTube
  • 104.6fm
  • Wikipedia