Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών δικτύων Δημοτικού φωτισμού 2018»

Posted on 6 June th, 2018 in 13:33 Εκτύπωση Printing

«ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς να συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό»

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Βόλος, 06-06-2018
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                            Αρ. Prot: 47971
Municipality of Volos
N / TECHNICAL SERVICES DIVISION

SUMMARY INQUIRY

1. The Municipality of Volos, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του
project «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ
2018» Spending budget 50.000,00€ including VAT.
2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση της συγγραφής
υποχρεώσεων και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου
στην ηλεκτρονική διεύθυνση (http://dimosvolos.gr, Service Journal / Διαγωνισμοί
– ΠρομήθειεςΣυμβάσεις / Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών/Ιούνιος 2018 ), εκτός από το έντυπο
financial bid, το οποίο διατίθεται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, street
Μικρασιατών 81-Μακρινίτσης (building Spirer), PC. 38333, Volos, Information: Section
Quality Control & Technical Management, tel: 24210 97503 – 94034 – 94037, κατόπιν
έγγραφης αιτήσεως έως 14-06-2018.
3. The contest will be held on 19-06-2018, Tuesday at 10 am. (ώρα λήξης
παραλαβής προσφορών) at the offices of the Technical Department of the Municipality of Volos
(Mikrasiaton 81 - Building "Spirer") και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο
ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν.4412/2016.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. τάξης Α1 &
άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, καθώς και στα αντίστοιχα Μητρώα Περιφερειακών
Ενοτήτων (πρώην Νομαρχιακών Μητρώων).
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής
height 807,00 €.
6. Χρηματοδότηση: ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ.
7. Deadline Project: eight (08) months after signing the contract.
8. The result of the auction will be approved by the Economic Commission.

ABSTRACTΠΕΡΙΛΗΨΗ

DECLARATIONΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΑΔΑΜ_signed

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

BUDGETΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

TECHNICAL DESCRIPTIONΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

INVOICEΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΤΕΥΔΤΕΥΔ

 

ΤΕΥΔ.doc

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

Set as default language
  • RSS
  • Newsletter
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Pinterest
  • YouTube
  • 104.6fm
  • Wikipedia