ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Δημοσιεύτηκε στις 11 Ιουνίου th, 2018 στις 12:35 Εκτύπωση Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                                   Bόλος 11 / 6 /2018
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                                                           Αριθ. Πρωτ.:49381
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Βασιλείου Απ.
Τηλέφωνο: 2421350101
ΦΑΧ :2421097610

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 

Ο Δήμος Βόλου προτίθεται να αναθέσει, για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Πρασίνου, την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής αρδευτικών εγκαταστάσεων.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

           ΤΙΜΗ              χωρίς Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΟ

1

ΛΑΣΤΙΧΑ Φ16/6Atm

Μέτρα

400

0,14

56,00

2

ΛΑΣΤΙΧΑ Φ20/6Atm

>>

250

0,18

45,00

3

ΛΑΣΤΙΧΑ Φ16/0,40 σταγ.

>>

400

0,15

60,00

4

ΤΑΦ RAKOR Φ16/ 3/4”

Τεμάχια

200

0,70

140,00

5

ΓΩΝΙΕΣ RAKOR Φ16/ 1/2”

>>

200

0,50

100,00

6

ΓΑΝΤΖΟΙ ΕΔΑΦΟΣΤΕΡΕΩΣΕΩΣ Φ16-20

>>

500

0,10

50,00

7

ΦΡΕΑΤΙΑ JAMBO

>>

5

28,00

140,00

8

POP UP PGP HUNTER

>>

100

8,00

800,00

9

POP UP PS 12A

>>

100

2,50

250,00

10

POP UP PS 10A

>>

100

2,50

250,00

11

POP UP US 410 RAINBIRD

>>

100

3,50

350,00

12

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ CALGON 7001 D ΠΛΗΡΩΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΙ

>>

10

60,00

600,00

13

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 9V 4 ΣΤΑΣΕΩΝ

>>

10

50,00

500,00

14

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 9V 6 ΣΤΑΣΕΩΝ

>>

10

55,00

550,00

15

ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 5Χ1,5

Μέτρα

100

1,05

105,00

16

ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3Χ1,5

>>

100

1,00

100,00

17

Η/Β 11/2” RP

Τεμάχια

2

35,00

70,00

18

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 9V

>>

50

3,00

150,00

19

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 1,5V 2A

>>

20

0,75

15,00

20

ΤΕΦΛΟΝ ΤΑΙΝΙΑ 19mmX15mX0,20mm

>>

200

1,20

240,00

21

ΤΕΦΛΟΝ ΝΗΜΑ 150m/τεμ.

>>

10

7,00

70,00

ΣΥΝΟΛΟ

4.641,00

Φ.Π.Α. 24%

1.113,84

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

5.754,84

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6662.001 του προϋπολογισμού του έτους 2018.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την οικονομική τους προσφορά :
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:
• Ότι είναι ενήμεροι ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) σε όλους τους οργανισμούς ασφάλισης που υπάγονται.
• Ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
• Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για ένα από τους ακόλουθους λόγους του άρθ. 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 (συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα πρωτότυπα των παραπάνω δικαιολογητικών στο Τμήμα Προμηθειών πριν την απόφαση ανάθεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν τις προσφορές τους στην Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου Βόλου – Τμήμα Προμηθειών, Πλατεία Ρήγα Φεραίου, ΤΚ 38333 ΒΟΛΟΣ, έως την Τετάρτη 13/06/2018 και ώρα 14:00μμ., σε κλειστό φάκελο, με τα πλήρη στοιχεία της επωνυμίας του ενδιαφερομένου και τον τίτλο της πρόσκλησης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της. Κάθε προσφορά θα πρέπει να πρωτοκολλείται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Βόλου. Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή σε κάθε είδος.

 

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
του Τμήματος Προμηθειών

Ζηνοβία Καντόλα

 

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

  • RSS
  • Newsletter
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Pinterest
  • YouTube
  • 104.6fm
  • Wikipedia