ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΡΦΗΣ

Δημοσιεύτηκε στις 12 Ιουλίου th, 2018 στις 13:06 Εκτύπωση Εκτύπωση

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                                     Bόλος 12 / 7/2018
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                                                             Αριθ. Πρωτ.: 59518
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Βασιλείου Απ.
Τηλέφωνο: 2421350101
Email: a.vasiliou@volos.gr
ΦΑΧ :2421097610

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΡΦΗΣ

Ο Δήμος Βόλου προτίθεται να αναθέσει,για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Πρασίνου, την προμήθεια τύρφης εμπλουτισμένης 20-40 σε συσκευασία των 6.000 λίτρων,14 συσκευασίες.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ χωρίς ΦΠΑ (€)

ΣΥΝΟΛΟ

(€)

1

Τύρφη εμπλουτισμένη 20-40 σε συσκευασία των 6.000 lit

14

270,00

3.780,00

Σύνολο

 3.780,00

ΦΠΑ 24%

907,20

Γενικό σύνολο

4.687,20

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6693.003 του προϋπολογισμού του έτους 2018.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την οικονομική τους προσφορά :
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:
• Ότι είναι ενήμεροι ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) σε όλους τους οργανισμούς ασφάλισης που υπάγονται.
• Ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
• Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για ένα από τους ακόλουθους λόγους του άρθ. 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 (συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα πρωτότυπα των παραπάνω δικαιολογητικών στο Τμήμα Προμηθειών πριν την απόφαση ανάθεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν τις προσφορές τους στην Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου Βόλου – Τμήμα Προμηθειών, Πλατεία Ρήγα Φεραίου, ΤΚ 38333 ΒΟΛΟΣ, έως την Τετάρτη 18/07/2018 και ώρα 13:00μμ., σε κλειστό φάκελο, με τα πλήρη στοιχεία της επωνυμίας του ενδιαφερομένου και τον τίτλο της πρόσκλησης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της. Κάθε προσφορά θα πρέπει να πρωτοκολλείται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Βόλου. Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.

 

Η Προϊσταμένη
του Τμήματος Προμηθειών

Αρετή Κεχαΐδου

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

  • RSS
  • Newsletter
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Pinterest
  • YouTube
  • 104.6fm
  • Wikipedia