ΑΚΥΡΟ – Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τις «Εργασίες ελαιοχρωματισμών σχολικών κτιρίων»

Δημοσιεύτηκε στις 13 Ιουλίου th, 2018 στις 14:05 Εκτύπωση Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Βόλος 13 – 07 -2018
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                             Αρ. Πρωτ.: 59873
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY

ΑΚΥΡΟ


Ο Δήμαρχος Βόλου διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 για την υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες
ελαιοχρωματισμών σχολικών κτιρίων» για τo έτος 2018, προϋπολογισμού 70.998,68 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
1. Εγγύηση συμμετοχής: Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.
4412/2016, η εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται.
2. Η υπηρεσία χρηματοδοτείται από τακτικά έσοδα.
3. Τα τεύχη του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου στην διεύθυνση: http://
http://www.dimosvolos.gr, (Εφημερίδα της Υπηρεσίας/Διαγωνισμοί-Προμήθειες-Συμβάσεις/Δ/νση
Τεχνικών Υπηρεσιών/Ιούλιος 2018).
4. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 26η Ιουλίου 2018, ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης
προσφορών), κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής
Διαγωνισμού.
Οι προσφορές όπως και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα της
δημοπρασίας πρέπει να έχουν συνταχθεί ή μεταφραστεί στην Ελληνική Γλώσσα (όπως αναφέρονται
στην διακήρυξη).
5. Xρόνος ισχύος προσφορών: 6 μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
6. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης καταβάλλονται από τον ανάδοχο στο Ταμείο του Δήμου Βόλου.
7. Η Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην ημερήσια εφημερίδα ¨ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ¨.

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

  • RSS
  • Newsletter
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Pinterest
  • YouTube
  • 104.6fm
  • Wikipedia