Επαναπροκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Τοποθέτηση εορταστικού φωτισμού Δήμου Βόλου έτους 2018»

Δημοσιεύτηκε στις 7 Σεπτεμβρίου th, 2018 στις 08:47 Εκτύπωση Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Βόλος 06 – 09 -2018
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                      Αρ. Πρωτ.: 73654
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018″

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 100.000,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Ο Δήμαρχος Βόλου

επαναπροκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018» προϋπολογισμού 100.000,00 ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α.
1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ 81 (ΚΤΙΡΙΟ
ΣΠΙΡΕΡ), 2ος όροφος, – GR 38 333, Βόλος, Ελλάδα – τηλ: + 30 24210 64931 – fax: + 30 2421023492 -
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: t.papageorgiou@volos-city.gr, Ιστοσελίδα: http://dimosvolos.gr, αρμόδιος για
πληροφορίες Ιωάννης Παπαγεωργίου, τηλ: 24210 97504.
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη
διεύθυνση διαδικτύου http://www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου

http://dimosvolos.gr.

3. Κωδικός CPV: 45317000-2
4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η τοποθέτηση και αποξήλωση
(μετά το πέρας των εορτών) του εορταστικού στολισμού του Δήμου Βόλου.
5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές.
6. Η διάρκεια της Σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού ή από την
ημερομηνία που ορίζεται σε αυτό και λήγει είτε σε δήλη ημερομηνία ή προθεσμία είτε, εφόσον
υπάρχουν ενδιάμεσα επιμέρους παραδοτέα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην από 20-08-2018
Τεχνική Περιγραφή και την Συγγραφή Υποχρεώσεων στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι & ΙΙ της Διακήρυξης.
7. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
Ειδικά οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι
στο ΜΕΕΠ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (άρθρο 2.2.1 της Διακήρυξης).
8. Εγγύηση συμμετοχής: κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.612,90 ευρώ (2% της συνολικής
εκτιμώμενης αξίας της προμήθειας χωρίς το ΦΠΑ) σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2 της Διακήρυξης.
9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπηρεσίας με αντίστοιχη
κατάθεση εγγυητικής επιστολής.
10. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη http://www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 4η Οκτωβρίου 2 0 1 8 και ώρα 10:00 π.μ. ημέρα Πέμπτη. Η ημέρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 10η Σεπτεμβρίου 2 0 1 8, ημέρα Δευτέρα και η ώρα έναρξης είναι η 08:00 π.μ. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι 28 η Σεπτεμβρίου 2 0 1 8, ημέρα Παρασκευή και η ώρα λήξης είναι η 15.00.
12. Χρόνος ισχύος προσφορών: έξι (6) μήνες από την επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού.
13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με: Κ.Α. : 20.7335.123 με ποσό 100.000,00 Ευρώ από Ανταποδοτικά έσοδα, σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Βόλου. Η με αρ. 1320/ 2018 Π.Α.Υ. εγκρίθηκε με την αριθ. 208/2018 απόφαση της Ο.Ε.
15. Προδικαστικές προσφυγές: Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3.4. της Διακήρυξης του Διαγωνισμού.
16. Δημοσιεύσεις: Η προκήρυξη καθώς και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 63939.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα Εφημερίδα Τοπική Ημερήσια ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, Εφημερίδα Τοπική Ημερήσια ΜΑΓΝΗΣΙΑ, Εφημερίδα Εβδομαδιαία ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ.
Η προκήρυξη αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
17. Έξοδα δημοσιεύσεων: Η δαπάνη των δημοσιεύσεων του διαγωνισμού στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε η υπηρεσία.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)ΠΕΡΙΛΗΨΗ (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔΤΕΥΔ

 

ΤΕΥΔ σε μορφή doc

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

  • RSS
  • Newsletter
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Pinterest
  • YouTube
  • 104.6fm
  • Wikipedia