Πρόσκληση κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες Έργων του Δήμου, έτους 2019

Δημοσιεύτηκε στις 9 Ιανουαρίου th, 2019 στις 13:38 Εκτύπωση Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Bόλος 09 -01– 2019
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                  Αρ. Πρωτ: 1827
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Μικρασιατών 81-Μακρινίτσης
Κτίριο Σπίρερ, Τ.Κ. 38333, Βόλος
Πληροφορίες : κ. Ελισσάβετ Μαϊπά
Τηλέφωνο : 24210 94034
Φαξ : 24210 23492
E-mail : emaipa@volos-city.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες Έργων του Δήμου, έτους 2019.
(Άρθρο 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016)

Ο Δήμος Βόλου, διά της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες Έργων με την διαδικασία της απ’ευθείας ανάθεσης) μέσω Δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για το έτος 2019 καλεί
τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 και 6 του Ν. 4412/2016 (απ’ ευθείας ανάθεση μέχρι 20.000 €) και την Υπουργική Απόφαση ΔΝΣγ/οικ. 15299/ΦΝ 466/2.3.2017 (ΦΕΚ 900 Β/17.3.2017) για την επιλογή αναδόχων σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες έργων:
1. Οικοδομικών
2. Λιμενικών
3. Ηλεκτρομηχανολογικών
να υποβάλουν εντός είκοσι (20) ημερών από τη παρούσα ανακοίνωση, σχετική αίτηση και, υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτονται στην παρούσα) είτε ηλεκτρονικά ψηφιακά υπογεγραμμένα (απαιτείται σε συνημμένο ηλεκτρονικό αρχείο σκαναρισμένο το εργοληπτικό Πτυχίο ΜΕΕΠ ή η Βεβαίωση εγγραφής στα Περιφερειακά Μητρώα (πρώην Νομαρχιακά Μητρώα) στο e-mail: gtexn@volos-city.gr έως και την 30η Ιανουαρίου 2019, είτε θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου {(Διεύθυνση: Μικρασιατών 81-Μακρινίτσης (κτίριο Σπίρερ), ΤΚ 38333, Βόλος, τηλ: 2421094020} προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού τους πτυχίου Μ.Ε.Ε.Π. ή Βεβαίωση εγγραφής στα Περιφερειακά Μητρώα (πρώην Νομαρχιακά Μητρώα).
Το εργοληπτικό τους πτυχίο Μ.Ε.Ε.Π. ή η Βεβαίωση εγγραφής στα Περιφερειακά Μητρώα (πρώην Νομαρχιακά Μητρώα) να είναι σε ισχύ και το οποίο αποδεικνύει ότι έχουν τα απαραίτητα προσόντα για να συμπεριληφθούν στον υπό σύνταξη κατάλογο.

Τα παραπάνω υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, έξω από τον οποίο θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου και τα εξής:
«ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016» είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου), είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, έως και την 30η Ιανουαρίου 2019.
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου http://dimosvolos.gr.
Συνημμένα:

1. Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΙΤΗΣΗ
2. Υπεύθυνη Δήλωση ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ


κ.α.α.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΝ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

  • RSS
  • Newsletter
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Pinterest
  • YouTube
  • 104.6fm
  • Wikipedia