ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών Δήμου Βόλου 2019

Δημοσιεύτηκε στις 21 Φεβρουαρίου st, 2019 στις 13:04 Εκτύπωση Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Bόλος 21 -02– 2019

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ   Αρ. Πρωτ: 15841

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες : κ. Ελισσάβετ Μαϊπά
Ταχ. Δ/νση : Μικρασιατών 81-Μακρινίτσης
Κτίριο Σπίρερ, 38333, Βόλος
Τηλέφωνο : 24210 94034
Φαξ : 24210 23492
E-mail : emaipa@volos-city.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών του Δήμου, έτους 2019.
(Άρθρο 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016)

Ο Δήμος Βόλου, διά της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών με την διαδικασία της απ’ευθείας ανάθεσης) μέσω Δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για το έτος 2019
καλεί
τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 και 6 του Ν. 4412/2016 (απ’ ευθείας ανάθεση μέχρι 20.000 €) και την Υπουργική Απόφαση ΔΝΣγ/οικ. 15299/ΦΝ 466/2.3.2017 (ΦΕΚ 900 Β/17.3.2017) για την επιλογή αναδόχων στην παρακάτω κατηγορία μελετών:
 (11) Μελέτες Λιμενικών Έργων
να υποβάλουν εντός είκοσι (20) ημερών από τη παρούσα ανακοίνωση, σχετική αίτηση και, υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτονται στην παρούσα), προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο του μελετητικού τους Πτυχίου, είτε ηλεκτρονικά ψηφιακά υπογεγραμμένα με θέμα «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016» στο e-mail: gtexn@volos-city.gr, είτε θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου {(Διεύθυνση: Μικρασιατών 81-Μακρινίτσης (κτίριο Σπίρερ), ΤΚ 38333, Βόλος, τηλ: 2421094020} προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο του μελετητικού τους πτυχίου έως και την 14η Μαρτίου 2019.
Αν επιλεχθεί ο 1ος τρόπος, τα παραπάνω υποβάλλονται ηλεκτρονικά ψηφιακά υπογεγραμμένα {Αίτηση ψηφιακά υπογεγραμμένη, Υπεύθυνη Δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη και Πτυχίο (ηλεκτρονικό αρχείο σκαναρισμένο το Πτυχίο Μελετητή)}.
Αν επιλεχθεί ο 2ος τρόπος (hard copy), τα παραπάνω (Αίτηση, Υπεύθυνη Δήλωση και Πτυχίο) υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (ατομικά-μία αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε κάθε φάκελο), έξω από τον οποίο θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου και τα εξής:
«ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016» είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου), είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, έως και την 14η Μαρτίου 2019.
Το Μελετητικό τους τους Πτυχίο να είναι σε ισχύ και το οποίο αποδεικνύει ότι έχουν τα απαραίτητα προσόντα για να συμπεριληφθούν στον υπό σύνταξη κατάλογο.
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου http://dimosvolos.gr.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ  2019

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ
κ.α.α.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΝ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

  • RSS
  • Newsletter
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Pinterest
  • YouTube
  • 104.6fm
  • Wikipedia