ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ- ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ» 1_8_2012

Δημοσιεύτηκε στις 1 Αυγούστου st, 2012 στις 11:14 Εκτύπωση Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ν. Π. Δ. Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση :
Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη
ΤΚ 384 46 Νέα Ιωνία
Τηλ.: 2421091196


                                                                         Βόλος 20/7/2012
                                                                         Αριθ. Πρωτ: 4176


 


 


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

«ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ- ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ»
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.   Ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό (σύμφωνα με την Υπ.Απόφ. 11389/8.3.1993 – ΕΚΠΟΤΑ και το Ν.3463/2006), για δώδεκα (12) μήνες, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. οι οποίες θα κατατεθούν στoν ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του Δήμου Βόλου (κτίριο «Μεταξουργείο»), στην ταχυδρομική διεύθυνση Καραμπατζάκη με Αναπαύσεως, στην αρμόδια επιτροπή που διενεργεί τον διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπ.Απόφ. 11389/8.3.1993 – ΕΚΠΟΤΑ και το Ν.3463/2006, όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, στις 06 – 08- 2012, ημέρα Δευτέρα κι ώρα 10:00 π.μ. , για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., ενδεικτικού προϋπολογισμού 30.024,00 € (τριάντα χιλιάδες είκοσι τέσσερα ευρώ) με Φ.Π.Α., σε βάρος της με Κ.Α. 10-6481.02 πίστωσης του προϋπολογισμού του έτους 2012 , με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές της τεχνικής μελέτης (άρθρο 20 ΕΚΠΟΤΑ).
   Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά και κοινοπραξία προμηθευτών.
   Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης για τους συμμετέχοντες σε όλες τις ομάδες, ή 5% επί του ποσοστού συμμετοχής σε επιμέρους ομάδα, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.
   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τους όρους διακήρυξης, και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, από το τμήμα προμηθειών της Διεύθυνσης ΔΟΕΠΑΠ.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του Δήμου Bόλου ( Καραμπατζάκη με Αναπαύσεως) .
   Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν τον ανάδοχο.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.»
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΒΙΔΗΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

  • RSS
  • Newsletter
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Pinterest
  • YouTube
  • 104.6fm
  • Wikipedia