10η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

10η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 10
 • Συλλογικό Όργανο : Δημοτικό Συμβούλιο
 • Ημερομηνία : 2018/04/24
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Απριλίου 20th, 2018

ΒΟΛΟΣ 20/4/2018

Αρ. Πρωτ. : 34273


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ


Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 10η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη, 24 Απριλίου 2018 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  (εισηγήσεις)
1. Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 224/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούσε στην «Λήψη απόφασης για αλλαγή χρήσης του κτιρίου «Απεντομωτήριο Βόλου»».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (εισηγήσεις)
2. Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού δύο (2) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας στο Δήμο Βόλου» Κωδικός ΟΠΣ: 5000683 (Κωδ.Απόφασης:1425) λόγω παραίτησης υφιστάμενου προσωπικού.
3. Λήψη απόφασης περί αύξησης ωραρίου εργασίας από είκοσι (20) σε σαράντα ώρες (40) εβδομαδιαίως (από 4ωρη σε πλήρη απασχόληση (8ωρη)) της με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) υπαλλήλου Κουλούμπαρδου Φιλίτσας του Ευαγγέλου, ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων που απασχολείται στον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Βόλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (εισηγήσεις)
4. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018.(απόφαση Ο.Ε.)
5. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.
6. Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.
7. Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών βάσει του άρθρου 174 του Ν.3463/2006.
8. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ρύθμισης του Ν. 4483/2017 στην ΞΕΝΙΑ PALACE ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ Α.Ε.
9. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ρύθμισης του Ν. 4483/2017 στην ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
10. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ρύθμισης του Ν.4483/2017 και διαγραφή οφειλών σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006.
11. Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. (υπ” αριθμ. 33693/18-04-2018)
12. Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. (υπ” αριθμ. 33322/17-04-2018)
13. Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. (υπ” αριθμ. 33742/18-04-2018)
14. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
15. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων.
16. Λήψη απόφασης περί έγκρισης δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
17. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικού χώρου στον οικισμό Κριθαριάς της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου.
18. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στη θέση «Νταλούκα» της κτηματικής περιφέρειας της δημοτικής Κοινότητας Νέας Αγχιάλου.
19. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στη θέση «Καρασμαήλ» στην κτηματική περιφέρεια της Τοπικής Κοινότητας Αϊδινίου της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  (εισηγήσεις)
20. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης (ΠΣ) μεταξύ του Δήμου Βόλου, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠ.Ε.ΚΑ.Α.), του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ)» για την υλοποίηση του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη».
21. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 – Κ.Σ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ/ΣΠΟΡΑΔΩΝ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ««Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ)» με Κωδικό πρόσκλησης ΚΣ2/2018-2019.
22. Λήψη απόφασης για αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου Βόλου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, άξονας προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» του Υπουργείου Εσωτερικών.
23. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού κολυμβητηρίου Ν. Ιωνίας Βόλου “Β. Πολύμερος”» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 10 «Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές» του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” του ΕΣΠΑ 2014-2020.
24. Λήψη απόφασης περί έγκρισης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βόλου και του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-Δ.Η.Π.Ε.Θ.Ε. για την υλοποίηση και λειτουργία της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού κολυμβητηρίου Ν. Ιωνίας Βόλου “Β. Πολύμερος”» στο πλαίσιο του Ε.Π. “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” του ΕΣΠΑ 2014-2020.
25. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης, Παραλαβής και Πιστοποίησης Παραδοτέων των υποέργων: 1) «Κοινωνικό Παντοπωλείο» και 2) «Κοινωνικό Φαρμακείο».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (εισηγήσεις)
26. Λήψη απόφασης για την 5η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2018.
27. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού κολυμβητηρίου Ν.Ιωνίας Βόλου «Β.Πολύμερος».
28. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών δικτύων δημοτικού φωτισμού έτους 2018″ προϋπολογισμού
29. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δ.Ε. Βόλου & Ν.Ιωνίας έτους 2018″, προϋπολογισμού
30. Λήψη απόφασης περί έγκρισης μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών δικτύων φωτεινής σηματοδότησης έτους 2018» προϋπολογισμού
31. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου – Ν.Ιωνίας έτους 2017″.
32. Λήψη απόφασης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες επιθεώρησης, συντήρησης, και αναγόμωσης πυροσβεστήρων για τα σχολικά κτίρια έτους 2017 και για τα δημοτικά κτίρια έτους 2017″ για χρονικό διάστημα δύο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ  (εισηγήσεις)
33. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης επικείμενων λόγω ρυμοτόμησης του οικοπέδου με κ.α. 2012008 συνιδιοκτησίας Παπακωνσταντίνου Βασιλικής συζ. Δροσόπουλου Ελευθέριου, στο Ο.Τ. 158 της υπ” αριθμ.1/2008 Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής περιοχής «Δεξαμενή» της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου.(απόφαση
34. Λήψη απόφασης για έγκριση αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτόμησης του οικοπέδου με κ.α. 2012008 συνιδιοκτησίας Δροσόπουλου Ελευθέριου, στο Ο.Τ. 158 της υπ’ αριθ.1/2008 Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής περιοχής «Δεξαμενή» της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου.(απόφαση 50/2018 Ε.Π.Ζ.)
35. Λήψη απόφασης επί του θέματος «Αποζημίωση μετά τον συμψηφισμό με την εισφορά σε χρήμα για το ακίνητο με κ.α. 090931 στα Ο.Τ. 1558, 1559, 1560 και 1561 στις Βόρειες Συνοικίες του Δήμου Βόλου».(απόφαση 51/2018 Ε.Π.Ζ.)
36. Λήψη απόφασης για αποζημίωση από την κυρωμένη 2/99 Πράξης Εφαρμογής του Ν.Δ. τομέα του σχεδίου πόλης Αγριάς της Δ.Ε. Αγριάς του Δήμου Βόλου, για την ιδιοκτησία Δεληγιάννη Περσεφόνη του Νικολάου.(απόφαση 52/2018 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  (εισηγήσεις)
37. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρων (αείλανθοι-Ailanthus altissima) που βρίσκονται στην οδό Γιαννοπούλου αρ. 16 (στη διασταύρωση με την οδό Δελμούζου), κατόπιν αίτησης του κ. Ανδρέου Ανδρέα. (απόφαση 45/2018 Ε.Π.Ζ.)
38. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (Αείλανθος) εντός ιδιοκτησίας του Δήμου Βόλου (όπου υπήρχε το πρώην Στέκι Παιδιού του Δήμου Βόλου), από την πλευρά της οδού Σταθά, μεταξύ των οδών 28ης Οκτωβρίου και Γαλλίας, κατόπιν αίτησης του κ. Χριστοδούλου Γεωργίου.(απόφαση 47/2018 Ε.Π.Ζ.)
39. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (Ακακία) που βρίσκεται στην οδό Κ. Καρτάλη 313, κατόπιν αίτησης του κ. Νικολάου Τσιριανελλή.(απόφαση 48/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
40. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης της σύμβασης, μετά την λήξη της, μεταξύ του Δήμου Βόλου και του Γιαννούκου Απόστολου του Περικλή για το ποσό των 1960,00 ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 7,03% της συνολικής αξίας της με αριθ. πρωτ: 37241/11-5-2017 σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ.
41. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης της σύμβασης, μετά την λήξη της, μεταξύ του Δήμου Βόλου και της Γιαννούκου Πηνελόπης του Νικολάου για το ποσό των 2.134,00 ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5,63% της συνολικής αξίας της με αριθ. πρωτ: 37236/11-05-2017 σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ.
42. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης της σύμβασης, μετά την λήξη της, μεταξύ του Δήμου Βόλου και του Κυριτσά Βασίλειο του Θωμά για το ποσό των 524,00 ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,67% της συνολικής αξίας της με αριθ. πρωτ: 35211/8-5-2017 σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ.
43. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης της σύμβασης, μετά την λήξη της, μεταξύ του Δήμου Βόλου και του Σκληθριώτη Δημήτριου του Αποστόλου για το ποσό των 720,00 ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4,73% της συνολικής αξίας της με αριθ. πρωτ: 37685/12-05-2017 σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ.

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia