11η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

11η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 11
 • Συλλογικό Όργανο : Δημοτικό Συμβούλιο
 • Ημερομηνία : 2017/05/08
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Μαΐου 4th, 2017

ΒΟΛΟΣ 4/5/2017

Αρ. Πρωτ. : 34030

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 11η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Λήψη απόφασης έγκρισης μετακίνησης Αντιδημάρχου για συμμετοχή στην ημερίδα που πραγματοποιείται από την ΚΕΔΕ, την Ένωση Εισαγγελέων και την Πανελλήνια Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2. Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ 602/2016 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα την «Υποβολή Προσχεδίου «Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Δήμου Βόλου για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη» για έγκριση στο ΠΕΠ Θεσσαλίας στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) του ΕΣΠΑ 2014 – 2020».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017.(απόφαση Ο.Ε.)
4. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου του έτους 2016, για τον έλεγχο υλοποίησής του. (απόφαση 187/2017 O.E.)
5. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α’ τριμήνου του έτους 2017, για τον έλεγχο υλοποίησής του. (απόφαση 188/2017 O.E.)
6. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλετών σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006.
7. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.
8. Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.
9. Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.(Τμήματος Δημοτικού Ταμείου)
10. Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων εισπραχθέντων χρηματικών ποσών από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.(Δ.Ε. Νέας Ιωνίας)
11. Λήψη απόφασης εκμίσθωσης δημοτικών χώρων για την τοποθέτηση μηχανημάτων αυτόματων πωλητών τροφίμων, κρύων-ζεστών ροφημάτων, νερών & αναψυκτικών.
12. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση χώρου Γιορτής Κρασιού στη Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου.
13. Λήψη απόφασης απευθείας εκμίσθωσης δημοτικού οικοπέδου με κτίριο-δημοτικό κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού Λεμάν στο Δημοτικό Πάρκο Νέων Παγασών.
14. Λήψη απόφασης για τη μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στη συνοικία Παλιών Βόλου, ιδιοκτησίας του πρώην Δήμου Ιωλκού.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
15. Επικαιροποίηση των αριθμ.147/2016 και 667/2016 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορούν στις διαδικασίες υλοποίησης του σχεδίου «παροχή υπηρεσιών στέγασης, κοινωνικής φροντίδας και εργασιακής επανένταξης» του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» και του πίνακα των ωφελούμενων του Προγράμματος, αντίστοιχα.

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
16. Λήψη απόφασης έγκρισης πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την υλοποίηση της πράξης «Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003026.
17. Λήψη απόφασης για τη δημιουργία Τράπεζας Αίματος στο Δήμο Βόλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ
18. Λήψη απόφασης διαγραφής πλανόδιου πωλητή υπαίθριου εμπορίου (κ.Κουτσιβέλης Γεώργιος)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
19. Λήψη απόφασης για την ανταλλαγή οικογενειακού τάφου (Καντάς Ευστάθιος)
20. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Εργασίες βελτίωσης κοιμητηρίων των Δ.Ε. Βόλου και Ν.Ιωνίας-2017″, προϋπολογισμού 55.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
21. Λήψη απόφασης για την 4η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2017.
22. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες Συντήρησης των Σχολείων της Δ.Ε. Ν. Ιωνίας έτους 2014″.
23. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες συντήρησης των σχολείων της Δ.Ε. Βόλου έτους 2014″.
24. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αναβάθμιση και επέκταση δημοτικού φωτισμού έτους 2014″.
25. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, μέσω διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, στα πλαίσια των: «Συντήρηση και επισκευή δημοτικού φωτισμού έτους 2017″, «Συντήρηση, επισκευή και ανακαίνιση σχολικών κτιρίων 2017″, «Συντήρηση, επισκευή και ανακαίνιση δημοτικών κτιρίων 2017″ και «Συντήρηση και επισκευή φωτεινής σηματοδότησης έτους 2017″, προϋπολογισμού 405.778,84€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
26. Λήψη απόφασης έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Εργασίες συντήρησης των σχολείων των Δ.Ε. πλην Βόλου και Ν.Ιωνίας έτους 2015″.
27. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση νεκροταφείων Δ.Ε. Αγριάς».
28. Λήψη απόφασης για την παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επέκταση δημοτικού φωτισμού έτους 2016″, για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
29. Λήψη απόφασης για την κατ’ εξαίρεση χορήγηση εργοταξιακών παροχών ρεύματος για κοινωνικούς λόγους έως 31/12/17.
30. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 246α της Δημοτικής Ενότητας Ν. Ιωνίας του Ενιαίου Δήμου Βόλου με μετατροπή της ισχύουσας σήμερα χρήσης «Χώρος για ανέγερση κτιρίου ΟΤΕ» σε «Κέντρο Πόλης (Πολεοδομικό Κέντρο)».(απόφαση 81/2017 Ε.Π.Ζ.)
31. Λήψη απόφασης για την έγκριση συμψηφισμού αποζημίωσης λόγω ρυμοτόμησης με την εισφορά σε χρήμα της «Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.» εντός της 2/97 Π.Ε. στην περιοχή Νέο Δέλτα της Δ.Ε. Ν. Ιωνίας του Δήμου Βόλου.(απόφαση 82/2017 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
32. Λήψη απόφασης σχετικά με ρυθμίσεις στάθμευσης για τα οχήματα της Αστυνομίας στην οδό 28ης Οκτωβρίου.(απόφαση 66/2017 Ε.Π.Ζ.)
33. Λήψη κανονιστικής απόφασης για την κατάργηση της εκ περιτροπής στάθμευσης στην οδό Δήμητρας στον Βόλο.(απόφαση 67/2017 Ε.Π.Ζ.)
34. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, στη συμβολή των οδών Γρ. Κωνσταντά και Θεόφιλου, στη Ν. Ιωνία Δήμου Βόλου.(απόφαση 68/2017 Ε.Π.Ζ.)
35. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, στην οδό Κασσαβέτη αρ.49, στον Βόλο.(απόφαση 69/2017 Ε.Π.Ζ.)

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
36. Λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση ποσού στην Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.
37. Έγκριση της υπ” αριθμ. 88/2017 απόφασης της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ. Δήμου Βόλου, αναφορικά με την αλλαγή χρήσης του παραχωρημένου δημοτικού κτιρίου στην Άλλη Μεριά.
38. Έγκριση της υπ” αριθμ. 127/2017 απόφασης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, αναφορικά με την έκθεση απολογισμού εσόδων-εξόδων για το Α” τρίμηνο του 2017.

 

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia