19η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

19η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 19
 • Συλλογικό Όργανο : Δημοτικό Συμβούλιο
 • Ημερομηνία : 2017/08/23
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Αυγούστου 18th, 2017

ΒΟΛΟΣ 18/8/2017

Αρ. Πρωτ. : 69022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 19η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη, 23 Αυγούστου 2017 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  (εισηγήσεις)
1. Επικαιροποίηση της αριθμ.430/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Βόλου – προσαρμογή του άρθρου 39 ως προς την επιλογή κλάδων προϊσταμένων ΚΕΠ.
2. Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου για συμμετοχή στη 2η Διεθνή Έκθεση για τον Ελληνικό Εναλλακτικό Τουρισμό Nostos EXPO 2017.
3. Λήψη απόφασης αποδοχής από το Δήμο Βόλου της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης Νέων Γυναικών 2017.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (εισηγήσεις)
4. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017.(απόφαση Ο.Ε.)
5. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.
6. Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.
7. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλετών, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006.
8. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών / βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών. (Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
9. Λήψη απόφασης έγκρισης διενέργειας και εκκίνησης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής του Δήμου Βόλου, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 41.992,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
10. Έγκριση της υπ’αριθμ.27/2017 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Σέσκλου με θέμα «Παραχώρηση πλατείας Σέσκλου».
11. Καταγγελία σύμβασης παραχώρησης μεταξύ του Δήμου Βόλου και της «DOMOTEL XENIA Βόλου – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
12. Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιορευστών ισχύος 840 kWe», φερόμενης ιδιοκτησίας της “ROUPOL ECO IKE” που προτείνεται να εγκατασταθεί στο οικοδομικό τετράγωνο 15Α της Α’ Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙΠΕ) Βόλου, στην Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (εισήγηση)
13. Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιορευστών ισχύος 840 kWe», φερόμενης ιδιοκτησίας της “POLIROUS IKE” που προτείνεται να εγκατασταθεί στο οικοδομικό τετράγωνο 13Α του Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟΠΑ) της Α’ Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙΠΕ) Βόλου, στην Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (εισήγηση)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (εισηγήσεις)
14. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (Ακακία) που βρίσκεται στην οδό Ευριπίδου αρ.7, στον Βόλο, κατόπιν αίτησης της κας Πολυξένης Τσολακίδου.(απόφαση 149/2017 Ε.Π.Ζ.)
15. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (Ακακία) που βρίσκεται στην οδό Λ. Βύρωνος 67 με Βασσάνη, στον Βόλο, κατόπιν αίτησης της κας Σταματίας Γιαβάση.(απόφαση 150/2017 Ε.Π.Ζ.)
16. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (Λεύκα) που βρίσκεται στο γήπεδο καλαθοσφαίρισης στη θέση Τσικάρι στα Κάτω Λεχώνια, κατόπιν εγγράφου του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Λεχωνίων κ. Αρμπατζή Γεωργίου.(απόφαση 151/2017 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (εισηγήσεις)
17. Λήψη απόφασης για την 8η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2017.
18. Λήψη απόφασης περί αντικατάστασης δημοτικού συμβούλου, μέλους της επιτροπής παραλαβής έργων, για το έτος 2017.
19. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Πολυόροφο κτίριο στάθμευσης αυτοκινήτων στη διασταύρωση των οδών Δημητριάδος-Φιλελλήνων», προϋπολογισμού 10.400.000,00€.
20. Ανάκληση της υπ” αριθμ.467/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και επανέγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2017″, προϋπολογισμού 200.000,00€.
21. Λήψη απόφασης περί παράτασης ισχύος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, καθώς και την παράταση ισχύος της προσφοράς των ενδιαφερομένων στον διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού του Δήμου Βόλου, προϋπολογισμού 383.175,75€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με αρ. πρωτ. Διακήρυξης 43869/24-05-2016.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  (εισηγήσεις)
22. Λήψη απόφασης επανακαθορισμού θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Σικελιανού, στον Βόλο (υπ” αριθ.170/2008 απόφαση Δ.Σ.), λόγω αλλαγής οχήματος.(απόφαση 152/2017 Ε.Π.Ζ.)

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  (εισηγήσεις)
23. Έγκριση της υπ” αριθμ. 214/2017 απόφασης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου σχετικά με την 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού και την ψήφιση σχετικών πιστώσεων.
24. Έγκριση υπογραφής νέας Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης έτους 2017, μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού – Περιφέρειας Θεσσαλίας – Δήμου Βόλου και Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου.
25. Έγκριση της αριθμ. 171/2017 απόφασης της Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ. Δήμου Βόλου και ανάκληση της αριθμ. 496/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, αναφορικά με τον καθορισμό διδάκτρων του Δ.Ι.Ε.Κ. για το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018.

 

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia