2η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

2η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 2
 • Συλλογικό Όργανο : Δημοτικό Συμβούλιο
 • Ημερομηνία : 2018/01/22
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Ιανουαρίου 18th, 2018

ΒΟΛΟΣ 18/1/2018

Αρ. Πρωτ. : 4929

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 2η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  (εισήγηση)
1. Λήψη απόφασης περί αξιοποίησης των δύο διατηρητέων αποθηκών που βρίσκονται εντός ΧΖ (χερσαίας ζώνης) Λιμένα στην περιοχή του τελωνείου Βόλου.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  (εισηγήσεις)
2. Έγκριση ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων 2017 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλου.
3. Λήψη απόφασης για την έγκριση μετακίνησης του Γενικού Γραμματέα του Δήμου, για συμμετοχή σε σύσκεψη στο ΤΑΙΠΕΔ.
4. Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Βόλου (με τον αναπληρωτή του) στην επιτροπή χαρακτηρισμού χώρων αιγιαλού – παραλίας ως πολυσύχναστων.
5. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Πολιτιστικής Επιτροπής της ΕΚΠΟΛ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (εισηγήσεις)
6. Λήψη απόφασης για τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή-λογιστή και αναπληρωτή αυτού, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Βόλου, του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ.
7. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και την ψήφιση πιστώσεων πολυετών δαπανών.
8. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018.
9. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
10. Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών από κλήσεις Δημοτικής Αστυνομίας και Τροχαίας, βάσει του άρθρου 174 του Ν.3463/2006. (σχετ. το αριθμ.πρωτ.2623/11-01-2018 έγγραφο του Τμήματος Δημοτικού Ταμείου)
11. Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών από κλήσεις Δημοτικής Αστυνομίας και Τροχαίας, βάσει του άρθρου 174 του Ν.3463/2006. (σχετ. Το αριθμ.πρωτ.2624/11-01-2018 έγγραφο του Τμήματος Δημοτικού Ταμείου)
12. Λήψη απόφασης για την καταστροφή αχρήστων αντικειμένων, σύμφωνα με το άρθρο 199, παρ. 6 του Ν. 3463/2006.
13. Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού της επιτροπής παρ. 6 άρθρ.199 του Ν.3463/2006, περί καταστροφής αντικειμένων της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου.
14. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπών επίλυσης δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του Δήμου Βόλου, έτους 2018.
15. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού της επιτροπής «περί επιλύσεως δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως».
16. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών – εργασιών, για το έτος 2018.
17. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών, για το έτος 2018.
18. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για το έτος 2018 (σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11 περίπτωση α του Ν. 4412/2016).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
19. Λήψη απόφασης περί προγραμματισμού πρόσληψης προσωπικού, για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, για το έτος 2018, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
20. Λήψη απόφασης περί προγραμματισμού σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου, για το έτος 2018, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  (εισήγηση)
21. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Βόλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ  (εισηγήσεις)
22. Λήψη απόφασης για την έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου του Τμήματος Τουρισμού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης στο Τελ Αβίβ.
23. Λήψη απόφασης για την έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Τουρισμού, στις Βρυξέλλες και στη Σόφια.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  (εισηγήσεις)
24. Λήψη απόφασης έγκρισης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βόλου, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠ.Ε.ΚΑ.Α.), του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.), για τη συνέχιση του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη».
25. Λήψη απόφασης για τη συντήρηση και λειτουργία της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ, ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (JOB CENTER)».
26. Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας με Κωδικό πρόσκλησης 043 και τίτλο «Δράσεις Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Βόλου – ΕΤΠΑ».
27. Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας με Κωδικό πρόσκλησης 043 και τίτλο «Δράσεις Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Βόλου – ΕΤΠΑ»
28. Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΑ «ΠΑΛΑΙΑ» ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας με Κωδικό πρόσκλησης 043 και τίτλο «Δράσεις Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Βόλου – ΕΤΠΑ».
29. Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης: Δημιουργία σύγχρονου χώρου στάθμευσης επί της οδού Γ. Αβέρωφ (πρώην κινηματογράφος «Νίκη») στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας με Κωδικό πρόσκλησης 043 και τίτλο «Δράσεις Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Βόλου – ΕΤΠΑ»
30. Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας με Κωδικό πρόσκλησης 043 και τίτλο «Δράσεις Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Βόλου – ΕΤΠΑ».
31. Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Παρέμβαση στην οδό Μαιάνδρου με δημιουργία θέσεων πάρκινγκ και διαπλάτυνση του πεζοδρομίου» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας με Κωδικό πρόσκλησης 043 και τίτλο «Δράσεις Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Βόλου – ΕΤΠΑ»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  (εισηγήσεις)
32. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών-αξιολόγησης προσφορών-γνωμοδοτήσεων και παρακολούθησης συμβάσεων υπηρεσιών, εργασιών και μεταφορών και διαγωνισμών προμηθειών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 για το έτος 2018.
33. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών, παραλαβής καυσίμων και λιπαντικών και παραλαβής υπηρεσιών, εργασιών και μεταφορών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 για το έτος 2018.
34. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων κατά των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 για το έτος 2018.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  (εισηγήσεις)
35. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών – αξιολόγησης προσφορών – γνωμοδοτήσεων και παρακολούθησης συµβάσεων υπηρεσιών, εργασιών και μεταφορών της Διεύθυνσης Πρασίνου, σύµφωνα µε τον Ν. 4412/2016 για το έτος 2018.
36. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών της Διεύθυνσης Πρασίνου σύμφωνα µε τον Ν. 4412/2016 για το έτος 2018.
37. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών – αξιολόγησης προσφορών – γνωμοδοτήσεων και παρακολούθησης συμβάσεων προμηθειών σύμφωνα µε τον Ν. 4412/2016 για το έτος 2018.
38. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών, εργασιών και μεταφορών της Διεύθυνσης Πρασίνου σύμφωνα µε τον Ν. 4412/2016 για το έτος 2018.
39. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων της Διεύθυνσης Πρασίνου σύμφωνα µε τον Ν. 4412/2016 για το έτος 2018.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (εισηγήσεις)
40. Λήψη απόφασης για την 1η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2018.
41. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
42. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση του Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. Βόλου».
43. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου – Ν.Ιωνίας έτους 2018″, προϋπολογισμού 1.000.000,00€.
44. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας έτους 2018″, προϋπολογισμού 100.000,00€.
45. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν.Ιωνίας έτους 2018″, προϋπολογισμού 500.000,00€.
46. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Έργα Πυροπροστασίας έτους 2018″, προϋπολογισμού 177.650,00€.
47. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων έτους 2018″, προϋπολογισμού 300.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
48. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας και μελέτης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, μέσω συνοπτικού διαγωνισμού στα πλαίσια των έργων: «Συντήρηση και επισκευή δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Βόλου & Ν. Ιωνίας έτους 2018″ και «Συντήρηση, επισκευή και ανακαίνιση σχολικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2018″, προϋπολογισμού 49.432,60€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
49. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας και μελέτης για την προμήθεια υδραυλικών υλικών, μέσω συνοπτικού διαγωνισμού στα πλαίσια των έργων: «Συντήρηση, επισκευή και ανακαίνιση σχολικών κτιρίων 2018″ και «Συντήρηση, επισκευή και ανακαίνιση δημοτικών κτιρίων 2018″, προϋπολογισμού 14.903,24€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
50. Λήψη απόφασης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή στέγης κτιρίου Σπίρερ», για χρονικό διάστημα ενός μήνα.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  (εισήγηση)
51. Λήψη απόφασης για την έγκριση εγκατάστασης ογδόντα πέντε (85) στη Ν. Ιωνία και εκατόν δεκαέξι (116) στον Βόλο, υπαίθριων Τηλεπικοινωνιακών καμπίνων για λογαριασμό της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.(απόφαση 1/2018 Ε.Π.Ζ.)

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  (εισηγήσεις)
52. Έγκριση της απόφασης του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου, αναφορικά με την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την ψήφιση σχετικών πιστώσεων.
53. Έγκριση της αριθμ. 1/2018 απόφασης της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου, που αφορά στην τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της επιχείρησης.

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia