26η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

26η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 26
 • Συλλογικό Όργανο : Οικονομική Επιτροπή
 • Ημερομηνία : 2019/05/13
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Μαΐου 9th, 2019

ΒΟΛΟΣ 9/5/2019

Αρ. Πρωτ. : 38414

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 26η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα,13 Μαΐου 2019 και ώρα 14:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Λήψη απόφασης για «Παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου συμβούλου υποστήριξης του Δήμου στις υπηρεσίες ενεργειακής αναβάθμισης-αυτοματοποίησης συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων-με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Βόλου προϋπολογισμού 300.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
2. Λήψη απόφασης σχετικά με την «Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων».
3. Λήψη απόφασης σχετικά με την «Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων».
4. Έγκριση 3ου πρακτικού (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) του προσωρινού αναδόχου του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Βόλου έτους 2019″ χρονικής διάρκειας 4 μηνών (Ιούνιος έως Σεπτέμβριος) προϋπολογισμού 150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
5. Υποβολή πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Μίσθωση κινητών χημικών τουαλετών χωρίς αποχέτευση για τις ανάγκες των λαϊκών αγορών διάρκειας ενός (1) έτους από την σύμβαση & του προγράμματος Γαλάζιες Σημαίες από 1-6-2019 έως 30-9-2019».
6. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 213/2019 Α.Ο.Ε. και έγκριση πρακτικού κατακύρωσης (ορθή επανάληψη) του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις «Εργασίες καθαρισμού Δημοτικών Οικοπέδων για πυροπροστασία στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βόλου», εκτιμώμενης αξίας 18.350,00€ (δέκα οχτώ χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 22.754,00€ (είκοσι δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
7. Υποβολή 3ου Πρακτικού για τη διενέργεια της Β” Φάσης: Αποσφράγιση και Αξιολόγηση ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων οικονομικών προσφορών του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Βόλου (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)”.
8. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 247.380,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.».

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
9. Λήψη απόφασης σε συμμόρφωση με την υπ΄αριθ. 401/2019 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και μερική τροποποίηση της υπ.΄ αριθ. 81/2019 Α.Ο.Ε.
10. Υποβολή πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟΥΡΙ Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ –ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ».
11. Υποβολή πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΑΓΡΙΑΣ».
12. Υποβολή πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ».
13. Υποβολή πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΩΝΑΚΙ)».
14. Υποβολή πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) μέσω του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΟΛΟΥ», προϋπολογισμού 206.832,00 € (με Φ.Π.Α).
15. Έγκριση μελέτης με τίτλο “Προμήθεια υδραυλικών υλικών”.
16. Έγκριση μελέτης με τίτλο “ Εργασίες αντικατάστασης multiblock dungs MBDLE 410 B01, στον καυστήρα φρεατίου, του 10ου Δημοτικού Σχολείου, Ν. Ιωνίας ”.

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia