3η διακοπείσα Τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

3η διακοπείσα Τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 3
 • Συλλογικό Όργανο : Δημοτικό Συμβούλιο
 • Ημερομηνία : 2017/02/17
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Φεβρουαρίου 9th, 2017

Βόλος, 14 Φεβρουαρίου 2017

Αριθ. Πρωτ.: 11120

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η συνέχεια της διακοπείσας 3ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 2017, θα διεξαχθεί την Παρασκευή 17/02/2017, με ώρα προσέλευσης 13:30.            

Α/Α    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Λήψη απόφασης για την παράταση εκτέλεσης της εργασίας «Απομαγνητοφώνηση-επεξεργασία-σελιδοποίηση και βιβλιοδεσία των πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ετών 2014 & 2015»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017.(απόφαση Ο.Ε.)

3. Τροποποίηση της αριθμ.760/2016 απόφασης Δ.Σ. με τίτλο «καθορισμός του τρόπου καταβολής των τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2017 και εφεξής».

4. Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων χρηματικών ποσών.(Τμήματος Δημοτικών Προσόδων)

5. Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων χρηματικών ποσών.(Τμήματος Δημοτικού Ταμείου)

6. Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.

7. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.

8. Λήψη απόφασης έγκρισης εξόδων κηδείας πρόσφυγα από τον χώρο φιλοξενίας προσφύγων «Μόζας» και απαλλαγή από τέλη ταφής.

9. Λήψη απόφασης επιλογής πιστωτικού ιδρύματος για ανανέωση προθεσμιακής κατάθεσης κληροδοτήματος «Ιωάννου Κ. Χατζηϊωάννου ή Χατζάκου».

10. Λήψη απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση έκτασης 18 τ.μ. περίπου πλησίον Κοιμητηρίου Σέσκλου της Δ.Ε. Αισωνίας για εγκατάσταση σταθμού βάσης.

11. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Αγριά.

12. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της αίθουσας συνεδριάσεων του πρώην Δημαρχείου Ν.Ιωνίας στην Πολιτιστική Εστία Μικρασιατών Νέας Ιωνίας «ΙΩΝΕΣ» για πραγματοποίηση συνέλευσης.

13. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της αίθουσας συνεδριάσεων του πρώην Δημαρχείου Ν.Ιωνίας στην Τ.Ε. Βόλου του ΚΚΕ για διοργάνωση εκδήλωσης.

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

14. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ και Δημόσιας Υγείας, για το έτος 2017.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ

15. Λήψη απόφασης σύστασης Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού Δήμου Βόλου.

16. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος παροχής υπηρεσιών Internet.(BURGER ΒΟΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε)

17. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών από τη συμμετοχή του Δήμου Βόλου σε τουριστικές εκθέσεις στην Ουτρέχτη και στη Βιέννη.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

18. Λήψη διαπιστωτικής απόφασης ακυρότητας σύμβασης και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εκτελεσθεισών εργασιών του έργου «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Αγριάς».

19. Λήψη απόφασης για τον ορισμό Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους, για την παραλαβή έργων, για το έτος 2017.

20. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τοποθέτηση των αποξηλωμένων κιγκλιδωμάτων στο χείμαρρο του Αναύρου».

21. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων – Παιδικός Σταθμός και Γραφεία στο Δ.Δ. Σέσκλου» του τ.Δήμου Αισωνίας.

22. Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση Πολυδύναμου Κέντρου Δυτικών Συνοικιών (Β” ΚΑΠΗ) Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου, Κλιματισμού κλπ.»

23. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση γηπέδου ποδοσφαίρου στο Πλάϊ» στη Δ.Ε. Ιωλκού.

24. Λήψη απόφασης για την 2η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2017.

25. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου – Ν.Ιωνίας έτους 2017″, προϋπολογισμού 200.000,00€.

26. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων έτους 2017″, προϋπολογισμού 200.000,00€.

27. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών δικτύων δημοτικού φωτισμού έτους 2017″, προϋπολογισμού 50.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

28. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Καθαιρέσεις περιπτέρων από κοινόχρηστους χώρους», προϋπολογισμού 60.000,00€.

29. Λήψη απόφασης για την παράταση εκ νέου προθεσμίας του έργου με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Τεχνικής Υποστήριξης της ομάδας εργασίας του Δήμου για Κατασκευή Ολοκληρωμένης Μονάδας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Μαγνησίας».

30. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας του έργου «Πεζογέφυρα στον Κραυσίδωνα πλησίον της οδού Αγ. Γεωργίου».

31. Λήψη απόφασης μετάβασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών της σύμβασης προμήθειας «Δημιουργία χώρου παιδιού», ποσού σε ευρώ 54.366,50 πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι σύνολο 67.414,46€.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

32. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών με τον ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2017.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

33. Λήψη απόφασης για την έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης χώρου στάθμευσης στη διασταύρωση των οδών Γαμβέτα και Ερμού.(απόφαση 25/2017 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

34. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών της Διεύθυνσης Πρασίνου, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 για το έτος 2017.

35. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων της Διεύθυνσης Πρασίνου, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 για το έτος 2017.

36. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών, εργασιών και μεταφορών της Διεύθυνσης Πρασίνου, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 για το έτος 2017.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

37. Ανάκληση της υπ” αριθμ.52/2017 απόφασης Δ.Σ. και έγκριση μελέτης και διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων» προϋπολογισμού 58.900,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

38. Λήψη απόφασης έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. και της παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Εργασίες Βελτίωσης Κοιμητηρίων Δ.Ε. Αγριάς και Αρτέμιδας 2015″.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

39. Λήψη απόφασης έγκρισης ισολογισμού λήξης εκκαθάρισης της Κοινοτικής Επιχείρησης «Πολιτιστικό Κέντρο Κοινότητας Σέσκλου».

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia