3η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

3η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 3
 • Συλλογικό Όργανο : Οικονομική Επιτροπή
 • Ημερομηνία : 2018/01/29
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Ιανουαρίου 25th, 2018

ΒΟΛΟΣ 25/1/2018

Αρ. Πρωτ. : 7190

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 3η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018
2. Λήψη απόφασης δέσμευσης πιστώσεων απλήρωτων υποχρεώσεων προηγούμενων ετών.
3. Λήψη απόφασης για την ανάληψη υποχρέωσης ανεκτέλεστου μέρους παλαιών συμβάσεων.
4. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
5. Λήψη απόφασης για την διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για την αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων του Δήμου.
6. Λήψη απόφασης έγκρισης τροποποίησης της υπ.αριθ.316/2017 κανονιστικής απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την οργάνωση και τις Προϋποθέσεις λειτουργίας και τον καθορισμό των όρων για τη διάθεση και κατακύρωση χώρων της ετήσιας εμποροπανήγυρης του Δήμου Βόλου κατόπιν και της σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου Δ.Κ. Ν. Ιωνίας Βόλου (υπ.αριθμ.2/2018) απόφαση.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
7. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για το έτος 2018, για έργα που ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του ΦΠΑ.
8. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, έτους 2018.
9. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Παροχής Γενικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, έτους 2018.
10. Υποβολή πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017.
11. Λήψη απόφασης κατάρτισης των όρων και σύνταξης της διακήρυξης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ – Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018.

 

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia