30η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

30η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 30
 • Συλλογικό Όργανο : Οικονομική Επιτροπή
 • Ημερομηνία : 2018/05/14
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Μαΐου 10th, 2018

ΒΟΛΟΣ 10/5/2018

Αρ. Πρωτ. : 40151

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 30η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Λήψη απόφασης ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης.
2. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
3. Λήψη απόφασης έγκρισης χορήγησης προνοιακών επιδομάτων για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2018.
4. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση των δαπανών και των δικαιολογητικών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Άλλης Μεριάς Γεωργαλή Χρήστου και λήψη απόφασης διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
5. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση των δαπανών και των δικαιολογητικών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Προέδρου της Τ.Κ. Σέσκλου Μάρκου Σοφίας και λήψη απόφασης διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
6. Υποβολή Πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του Συνοπτικού Διαγωνισμού για “Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 70.680,00 ευρώ.
7. Υποβολή Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών) του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Κτηνιατρική περίθαλψη αδέσποτων ζώων για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης» ενδεικτικού προϋπολογισμού 39.990,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
8. Λήψη απόφασης για την παροχή συναίνεσης για ενέργειες νομιμοποίησης που αφορούν το δημοτικό ακίνητο επί της οδού Φυτόκου στη Ν.Ιωνία.
9. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της μελέτης και την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για «Καθαρισμό περιαστικών δασών και περιαστικού πρασίνου της Δημοτικής Ενότητας Βόλου», ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
10. Λήψη απόφασης για την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για την ανάθεση της «Ετήσιας συντήρησης, καθέλκυσης & ανέλκυσης του σκάφους της Αργούς».
11. Λήψη απόφασης για την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για την ανάθεση της «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2018 – Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός».
12. Λήψη απόφασης για την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για την ανάθεση της «Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δ.Ε. Βόλου & Ν. Ιωνίας 2018».
13. Λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Εσόδων Εξόδων έτους 2018 κληροδοτήματος «Κων. Μουρογιάννη» υπέρ Τοπικής Κοινότητας Αγίου Βλασίου, Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος, του Δήμου Βόλου.
14. Υποβολή Πρακτικού 1 (ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ/ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας του Προσωπικού του Δήμου Βόλου (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ/νση Καθαριότητας, Δ/νση Πρασίνου, Δ/νση Κοιμητηρίων, Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών)» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδων διακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών, (185.285,76€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
15. Έγκριση της αριθμ. 130/2018 απόφασης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. που αφορά στην έγκριση ενδεικτικού προϋπολογισμού τροφίμων για την απευθείας ανάθεση τεσσάρων μηνών για το έτος 2018 για την σίτιση των παιδιών του παιδικών σταθμών του Δήμου Βόλου.
16. Έγκριση της αριθμ.106/18 απόφασης της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ που αφορά στην προμήθεια φρέσκου γάλακτος με απευθείας ανάθεση για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων εργαζομένων ως μέσο ατομικής προστασίας για τέσσερις (4) μήνες.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
17. Υποβολή πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου «Αντικεραυνική Προστασία Σχολικών Κτιρίων».
18. Υποβολή πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ».
19. Υποβολή πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018».
20. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης του έργου “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ.Ε. ΠΛΗΝ ΒΟΛΟΥ & Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018”.
21. Λήψη απόφασης κατάρτισης των όρων και σύνταξης διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018”.
22. Λήψη απόφασης κατάρτισης των όρων και σύνταξης διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018”.
23. Έγκριση μελέτης με τίτλο “Προμήθεια Κλιματιστικών μονάδων για το νέο Κτίριο Ηλεκτροφωτισμού».
24. Έγκριση μελέτης με τίτλο “Εκτέλεση εργασιών επισκευής εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης σχολείων».
25. Έγκριση μελέτης με τίτλο “Εκτέλεση εργασιών επισκευής εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης δημοτικών κτιρίων».
26. Έγκριση μελέτης με τίτλο “Προμήθεια Ξυλείας για επισκευές σε υπαίθριους χώρους του Δήμου Βόλου”.

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia