33η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

33η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 33
 • Συλλογικό Όργανο : Οικονομική Επιτροπή
 • Ημερομηνία : 2018/05/30
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Μαΐου 25th, 2018

ΒΟΛΟΣ 25/5/2018

Αρ. Πρωτ. : 45077

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 33η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018 και ώρα 13:30 στο Δημαρχείο  Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.
2. Λήψη απόφασης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την «Λειτουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης σε κτίριο της πρώην Παιδόπολης Αγριάς» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 230.365,96€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τα έτη 2018 -2019
3. Υποβολή πρακτικού II του ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για «Παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη και ασφάλεια δημοτικών κτιρίων – εγκαταστάσεων του Δήμου  Βόλου διάρκειας ενός (1) έτους»
4. Υποβολή πρακτικού κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για «Προμήθεια υπόγειων  κάδων απορριμμάτων του Δήμου Βόλου».
5. Υποβολή πρακτικού αποσφράγισης προσφορών του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για «Προμήθεια ετοίμων γευμάτων για τη σίτιση απόρων του Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ & Δημόσιας  Υγείας και των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Βόλου διάρκειας ενός έτους, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 501.773,44€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ¨.
6. Υποβολή Πρακτικού 2 (ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας του Προσωπικού του Δήμου Βόλου (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ/νση Καθαριότητας, Δ/νση Πρασίνου, Δ/νση Κοιμητηρίων, Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δ/νση Διοικητικών  Υπηρεσιών)» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης εκατόν ογδόντα πέντε  χιλιάδων διακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών, (185.285,76€)
7. Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την «Λειτουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)  σε κτίριο της πρώην Παιδόπολης Αγριάς» για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης.
8. Υποβολή πρακτικού κατακύρωσης Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την  «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, λιπαντικών και πρόσθετων για τις ανάγκες του Δήμου Βόλου, της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β., του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., της Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.ΙΕ.Κ., της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ>> ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων οχτακοσίων σαράντα ευρώ και τριάντα λεπτών, (2.553.840,30€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%,
διάρκειας δύο (2) ετών από τη υπογραφή της συμβάσεις».

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
9. Λήψη απόφασης απευθείας μίσθωσης μηχανημάτων έργου και οχημάτων λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
10. Λήψη απόφασης για την έγκριση άσκησης έφεσης κατά της με αριθμό 376/2015 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου¨.
11. Λήψη απόφασης για την αναγγελία απαιτήσεων σε αναγκαστικό πλειστηριασμό ακινήτου.

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
12. Απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών φύλαξης του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Βόλου για δύο μήνες, λόγω επείγουσας ανάγκης, ποσού ύψους 6.299,64€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia