4η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

4η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 4
 • Συλλογικό Όργανο : Οικονομική Επιτροπή
 • Ημερομηνία : 2018/02/01
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Ιανουαρίου 31st, 2018

ΒΟΛΟΣ 31/1/2018

Αρ. Πρωτ. : 8996

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 4η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 13:00 στο  Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 έγκειται στο γεγονός της αντιμετώπισης:
α) υπηρεσιακών θεμάτων αναγκαίων για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και
β) νομικών θεμάτων αναγκαίων για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, που αναλαμβάνονται για ολόκληρο το προϋπολογιζόμενο ποσό από την αρχή του έτους.
2. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.
3. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 17/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Υποβολής Πρακτικού του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για <<Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, λιπαντικών και πρόσθετων για τις ανάγκες του Δήμου Βόλου, της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β., του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., της Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.ΙΕ.Κ., της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ>> ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων οχτακοσίων σαράντα ευρώ και τριάντα λεπτών, (2.553.840,30€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%, διάρκειας δύο (2) ετών από τη υπογραφή της σύμβασης.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4. Υποβολή πρακτικού Α΄ φάσης αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του Διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού (άνω των ορίων) μέσω του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», προϋπολογισμού 405.778,84 € (με Φ.Π.Α).

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
5. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας για την απόκρουση της από 5.1.2018 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου αγωγής 4/2018 στο Ειρηνοδικείο Βόλου(Τακτική Διαδικασία) της εταιρείας με την επωνυμία ΓΚΡΙΝΙΑΣ Δ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Μ Ο.Ε και με διακριτικό τίτλο CIRCUS DESIGN STUDIO με έδρα το Βόλο οδός Π. Μελά 65 και όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
6. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας για την απόκρουσης της με αρ.κατ.7/2018 αγωγής της εταιρείας με την επωνυμία Σ.Μ.Ρ Συμβουλευτική Ε.Π.Ε που εδρεύει στην Αθήνα οδός Αμύντα αρ. 4 και εκπροσωπείται νόμιμα κατά του ΟΤΑ Δήμου Βόλου στο Ειρηνοδικείο Βόλου(Τακτική Διαδικασία).
7. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας για την απόκρουσης της από 17-11-2017 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου αγωγής 179/7-12-2017 στο Ειρηνοδικείο Βόλου(Τακτική Διαδικασία) της της Ελένης Σάννυ Χατζηαργύρη του Δημοσθένους κατά του Ιωάννη Κοντογιώργου του Ευθυμίου και του ΟΤΑ Δήμου Βόλου.
8. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας για την απόκρουσης της από 22/3/2016 και με αρ. καταχ. ΑΚ 450-24/3/2016 αίτηση ακύρωσης της WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε κατά της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης τμήματος έκδοσης αδειών δόμησης του Δήμου Βόλου, β. Της αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας, γ. του κεντρικού συμβουλίου πολεοδομικών θεμάτων και αμφισβητήσεων, για την ακύρωση της 2115/29-6-15 απόφασης της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης, της υπ΄ αριθμ. 130/2015 απόφασης αρνητικής γνωμοδότησης της Επιτροπής ποιότητας ζωής του άνω δήμου, της σιωπηρής
απόρριψης από την αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, της σιωπηρής άρνησης από το ΚΕΣΥΠΟΘΑ ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
9. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας για την απόκρουσης της από 22/3/2016 και με αρ. καταχ. ΑΚ 449-24/3/2016 αίτηση ακύρωσης της WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε ΚΑΤΑ Της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης τμήματος έκδοσης αδειών δόμησης του Δήμου Βόλου, β. Της αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας, γ. του κεντρικού συμβουλίου πολεοδομικών θεμάτων και αμφισβητήσεων, για την ακύρωση της 503/29-6-15 απόφασης της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης, της υπ΄ αριθμ. 157/2015 απόφασης αρνητικής γνωμοδότησης της Επιτροπής ποιότητας ζωής του άνω δήμου, της σιωπηρής  απόρριψης από την αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, της σιωπηρής άρνησης από το ΚΕΣΥΠΟΘΑ ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia