41η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

41η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 41
 • Συλλογικό Όργανο : Οικονομική Επιτροπή
 • Ημερομηνία : 2018/07/11
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Ιουλίου 6th, 2018

ΒΟΛΟΣ 6/7/2018
Αρ. Πρωτ. : 57803

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 41η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1 Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.
2 Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
3 Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση των δαπανών και των δικαιολογητικών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Προέδρου της Τ.Κ. Άνω Βόλου κ. Άγα Σωτηρίας και λήψη απόφασης διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
4 Υποβολή Πρακτικού κατακύρωσης του δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας του Προσωπικού του Δήμου Βόλου (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ/νση Καθαριότητας, Δ/νση Πρασίνου, Δ/νση Κοιμητηρίων, Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών), ενδεικιτκού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδων διακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών, (185.285,76€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
5 Υποβολή Πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων, τριπλών κάδων αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών και καλαθιών απορριμμάτων του Δήμου Βόλου, ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 101.866,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.» και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.
6 Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση πλαισίων-πληροφοριακών πινακίδων για τουριστικούς χάρτες και τουριστικές πληροφορίες στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βόλου», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 31.198,40€ (τριάντα ένα χιλιάδων εκατόν ενενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτών) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
7 Λήψη απόφασης σχετικά με τον διορισμό δικηγόρου για κατάθεση έφεσης για λογαριασμό του Κληροδοτήματος Ιωάννου Χατζηϊωάνου ή Χατζάκου».

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
8 Υποβολή Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΧΙΛΙΑΔΟΥΣ».
9 Υποβολή Πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ & Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018″.
10 Υποβολή Πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ.Ε. ΠΛΗΝ ΒΟΛΟΥ & Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018″.
11 Υποβολή πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018″.
12 Επαναπροκήρυξη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με τίτλο «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018» προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
13 Υποβολή Πρακτικού αποσφράγισης ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και αποσφράγισης φακέλων προσφοράς σε έντυπη μορφή του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Φυτών Δήμου Βόλου».

 

Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia