20η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

20η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 20
 • Συλλογικό Όργανο : Δημοτικό Συμβούλιο
 • Ημερομηνία : 2017/09/13
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Σεπτεμβρίου 8th, 2017

ΒΟΛΟΣ 8/9/2017

Αρ. Πρωτ. : 76040

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 20η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 14:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  (δες τις εισηγήσεις)
1. Έγκριση του τελικού Σχεδίου του «Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Δήμου Βόλου για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη» για έγκριση στο ΠΕΠ Θεσσαλίας στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.
2. Σύσταση ομάδας αξιολόγησης του «Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Δήμου Βόλου για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη» στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) του ΠΕΠ Θεσσαλίας του ΕΣΠΑ 2014-2020.
3. Λήψη απόφασης έγκρισης μετακίνησης αντιδημάρχου Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Τουρισμού στο Λονδίνο και στη Θεσσαλονίκη.
4. Λήψη απόφασης έγκρισης μετακίνησης του Γενικού Γραμματέα του Δήμου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (εισηγήσεις)
5. Λήψη απόφασης περί καθορισμού ειδικοτήτων προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών για το έτος 2017 με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
6. Λήψη απόφασης περί πρόσληψης προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας στο Δήμο Βόλου» (Κωδικός ΟΠΣ: 5000683 (Κωδ. Απόφασης:1425), λόγω παραίτησης υφιστάμενου προσωπικού.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (εισηγήσεις)
7. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017.(απόφαση Ο.Ε.)
8. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλετών, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006.
9. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.
10. Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.
11. Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. (Τμήματος Δημοτικού Ταμείου)
12. Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.(Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων Δ.Ε. Ν.Αγχιάλου-Τμήματος Δημοτικών Προσόδων).
13. Τροποποίηση της υπ” αριθμ. 288/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και αποδέσμευση ποσού λόγω λανθασμένου υπολογισμού.
14. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών / βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών. (Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
15. Λήψη απόφασης έγκρισης διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής (ΒΥΣ) στα πλαίσια του «ΕΠ Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Μαγνησίας/Σποράδων, συνολικού προϋπολογισμού 1.065.101,20€ με Φ.Π.Α.».
16. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και εκκίνησης ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας πλαστικών σάκων απορριμμάτων του Δήμου Βόλου, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 105.090,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
17. Ανάκληση της απόφασης 447/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου και λήψη νέας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων οξιάς για την περίοδο 2016-2020 του δάσους Αγ. Λαυρεντίου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη «Μελέτη Διαχείρισης Δάσους Οξιάς Αγ. Λαυρεντίου».
18. Ανάκληση της απόφασης 448/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου και λήψη νέας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων οξιάς για την περίοδο 2016-2020 του δάσους Μακρινίτσας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη «Μελέτη Διαχείρισης Δάσους Οξιάς Μακρινίτσας».
19. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικού οικοπέδου με κτίριο-δημοτικό κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού Λεμάν στο Δημοτικό Πάρκο Νέων Παγασών.
20. Λήψη απόφασης αποδοχής οφειλής και τρόπος αποπληρωμής του, προς Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας από το Δήμο Βόλου για κατανάλωση ρεύματος συνολικού ποσού 18.345,00€ που αφορά στο χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο 2015 έως και Μάρτιο 2017.
21. Λήψη απόφασης περί λύσης μισθωτικής σχέσης για δημοτικό κατάστημα που βρίσκεται στην πλατεία Αγίου Λαυρεντίου.
22. Λήψη απόφασης περί εξουσιοδότησης του ασκούντα καθήκοντα Δημάρχου για υπογραφή σύμβασης καταπιστευτικής μεταβίβασης χρημάτων για εξασφάλιση απαιτήσεως.

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  (εισηγήσεις)
23. Λήψη απόφασης εκκίνησης διαγωνισμού για τη λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης έτους 2018.
24. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Δήμου Βόλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ (εισηγήσεις)
25. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών. (Καρανίκα Ελένη)
26. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών. (Κωνσταντίνου Μιχαήλ)
27. Λήψη απόφασης για τη διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στον Βόλο, στην οδό Δημητριάδος και Κουταρέλια (υπ” αριθ.156/2017 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βόλου). (απόφαση 156/2017 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (εισηγήσεις)
28. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΕΣΚΛΟ Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ- ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 – Μέτρο 4, Υπομέτρο 3, Δράση 4.3.4: «Βελτίωση Προσβασιμότητας σε Γεωργική Γη και Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις».
29. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟΥΡΙ Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ- ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 – Μέτρο 4, Υπομέτρο 3, Δράση 4.3.4: «Βελτίωση Προσβασιμότητας σε Γεωργική Γη και Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις».
30. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ – ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 – Μέτρο 4, Υπομέτρο 3, Δράση 4.3.4: «Βελτίωση Προσβασιμότητας σε Γεωργική Γη και Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις».
31. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ- ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 Μέτρο 4, Υπομέτρο 3, Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε Γεωργική γη και Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις».
32. Έγκριση τροποποίησης Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Βόλου στο πλαίσιο υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 Μέτρο 4, Υπομέτρο 3, Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε Γεωργική γη και Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις».
33. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Ευρωπαϊκό δίκτυο για την Οικονομική συνοχή και Αλληλεγγύη σε αγροτικές περιοχές της Ευρώπης» (European Network for the Economic Cohesion and Solidarity in Rural areas – ENSuRe), στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ» (Europe for Citizens, Networks of Towns).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
34. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (εισήγηση)
35. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΕΣΚΛΟ Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ- ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» (εισήγηση)
36. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ- ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» (εισήγηση)
37. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ – ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» (εισήγηση)
38. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟΥΡΙ Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ- ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» (εισήγηση)
39. Συμπλήρωση απόφασης 526/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το χρόνο παράτασης ισχύος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, καθώς και την παράταση ισχύος της προσφοράς των ενδιαφερομένων στον διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (εισήγηση)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  (εισηγήσεις)
40. Λήψη απόφασης για την έγκριση καθορισμού θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, στην οδό 28ης Οκτωβρίου αρ.150 (μεταξύ Γαμβέτα και Μαυροκορδάτου), στον Βόλο. (απόφαση 153/2017

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (εισήγηση)
41. Έγκριση της υπ” αριθμ. 228/17 απόφασης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, σχετικά με την 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού και την ψήφιση σχετικών πιστώσεων.

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia